№17-СООП-23/12.12.2017 г. Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Западен” – Община Пловдив

01. Информация 02. Обява 03. Документация … Продължава →

№17-СООП-22/7.12.2017 г. Изготвяне на идеен инвестиционен проект за обект „Етажен паркинг и обекти за обществено обслужване” в УПИ ХХХV-1149 за обществено обслужване и търговия, кв.16 по регулационния план на ЖК „Кишинев”, ПИ с идентификатор 56784.511.1149 по КККР на гр.Пловдив

01. Информация 02. Обява 03. Документация … Продължава →

№17-СООП-21/01.12.2017 г. Изготвяне на идеен инвестиционен проект за обект „Етажен паркинг и обекти за обществено обслужване” в УПИ ХХХV-1149 за обществено обслужване и търговия, кв.16 по регулационния план на ЖК „Кишинев”, ПИ с идентификатор 56784.511.1149 по КККР на гр.Пловдив

01. Информация 02. Обява 03. Документация 04. Съобщение … Продължава →

№17-СООП-19/18.10.2017 г. – Обществена поръчкa по реда за събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детски кухни на територията на Район „Западен“ – Община Пловдив.”

01. №17-COOП-19/1/18.10.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-19/2/18.10.2017г./Образци/ 03. №17-COOП-19/3/26.10.2017г./Информация за удължаване на срока за подаване на оферти/ 04. №17-COOП-19/4/03.11.2017г./Протокол/ … Продължава →