Във връзка с предприетите извънредни мерки относно CoVID-19, част от които е намаляванетo на нуждата от обслужване „на гише“, Район „Западен“ умолява гражданите, които разполагат с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), да се възползват от възможността да заявят предоставянето на административни услуги по електронен път.

Повече информация за Единния модел за предоставяне на административни електронни услуги и примерно заявяване можете да намерите тук.

 

АКТУАЛНО: ДАЕУ: Гражданите могат да заявяват е-услуги през ЕПДАЕУ и да подписват безплатно документи с КЕП

ДАЕУ с разяснения за облачния и мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП) при заявяване на е-услуги

 

Какво е необходимо да притежавам, за да мога да заявя електронна административна услуга?
Необходимо е да притежавате Квалифициран Електронен Подпис (КЕП).

Как да заявя електронна административна услуга?
За да заявите централизирано електронна административна услуга (ЕАУ) към Район „Западен“ е необходимо да изберете услугата от списъка и да следвате инструкциите от страницата, към която води съответния линк.

Списък с предоставяните от Район „Западен“ електронни административни услуги:

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

2053 Припознаване на дете

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес