EU

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0084
ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА

По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

„ПОМОЩ В ДОМА”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

BG

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ПРОВЕДЕН КОНКУРС (на 22.01.2014 г . – по документи и на 23.01.2014 г. – чрез събеседване) ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАБОТА С ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ” ПО ПРОЕКТ „ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”

 

Съгласно договорените условия в договора по изпълнение на програмата и Вътрешните правила за провеждане на процедури за подбор и назначаване на персонал, ще бъде наето на работа лице за горецитираната длъжност, съгласно направеното класиране от проведения конкурс, както следва:

>>>>>>> Протокол от класирането <<<<<<<

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ПРОВЕДЕН КОНКУРС

ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АСИСТЕНТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ПОМОЩ В ДОМА”

Съгласно договорените условия в договора по изпълнение на програмата, ще бъдат наети на работа асистенти по изброените длъжности, както следва:

 

  1. Сътрудник социални дейности в социално предприятие – 1 бр.
  2. Специалист в социалната услуга – 5 бр.
  3. Социален асистент – 8 бр.
  4. Домашен санитар – 5 бр.

 Трудови договори ще бъдат сключени с кандидатите по длъжности и поредността на тяхното класиране, съгласно изнесените резултати.