Съобщение ТСУ

Съобщение ТСУ

       Съгласно Протокол №17 от10.09.2015г. на РЕСУТ при Район „Западен” – Община Пловдив е одобрена схема за разполагане на временен преместваем обект „Заведение за бързо хранене” с площ 53 кв.м. в УПИ І-641, обществена дейност, кв.4 по плана на кв. „Прослав”, поземлен имот с идентификатор 56784.512.9599 по КК и КР на гр. Пловдив, ул.”Елена”.

       В срок до 08.12.2015г. желаещите могат да подадат заявление в стая №8, ет.1, административна сграда на Район „Западен”, ул.”Вечерница” №1а.

 Техническа служба

Район „Западен” – Община Пловдив

Съобщение

От 17.XI.2015 г. започва изплащането на възнаграждението  за изборния ден на СИК

Съобщение ТСУ

Съобщение ТСУ