№17-СООП-23/12.12.2017 г. Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Западен” – Община Пловдив

01. Информация 02. Обява 03. Документация … Продължава →

№17-СООП-22/7.12.2017 г. Изготвяне на идеен инвестиционен проект за обект „Етажен паркинг и обекти за обществено обслужване” в УПИ ХХХV-1149 за обществено обслужване и търговия, кв.16 по регулационния план на ЖК „Кишинев”, ПИ с идентификатор 56784.511.1149 по КККР на гр.Пловдив

01. Информация 02. Обява 03. Документация … Продължава →

№17-СООП-21/01.12.2017 г. Изготвяне на идеен инвестиционен проект за обект „Етажен паркинг и обекти за обществено обслужване” в УПИ ХХХV-1149 за обществено обслужване и търговия, кв.16 по регулационния план на ЖК „Кишинев”, ПИ с идентификатор 56784.511.1149 по КККР на гр.Пловдив

01. Информация 02. Обява 03. Документация 04. Съобщение … Продължава →

№17-ПЗОП-04/30.11.2017 г. – „Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив, в 5 /пет/ обособени позиции.“

1.Решение за откриване на процедурата 2.Обявление за поръчка 03. Документация … Продължава →