Кметът Димитър Колев връчи сертификати на 18 асистенти по проект „Грижи в домашна среда“ на район „Западен“

 

Кметът на район „Западен“ Димитър Колев връчи официално сертификати за успешно преминато надграждащо обучение на 18-те служители на Звеното за предоставяне на почасови услуги по проект „Грижи в домашна среда“.

„Изключително ми е приятно да връча на всеки от вас този документ, който не само до края на проекта, но и за в бъдеще, ще ви даде възможност да се реализирате на пазара на труда“, заяви Димитър Колев. „Нещо повече, новите знания и умения, които сте придобили по време на това 3-дневно надграждащо обучение, ще ви помогнат да бъдете по-прецизни в работата си, което несъмнено ще ви направи истински професионалисти в предоставянето на услуги за хора с трайни увреждания“, категоричен бе районният кмет. „Вярвам, че с ваша помощ, правим живота на хората, които имат нужда от подкрепа, по-добър и запазваме тяхното достойнство като им осигуряваме качествени услуги в домашна среда“, допълни г-н Колев. В заключение кметът пожела на асистентите и екипа за организация и управление на проекта успешна и ползотворна работа при реализирането на услугите и през 2014 година.

Всички социални асистенти, служители на разкритото Звено – домашни санитари, социални асистенти и специалисти в социалната услуга преминаха 3-дневно надграждащо обучение от 14 до 16 ноември в гр. Хисар. Основна цел бе надграждане познанията по основни теми и провеждане на дискусии във връзка с възникнали затруднения в процеса на работа до сега. Чрез решаване на казуси, доставчиците на услуги научиха повече за обичайните и специални нужди на своите клиенти, надградиха знанията и техниките си за подобряване комуникативните умения с хората с увреждания.

Към момента почасови грижи от асистентите получават 41 потребители от район „Западен“. Предоставянето на услугите по проект  „Грижа в домашна среда“ започна на 1 юни 2013 година. Общата продължителност е 12 месеца. Сумата за реализиране на проекта е 197 871, 19 лв.

Проект BG051PO001-5.1.04-0084 „ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“ в помощ на хората с увреждания от район „Западен“, е финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ПОМОЩ В ДОМА”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

18 асистенти по проект “Грижа в домашна среда“ на район „Западен“ преминаха надграждащо обучение

 Служителите на Звеното за предоставяне на почасови услуги по проект „Грижи в домашна среда“ на район „Западен“ – Община Пловдив преминаха 3-дневно надграждащо обучение. 18-те специалисти на длъжност – специалист в социалната услуга, домашен санитар и социален асистент придобиха допълнителни  знания  и основни понятия, необходими за работата с възрастните хора и хора с увреждания с ограничения и невъзможност за самообслужване. Доставчиците на социални услуги добиха още по-ясна представа за обичайните и специални нужди на своите клиенти. Придобитите знания и техники ще им помогнат за подобряване комуникативните умения за общуване с потребителите – хора с увреждания и възрастни хора.

Сертификатите от обучението на специалистите ще бъдат връчени лично от кмета на район „Западен“ – г-н Димитър Колев в районната администрация. Документите ще бъдат валидни и след приключване на проекта и с него лицата ще имат възможност да се реализират на пазара в сферата на социалните услуги. Една от целите на проекта е повишаване трудовата активност и създаване на нови възможности за започване на работа чрез осигуряване на грижа в семейна среда.

Обучението се проведе от двама експерти с медицинско образование и съответния сертификат в две направления – методика на услугите и здравни и домашни грижи.

Проектът предоставя следните услуги: социален асистент – за извършване на комунално-битови дейности (пазаруване, поддържане на хигиена в дома, готвене и др.); домашен санитар – за полагане на грижи за лична помощ (за поддържане на лична хигиена, хранене, обличане и др.); специалист в социалната услуга – грижи за социално включване и социална подкрепа (помощ при общуване и поддържане на социални контакти, попълване на заявления и подаването им и др.) и сътрудник социални дейности за работа с лица с увреждания – изготвя индивидуалния план за грижи; съставя графиците за посещения; води протоколи; оформя и поддържа досиета на потребителите.

Основна цел на проекта „ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“ е подобряване качеството на живот на лица с увреждания и самотни възрастни хора чрез осигуряване на качествена грижа в семейна среда и постигане на социална адаптивност в рамките на съществуващата инвалидност.

Продължителността на проекта е 17 месеца;

Период на предоставяне на услугите в Звеното в район „Западен“  – 12 месеца;

Обща сума на проекта е в размер 197 871, 19 лева.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 “Помощ в дома”, съфинансиран от Европейския социален фонд. Договарящ орган по проекта е Агенцията за социално подпомагане.