Община Пловдив – Район “Западен”

Със заповед №  РД-09-181/24.07.2017г.

на основание чл. 10а от ЗДСл и чл.13 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за длъжността

главен експерт „Бюджет”

 

 1. Минимални изисквания:
  • Образование: бакалавър
  • Минимален ранг: IV-ти /четвърти/ младши или професионален опит 2 (две) години
 2. Начин на провеждане на конкурса :
 • Решаване на тест
 • Интервю
 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (ДВ бр.49 от 2012г.)
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност. /чл.17 ал.2 т.1 НПКДС и чл.7 ал.1 ЗДСл/
 • Копия от документи за придобита ОКС, допълнителни квалификации.
 • Копия от документи удостоверяващи професионален опит или придобит ранг
 1. Обявления, списъци и резултати ще се разлепват на таблото в Община Пловдив – Р-н “Западен” и ще се публикуват в интернет-страницата на района www.zapaden.plovdiv.bg. Документи се подават лично от кандидата или чрез пълномощник в деловодството на Р-н “Западен”, ул.”Вечерница” №1а, ет.1 – от  25.07.2017г. до 04.08.2017г. вкл.
 2. Граници (от-до) на заплатата за длъжността – 460-1200 лв.
 3. Кратко описание на длъжността:

            Изготвя ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните сметки по пълна бюджетна класификация за района, както и обобщени отчети, включващи третостепенни разпоредители с бюджетни кредити за същите отчетни периоди; извършва текущи корекции на кредитите, както и актуализация на бюджета при нареждане от първостепенния разпоредител; подготвя формите за статистическата отчетност в частта бюджет и трудови възнаграждения; осчетоводява приходи и разходи, постъпили по бюджетната сметка на района като следи и носи отговорност за правилно отчитане на разходваните средства по съответните параграфи на ЕБК, спазване сметкоплана на бюджетните предприятия с цел пълно, точно и вярно своевременно осчетоводяване на всички операции.; участва в изготвянето на тримесечните финансови отчети и справки за равнение на сметки с параграфи; осчетоводява разхода на гориво на служебните автомобили и следи за превишаване на лимитите; изготвя справки за приходи и разходи

 

Тел. за контакти : 032 / 60 48 55

Лице за контакти : К.Терзиева, Гл.експерт „Човешки ресурси”

Comments are closed.