№16-ПЗОП-06/14.12.2016 г. – „Открита процедура за възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив, в 5 /пет/ обособени позиции.“

01. №16-ПЗОП-06/1/16.12.2016г./Решение/ 02. №16-ПЗОП-06/2/16.12.2016г./Обявление/ 03. №16-ПЗОП-06/3/16.12.2016г./Тръжна документация/ 04. №16-ПЗОП-06/4/10.01.2017г./Съобщение/ 05. №16-ПЗОП-06/5/11.01.2017г./Съобщение/ … Продължава →

№16-ПЗОП-05/06.12.2016 г. – Процедура за възлагане на обществена порчкачрез пряко договаряне с предмет: „Осигуряване на диетично хранене в столовите трапезарии за нуждаещите се граждани на територията на Район „Западен” – Община Пловдив”

01. №16-ПЗОП-05/1/06.12.2016г./Решение/ 02. №16-ПЗОП-05/2/06.12.2016г./Тръжна документация/ 03. №16-ПЗОП-05/3/06.12.2016г./Покана 1/ 04. №16-ПЗОП-05/4/06.12.2016г./Покана 2/ 05. №16-ПЗОП-05/5/06.12.2016г./Покана 3/ 06. №16-ПЗОП-05/6/14.12.2016г./Протоколи от работата на комисията/ 07. №16-ПЗОП-05/7/14.12.2016г./Доклад на комисията/ 08. №16-ПЗОП-05/8/14.12.2016г./Решение за избор на изпълнител/ 09. №16-ПЗОП-05/9/20.01.2017г./Обявление за възложена поръчка/ 10. №16-ПЗОП-05/10/20.01.2017г./Договор/ … Продължава →

№16-ПЗОП-04/18.11.2016 г. – Процедура за възлагане на обществена порчкачрез пряко договаряне с предмет: „Доставки на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен“ – Община Пловдив.“

01. №16-ПЗОП-04/1/18.11.2016г./Решение/ 02. №16-ПЗОП-04/2/01.12.2016г./Обявление за възложена поръчка/ 03. №16-ПЗОП-04/3/01.12.2016г./Договор/ … Продължава →

„№16-ПЗОП-03/24.10.2016 г. – Процедура за възлагане на обществена порчка чрез публично състезание с предмет: Премахване на негодни за използване сгради на територията на Район „Западен“ – Община Пловдив.“

01. №16-ПЗОП-03/1/24.10.2016г./Решение/ 02. №16-ПЗОП-03/2/24.10.2016г./Обявление/ 03. №16-ПЗОП-03/3/24.10.2016г./Документация/ 04. №16-ПЗОП-03/4/14.11.2016г./Разяснение 1/ 05. №16-ПЗОП-03/5/17.11.2016г./Разяснение 2/ 06. №16-ПЗОП-03/6/29.12.2016г./Протокол 1/ 07. №16-ПЗОП-03/7/29.12.2016г./Съобщение за отваряне на цени/ 08. №16-ПЗОП-03/8/05.01.2017г./Протокол 2/ 09. №16-ПЗОП-03/9/05.01.2017г./Доклад/ 10. №16-ПЗОП-03/10/05.01.2017г./Решение за избор на изпълнител/ … Продължава →

№16-ПЗОП-02/14.04.2016г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив, в 6 /шест/ обособени позиции“

01. №16-ПЗОП-02/1/14.04.2016г./Решение/ 02. №16-ПЗОП-02/2/14.04.2016г./Обявление/ 03. №16-ПЗОП-02/3/14.04.2016г./Тръжна документация/ 04. №16-ПЗОП-02/4/28.04.2016г./Разяснение №1/ 05. №16-ПЗОП-02/5/09.05.2016г./Разяснение №2/ 06. №16-ПЗОП-02/6/11.05.2016г./Разяснение №3/ 07. №16-ПЗОП-02/7/11.05.2016г./Информация за обжалване/ 08. №16-ПЗОП-02/8/14.09.2016г./Информация за прекратяване на процедурата/ … Продължава →