№16-COOП-3/13.10.2016г. – Обществена поръчка обявена при условията и по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП. с предмет: „Благоустрояване на Парк „Розариум”, в 2 /две/ обособени позиции.“

01. №16-COOП-3/1/13.10.2016г./Обява/ 02. №16-COOП-3/2/13.10.2016г./Информация за публикуване на обява/ 03. №16-COOП-3/3/13.10.2016г./Документация/ 04. №16-COOП-3/4/28.10.2016г./Информация за удължаване на срок/ 05. №16-COOП-3/5/28.11.2016г./Протокол/ 06. №16-COOП-3/6/12.01.2017г./Договор – ОП 1/ 07. №16-COOП-3/7/12.01.2017г./Договор – ОП 2/ … Продължава →

№16-COOП-2/13.06.2016г. – ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект BG05М9ОР001-2.002-0196-С001, с наименование на договора – „Качествена грижа – достоен живот”

01. №16-COOП-2/1/13.06.2016г./Обява/ 02. №16-COOП-2/2/13.06.2016г./Документация/ 03. №16-COOП-2/3/21.06.2016г./Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти/ 04. №16-COOП-2/4/29.06.2016г./Протокол от дейността на комисията/ 05. №16-COOП-2/5/04.07.2016г./Договор/ … Продължава →

№16-COOП-1/02.06.2016г. – ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект BG05М9ОР001-2.002-0196-С001, с наименование на договора – „Качествена грижа – достоен живот”

01. №16-COOП-1/1/02.06.2016г./Обява/ 02. №16-COOП-1/2/02.06.2016г./Документация/ 03. №16-COOП-1/3/10.06.2016г./Информация за оттегляне на обявата/ … Продължава →