Във връзка с предприетите извънредни мерки относно CoVID-19, част от които е намаляванетo на нуждата от обслужване “на гише”, Район “Западен” умолява гражданите, които разполагат с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), да се възползват от възможността да заявят предоставянето на административни услуги по електронен път.

Повече информация за Единния модел за предоставяне на административни електронни услуги и примерно заявяване можете да намерите тук.

 

АКТУАЛНО: ДАЕУ: Гражданите могат да заявяват е-услуги през ЕПДАЕУ и да подписват безплатно документи с КЕП

ДАЕУ с разяснения за облачния и мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП) при заявяване на е-услуги

 

Какво е необходимо да притежавам, за да мога да заявя електронна административна услуга?
Необходимо е да притежавате Квалифициран Електронен Подпис (КЕП).

Как да заявя електронна административна услуга?
За да заявите централизирано електронна административна услуга (ЕАУ) към Район “Западен” е необходимо да изберете услугата от списъка и да следвате инструкциите от страницата, към която води съответния линк. След като попълните и прикачите формуляра за заявяване на ЕАУ е необходимо да прикачите и копие от платежно нареждане (в случай, че услугата се заплаща).

Заплащане: по банов път по сметката на Район “Западен”:
ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД, IBAN: BG16IORT73753102001000, BIC: IORTBGSF

Списък с предоставяните от Район “Западен” електронни административни услуги:

Наименование   на услугата Необходими документи Нормативни   документи /основание за издаване/ Срок за   изпълнение Такса
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние  

Заяви онлайн

Искане по образец подадено лично   (родители, законни представители) или от упълномощено лице с изрично   нотариално заверено пълномощно. Чл. 40, чл. 88а ЗГР, ЗМДТ ОУ -5 Р. Д   

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

4.00   лв.  

8.00   лв.

12.00 лв.

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път  

Заяви онлайн

Искане по образец подадено от   законен наследник или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно. Чл. 40, чл. 88а ЗГР, ЗМДТ ОУ -5 Р. Д   

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

4.00   лв.  

8.00   лв.

12.00 лв.

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение  

Заяви онлайн

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, при   необходимост документ за семейно положение. Чл. 24 ЗГР,   

Чл. 13 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП,

ЗМДТ

ОУ – 5 Р. Д   

БУ -3 Р. Д

ЕУ- 1 Р. Д

4.00   лв.  

8.00   лв.

12.00 лв.

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца  

Заяви онлайн

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, при   необходимост документ за семейно положение. Чл. 24 ЗГР ,   

Чл. 14 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП,

ЗМДТ

ОУ -7 Р. Д   

БУ -3 Р. Д

ЕУ- 1 Р. Д

3.00   лв.  

6.00   лв.

9.00 лв.

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки  

Заяви онлайн

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, при   необходимост документ за семейно положение и др. документи. Чл. 24 ЗГР ,   

Чл. 15 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП,

ЗМДТ

ОУ-5 Р. Д   

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

2.00   лв.  

4.00   лв.

6.00 лв.

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена  

Заяви онлайн

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Чл. 24 ЗГР ,   

Чл. 18 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

ОУ -5 Р. Д   

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

2.00   лв.  

4.00   лв.

6.00   лв.

2016 Издаване на удостоверение за наследници  

Заяви онлайн

Искане по образец подадено от   законен наследник или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно, препис –извлечение от акт за смърт, при необходимост и др.   документи. Закон за наследството,   

Чл. 24 ЗГР,

Чл. 9 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

ОУ-5 Р. Д   

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

3.00   лв.  

6.00   лв.

9.00 лв.

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес  

Заяви онлайн

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Чл. 24 ЗГР,   

Чл. 23 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

ОУ -5 Р. Д   

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

1.00   лв.  

2.00   лв.

3.00 лв

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес  

Заяви онлайн

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Чл. 24 ЗГР,   

Чл. 22 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

ОУ -5 Р. Д   

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

2.00   лв.  

4.00   лв.

6.00   лв

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година  

Заяви онлайн

Искане по образец подадено лично   (родители, законни представители) или от упълномощено лице с изрично   нотариално заверено пълномощно. Заявление за настоящ адрес по образец. Документ за собственост/ или документ за ползване на имота за жилищни  нужди,включително договор за
предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции и други  документи, доказващи собствеността или ползването на имота/декларация по чл.92,ал.3 от ЗГР
Чл. 40, чл. 88а ЗГР, ЗМДТ ОУ -5 Р. Д   

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

1.00   лв.  

2.00   лв.

3.00   лв.

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година  

Заяви онлайн

Искане по образец подадено лично   (родители, законни представители) или от упълномощено лице с изрично   нотариално заверено пълномощно. Заявление за постоянен адрес по образец. Документ за собственост/ или документ за ползване на имота за жилищни  нужди,включително договор за
предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции и други  документи, доказващи собствеността или ползването на имота/декларация по чл.92,ал.3 от ЗГР
Чл. 40, чл. 88а ЗГР, ЗМДТ ОУ -5 Р. Д   

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

2.00   лв.  

4.00   лв.

6.00  лв.

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца  

Заяви онлайн

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Чл. 24 ЗГР ,   

Чл. 16 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

ОУ -5 Р. Д   

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

4.00   лв.  

8.00   лв.

12.00 лв.

2053 Припознаване на дете  

Заяви онлайн

Заявление образец / Декларация с   нотариално заверен подпис подадено до длъжностното лице по гражданско   състояние Чл. 65 СК, чл.49 ЗГР 3 месеца Безплатно
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение  

Заяви онлайн

Искане по образец подадено лично   (законен представител) или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно. Чл. 24 ЗГР ,   

Чл. 17 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

ОУ – 5 Р. Д.   

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

5.00   лв.  

10.00   лв.

15.00 лв.

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението  

Заяви онлайн

Искане по образец подадено лично   (законен представител) или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно. Чл. 106 ЗГР ,   

 

ОУ-5 Р. Д   

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

4.00   лв.  

8.00   лв.

12.00 лв.

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат  

Заяви онлайн

Искане по образец подадено лично   (законен представител) или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно. Чл. 106 ЗГР ,   

 

ОУ-5 Р. Д   

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

4.00   лв.  

8.00   лв.

12.00 

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат  

Заяви онлайн

Искане по образец подадено лично   (законен представител) или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно. Чл. 106 ЗГР ,  ОУ-5 Р. Д   

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

4.00   лв.  

8.00   лв.

12.00 

ОУ = Обикновена услуга

БУ = Бърза услуга

ЕУ = Експресна услуга