Обява

      Община Пловдив – район “Западен”, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект на ПУП-ПРЗ, с който се урегулира поземлен имот с идентификатор 56784.513.114 по КККР на гр. Пловдив, в обхват част от кв.11 и кв.12 по ПУП-ПУР с устройствени зони на кв. “Христо Смирненски III”, гр. Пловдив.
Образуват се нови УПИ I-513.189, обществено обслужваща, търговска и складова дейност, жилищно застрояване от кв. 11 и УПИ I-513.190, обществено обслужваща, търговска и складова дейност, жилищно застрояване и ТП от кв. 12 по ПУП-ПУР с устройствени зони на кв. “Христо Смирненски III”, гр. Пловдив.
Проектът е изложен за запознаване в районната администрация – район “Западен” на Община Пловдив, ул.”Вечерница” №1а. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” бр. 46/ 23.06.2015г. заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Пловдив чрез район “Западен”.

Съобщение

Съобщение

Съобщение

Съобщение