№17-СООП-19/18.10.2017 г. – Обществена поръчкa по реда за събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детски кухни на територията на Район „Западен“ – Община Пловдив.”

01. №17-COOП-19/1/18.10.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-19/2/18.10.2017г./Образци/ … Продължава →

№17-СООП-18/18.09.2017 г. – Обществена поръчкa по реда за събиране на оферти с обява, с предмет: „Изготвяне на идеен инвестиционен проект за обект: „Преустройство, реконструкция и разделяне на ресторант „Кавказ“ в УПИ ХХХVII-511.242″

01. №17-COOП-18/1/19.09.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-18/2/19.09.2017г./Образци/ 03. №17-COOП-18/3/27.09.2017г./Информация срок/ 04. №17-COOП-18/4/27.09.2017г./Разяснение 1/ 05. №17-COOП-18/5/05.10.2017г./Протокол от работата на комисията/ … Продължава →

№17-СООП-17/27.07.2017 г. – Обществена поръчкa по реда за събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив.”

01. №17-COOП-17/1/27.07.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-17/2/27.07.2017г./Информация/ 03. №17-COOП-17/3/27.07.2017г./Образци/ 04. №17-COOП-17/4/07.08.2017г./Протокол/ 05. №17-COOП-17/5/07.09.2017г./Договор/ … Продължава →

№17-СООП-16/27.07.2017 г. – Обществена поръчкa по реда за събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив.”

01. №17-COOП-16/1/27.07.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-16/2/27.07.2017г./Информация/ 03. №17-COOП-16/3/27.07.2017г./Образци/ 04. №17-COOП-16/4/07.08.2017г./Протокол/ 05. №17-COOП-16/5/10.08.2017г./Договор/ … Продължава →

№17-ПЗОП-02/28.06.2017 г. – „Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив, в 5 /пет/ обособени позиции.“

01. №17-ПЗОП-02/1/30.06.2017г./Решение/ 02. №17-ПЗОП-02/2/30.06.2017г./Обявление/ 03. №17-ПЗОП-02/3/30.06.2017г./Документация/ 04. №17-ПЗОП-02/4/30.06.2017г./Образци/ 05. №17-ПЗОП-02/5/12.07.2017г./Разяснение 1/ 06. №17-ПЗОП-02/6/26.07.2017г./Съобщение/ 07. №17-ПЗОП-02/7/07.09.2017г./Решение-срок/ 08. №17-ПЗОП-02/8/26.09.2017г./Протокол 1/ 09. №17-ПЗОП-02/9/26.09.2017г./Съобщение за отваряне на цени/ 10. №17-ПЗОП-02/10/05.10.2017г./Протокол 2/ 11. №17-ПЗОП-02/11/05.10.2017г./Протокол 3/ 12. №17-ПЗОП-02/12/05.10.2017г./Доклад/ 13. №17-ПЗОП-02/13/05.10.2017г./Решение за избор на изпълнител/ … Продължава →