EU

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0084
ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА

По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

„ПОМОЩ В ДОМА”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

BG

 

П О К А Н А

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 По повод официалното приключване на Проект BG051PO001-5.1.04-0084 – ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА, Ви каним да присъствате на заключителна пресконференция на район „Западен“, която ще се състои на 20.06.2014 год. (петък) от 10:00 часа в залата за пресконференции на районната администрация – ет. 1, зала 22.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 С уважение,

 ДИМИТЪР КОЛЕВ

Кмет на Община Пловдив – Район „Западен“ 

 

О Б Я В А

 

Във връзка с провеждането на събеседване на кандидатите, подали документи за заемане на длъжността „”Сътрудник социални дейности за работа с лица с увреждания”, информираме:

Събеседването ще се проведе на 23.01.2014 г. от 15:00 часа в сградата на районната администрация на Община Пловдив – Район „Западен”, ет. 2 , к-т 23 (заседателна зала).

 

 

СПИСЪК

на потребителите, класирани, съгласно изготвената от ДСП – Пловдив
крайна оценка на потребността им от почасови услуги
по проект „Грижи в домашна среда” при район „Западен” – Община Пловдив

Име, презиме и фамилия Адрес Крайна количествена оценка
/точки/
1 Веска Борисова Мичева бул. „Пещерско шосе“ 57 57
2 Виолета Георгиева Петрова ул. “Звезда” 31 57

О Б Я В А

 Във връзка с реализирането на проект BG051PO001-5.1.04-0084-C0001 – „Грижи в домашна среда”, Община Пловдив – Район „Западен” подновява процедурата за набиране на лица, желаещи да ползват почасови услуги, подпомагащи ежедневните им дейности, като:

  – помощ за поддържане на лична хигиена и хигиена в дома;
– помощ при хранене, обличане;
– придружаване до болнично и друго заведение;
– готвене;
– помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги и др.

Желаещите по ползват услугите могат да бъдат както лица (в това число и деца до 18 г.) с намалена трудоспособност (удостоверена от ТЕЛК, ЛКК), така също и самотно живеещи възрастни хора, които се нуждаят от грижи.

Документите на желаещите ще се приемат от 02.09.2013 год.  всеки работен ден

от 08:30 до 17:00 часа в кметството на район „Западен” – ет.1 кабинет №1

Необходими документи за потребителите/ползвателите на услуги:

 1.  Заявление по образец от районната администрация;
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за справка;
 3. Документ за самоличност на родителя/настойник;
 4. Решение от ТЕЛК (ако има);
 5. Документ, определящ лицето за настойник или попечител на детето – копие и оригинал;
 6. Пълномощно (свободен текст) за лице, което ще подаде заявлението от името на кандидата, ако не се подава лично.

______________________________________________________

П О К А Н А 

Във връзка с възлагане на обществена поръчка по смисъла на чл. 14. ал.5. т.2 от ЗОП с предмет: “Извършване на обучителна дейност на доставчиците на социални услуги в звено за услуги в домашна среда”, свързан с реализацията на Проект „Грижи в домашна среда“ с рег. № BG051PO001-5.1.04-0084, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PPO001-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА”, Община Пловдив – Район „Западен”, отправя настоящата покана за участие в процедура за подбор на външни експерти.

Предвид гореизложеното, следва в срок до 26.04.2013 г. да представите оферта, която трябва да съдържа:

– Данни за физическото лице – обучител

– Ценово предложение

– Сертификати

 

Общата   стойност   на   поръчката   да   бъде   до   1442.08лв.   /хиляда   четиристотин четиридесет и два лева и две стотинки/, разпределена по видове услуги, както следва:

  1. Обучител по методика на услугите – 40 часа общо / максимална стойност –  494,80 лв./
  1. Обучител по здравни и домашни грижи – 48 часа общо / максимална стойност – 593,76 лв. /
  1. Супервайзор – 24 часа общо / максимална стойност –  353,52 лв/

Изисквания към предмета на обществената поръчка:

Срокът за изпълнение на обучителната дейност е както следва :

– за въвеждащото обучение в срок до един месец след подписване на договор;

– за надграждащото обучение в срок до шест месеца след приключване на въвеждащото обучение.

