№17-СООП-17/27.07.2017 г. – Обществена поръчкa по реда за събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив.”

01. №17-COOП-17/1/27.07.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-17/2/27.07.2017г./Информация/ 03. №17-COOП-17/3/27.07.2017г./Образци/ 04. №17-COOП-17/4/07.08.2017г./Протокол/ … Продължава →

№17-СООП-16/27.07.2017 г. – Обществена поръчкa по реда за събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив.”

01. №17-COOП-16/1/27.07.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-16/2/27.07.2017г./Информация/ 03. №17-COOП-16/3/27.07.2017г./Образци/ 04. №17-COOП-16/4/07.08.2017г./Протокол/ 05. №17-COOП-16/5/10.08.2017г./Договор/ … Продължава →

№17-ПЗОП-02/28.06.2017 г. – „Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив, в 5 /пет/ обособени позиции.“

01. №17-ПЗОП-02/1/30.06.2017г./Решение/ 02. №17-ПЗОП-02/2/30.06.2017г./Обявление/ 03. №17-ПЗОП-02/3/30.06.2017г./Документация/ 04. №17-ПЗОП-02/4/30.06.2017г./Образци/ 05. №17-ПЗОП-02/5/12.07.2017г./Разяснение 1/ 06. №17-ПЗОП-02/6/26.07.2017г./Съобщение/ … Продължава →

№17-СООП-14/01.06.2017г. – “Проучване и проектиране на обект: „Транспортна връзка, като улица четвърти клас и улица трети клас, свързваща южната част на кв. Прослав с бул. Коматевско шосе, гр. Пловдив.“”

01. №17-COOП-14/1/01.06.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-14/2/02.06.2017г./Образци/ 03. №17-COOП-14/3/02.06.2017г./Информация за обява/ 04. №17-COOП-14/4/09.06.2017г./Информация срок/ 05. №17-COOП-14/5/14.06.2017г./Протокол от работата на Комисията/ 06. №17-COOП-14/6/10.08.2017г./Договор/ … Продължава →