Община Пловдив – Район “Западен”

Със заповед №  РД-09-267/09.10.2017г.

на основание чл. 10а от ЗДСл и чл.13 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за длъжността главен счетоводител

 

 1. Минимални изисквания:
  • Образование: бакалавър
  • Минимален ранг: IV-ти /четвърти/ младши или професионален опит 3 (три) години
 2. Начин на провеждане на конкурса :
 • Решаване на тест
 • Интервю
 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (ДВ бр.49 от 2012г.)
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност. /чл.17 ал.2 т.1 НПКДС и чл.7 ал.1 ЗДСл/
 • Копия от документи за придобита ОКС, допълнителни квалификации.
 • Копия от документи удостоверяващи професионален опит или придобит ранг
 1. Обявления, списъци и резултати ще се разлепват на таблото в Община Пловдив – Р-н “Западен” и ще се публикуват в интернет-страницата на района www.zapaden.plovdiv.bg. Документи се подават лично от кандидата или чрез пълномощник в деловодството на Р-н “Западен”, ул.”Вечерница” №1а, ет.1 – от  10.10.2017г. до 20.10.2017г. вкл.
 2. Граници (от-до) на заплатата за длъжността – 460-1250 лв.
 3. Кратко описание на длъжността:

                  Проверява и заверява с подписа си официални счетоводни документи; отговаря за организацията на счетоводната и стопанската дейност в районната администрация, както и дейностите по управление на общинската собственост; следи за спазване на финансовата, бюджетната и платежна дисциплина; контролира правилното оформяне на първичните счетоводни документи и своевременното им отразяване в счетоводните регистри, съгласно действащото законодателство; контролира за редовното извършване на планови и извънпланови инвентаризации; осъществява методическо ръководство на третостепенните разпоредители с бюджетни кредити по прилагане на Закона за счетоводството, НСС, МСС и сметкоплана на бюджетните предприятия; следи за законосъобразното използване на финансовите ресурси, за недопускане на разхищения и злоупотреби със стоково-парични и материални ценности; осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството; заверява с подписа си поименните и длъжностните разписания, съдейства и съгласува изготвянето им; заверява с подписа си и проверява всички документи по възникване, изменение и прекратяване на служебни и трудови правоотношения.

 

 

Тел. за контакти : 032 / 60 48 55

Лице за контакти : К.Терзиева, Гл.експерт „Човешки ресурси”

Comments are closed.