Общата стойност за извършване на обучителната дейност не трябва да надвишава определената максимална сума, посочена по-горе.

15.04.2013 г.

Гр. Пловдив

 

О Б Я В А

Във връзка с реализирането на проект BG051PO001-5.1.04-0084-C0001 – „Грижи в домашна среда”, Община Пловдив – Район „Западен” стартира процедура (конкурс) за набиране на безработни лица за полагане на почасови грижи за нуждаещи се от обгрижване лица . Ще се набират кандидати за следните длъжности:

  1. Социален асистент – за извършване на комунално-битови дейности (пазаруване, поддържане на хигиена в дома, готвене и др.);
  2. Домашен санитар – за полагане на грижи за лична помощ (за поддържане на лична хигиена, хранене, обличане и др.);
  3. Специалист в социалната услуга – грижи за социално включване и социална подкрепа (помощ при общуване и поддържане на социални контакти, попълване на заявления и подаването им и др.)
  4. Сътрудник социални дейности за работа с лица с увреждания – изготвя индивидуалния план за грижи; съставя графиците за посещения; води протоколи; оформя и поддържа досиета на потребителите и др.

Документите на кандидатите ще се приемат от 4.03.2013 г. до 22.03.2013 г. /вкл./ , всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в кметството на район „Западен” – ет.1 кабинет №1

 

О Б Я В А

Във връзка с реализирането на проект ВО051РО001-5.1.04-0084-С0001 – „Грижи в домашна среда”, Община Пловдив – Район .Западен” стартира процедура (конкурс) за набиране на безработни лица за полагане на почасови грижи за нуждаещи се от обгрижване лица . Ще се набират кандидати за следните длъжности:
1. Социален асистент – за извършване на комунално-битови дейности {пазаруване, поддържане на хигиена в дома, готвене и др.);
2. Домашен санитар – за полагане на грижи за лична помощ (за поддържане на лична хигиена, хранене, обличане и др.);
3. Специалист в социалната услуга – грижи за социално включване и социална подкрепа (помощ при общуване и поддържане на социални контакти, попълване на заявления и подаването им и др.)
4. Сътрудник социални дейности за работа с лица с увреждания – изготвя индивидуалния план за грижи; съставя графиците за посещения; води протоколи; оформя и поддържа досиета на потребителите и др.
С кандидатите ще бъде проведено събеседване в два дни:
– на 03.04.2013 г. от 09:00 часа в сградата на кметството на р-н”3ападен” ет. 2, к-т 23
– на 04.04.2013 г. от 09:00 часа в сградата на кметството на р-н”3ападен” ет. 2, к-т 23

 

О Б Я В А

Във връзка с реализирането на проект BG051PO001-5.1.04-0084-C0001 – „Грижи в домашна среда”, Община Пловдив – Район „Западен” стартира процедура за набиране на лица, желаещи да ползват почасови услуги, подпомагащи ежедневните им дейности, като:

– помощ за поддържане на лична хигиена и хигиена в дома;
– помощ при хранене, обличане;
– придружаване до болнично и др. заведение;
–  готвене
– помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги и др.

 Желаещите по ползват услугите могат да бъдат както лица (в това число и деца до 18 г.) с намалена трудоспособност (удостоверена от ТЕЛК, ЛКК), така също и самотно живеещи възрастни хора, които се нуждаят от грижи.

 Документите на желаещите ще се приемат от 04.03.2013 г. до 22.03.2013 г. /вкл./ , всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в кметството на район „Западен” – ет.1 кабинет №1

 

ОБЯВА

ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ, ПО НИЗХОДЯЩ РЕД, СЪОБРАЗНО ОЦЕНКАТА НА ПОТРЕБНОСТИТE

  Кандидат-потребителите, подали заявления в периода от: 01.03.2013 г. до 31.05.2013 г., са класирани по низходящ ред, съобразно изготвената оценка на потребностите от ДСП-Пловдив и Вътрешните правила за провеждане на процедура за подбор на потребители на социални услуги

Със същите ще бъдат сключени договори за предоставяне на социалната услуга.

Списък на потребителите , класирани по низходящ ред, съгласно изготвената крайна оценка .