EU

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0084
ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА

По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

„ПОМОЩ В ДОМА”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

BG

 

44 души от район „Западен“ получават почасови грижи по проект „ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“

 

18 асистенти, назначени на работа в новосформираното Звено за услуги в домашна среда по проект „ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“ на район „Западен“, предоставят почасови услуги на 44 потребители от района. В продължение на 12 месеца, 8 асистенти за лична помощ, 8 домашни санитари и 5 асистенти за социално включване, ще се грижат за хора с увреждания като им предоставят почасови услуги според потребностите им.

Служителите на Звеното предоставят по иновативен начин комплекс от услуги в помощ на лица с увреждания и самотни възрастни хора, за подобряване качеството им на живот, подпомагане тяхната самостоятелност, като в същото време се  дава възможност за алтернативна заетост на 18 безработни лица.

Звеното има за цел да усъвършенства и развие услугата Домашен социален патронаж за жителите на район „Западен“ на Община Пловдив като предостави необходима помощ в ежедневието на деца и възрастни с увреждания и самотни възрастни хора, с което да подпомогнат процесите на тяхната социална адаптация и намали рисковете от институционализация.

За получаване на почасови услуги потребителите заплащат такса в размер на             0,17 лв./час, определена в Наредба за заплащане на такси от потребителите от община Пловдив на услугите, финансирани по приоритетна ос 5. Облекчения ползват деца на възраст до 18 год. и лица, които нямат собствени доходи и не са прехвърлили собствен имот срещу задължения за издръжка и гледане.

Основна цел на проекта „ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“ е подобряване качеството на живот на лица с увреждания и самотни възрастни хора чрез осигуряване на качествена грижа в семейна среда и постигане на социална адаптивност в рамките на съществуващата инвалидност.

Продължителността на проекта е 17 месеца;

Период на предоставяне на услугите в Звеното в район „Западен“  – 12 месеца;

Обща сума на проекта е в размер 197 871, 19 лева.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 “Помощ в дома”, съфинансиран от Европейския социален фонд. Договарящ орган по проекта е Агенцията за социално подпомагане.