ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ЖИВУЩИ НАТЕРИТОРИЯНТА НА РАЙОН „ЗАПАДЕН“

Във връзка с писмо изх. № 21НЕТ-227/08.03.2021г. на Кмета на Община Пловдив

Относно Наредба № 5/28.12.2006г. за технически паспорти на строежи  прилагаме списък на сгради, въведени в експлоатация след 01.01.2007г. за които има регистриран технически паспорт и списък на сгради, въведени в експлоатация  от Район „Западен“ преди влизане в сила на наредбата, за които няма регистриран технически паспорт.

 

Съгласно Наредба № 5/28.12.2006г чл. 2. (1) Технически паспорт се съставя:

 1. за нов строеж – преди въвеждането му в експлоатация;
 2. (доп. – ДВ, бр. 22 от 2010 г., в сила от 20.04.2010 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 14.10.2013 г.) за съществуващ строеж – след проведено обследване по реда на глава трета.
 3. (отм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г., в сила от 20.04.2010 г.)

(2) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г., в сила от 20.04.2010 г.) Техническите паспорти по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 се актуализират при извършване на строителни и монтажни работи (СМР), за които се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ, преди въвеждането на строежите в експлоатация.

(3) Не се съставя технически паспорт на строеж, който е:

 1. допълващо застрояване или временен строеж съгласно глава трета, раздели VII и VIII от ЗУТ;
 2. незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 ЗУТ;
 3. без траен устройствен статут, установен с действащ подробен устройствен план.

(4) За строежите по ал. 3, т. 3 технически паспорт може да се състави по желание на собствениците.

 

Адреси на въведени в експлоатация жилищни сгради, пристройки и надстройки преди влизане в сила на НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г.  за технически паспорти, за които няма регистрирани паспорти .

 

2003г.

 1.Удостоверение № 8/30.10.2003г. – Триетажна жилищна сграда ул.“Лерин“№ 45а

 1. Удостоверение № 10/10.11.2003г. – Сграда със смесено предназначение ул.“София“
 2. Удостоверение № 12/13.11.2003г. – Едноетажна жилищна сграда ул.“Баучер“ № 4
 3. Удостоверение № 15/15.12.2003г. – Жилищна сграда ул.“Лерин“№ 1
 4. Удостоверение № 14/12.12.2003г. Жилищна сграда ул.“Клокотница № 17

2004г.

1.Удостоверение № 21а/01.07.2004г. – Триетажна жилищна сграда І етап ул.“Божур“ №13

 1. Удостоверение № 22а/01.07.2004г. – Жилищна сграда І етап ул.“Божур“ №11
 2. Удостоверение № 29/27.07.2004г. – Четириетажна жилищна сграда ул“Русе“ №24

 

2005г.

 1. Удостоверение № 2/08.02.2005г. – Еднофамилна жилищна сграда ул.“Йордан Гавазов“ № 34
 2. Удостоверение № 22/25.07.2005г. – Четириетажна жилищна сграда ул.“Иван Ст. Гешев“ № 30
 3. Удостоверение № 28/15.08.2005г. – Трети и четвърти етаж на жил. сграда ул. “Иван Ст. Гешев“ № 51а
 4. Удостоверение № 30/19.08.2005г. – Надстройка и основен ремонт ул.“Димитър Страшимиров“ № 42
 5. Удостоверение № 31/12.09.2005г – Трети и мансарден етаж ул.“Ружица“ № 14
 6. Удостоверение № 36/27.10.2005г – Жилищна сграда на два етажа УПИ 100321 землището на „Пловдив – запад“
 7. Удостоверение № 38/10.11.2005г –Преустройство, пристройка и надстройка с трети и мансарден етаж – „Албена“ № 9
 8. Удостоверение № 39/14.11.2005г – Жилищна сграда ул.“Дъга № 11б
 9. Удостоверение № 43/21.11.2005г – Четириетажна жилищна сграда ул.“Жасмин“ № 3
 10. Удостоверение № 49/05.12.2005г –Трети жил.етаж и необитаем тава ул.“Борис Петров“ № 50а
 11. Удостоверение № 53/22.12.2005г – Четириетажна жилищна сграда ул.“Силистра“ № 21

 

2006г.

 1. Удостоверение № 1/12.01.2006г. – Жилищна сграда ул.“Лерин“№ 16В
 2. Удостоверение № 6/30.01.2006г – Жилищна сграда на два етажа –имот пл.№441053, кв.441 по плана на „Пловдив – запад“, м.“Прослав“
 3. Удостоверение № 7/17.02.2006г – Двуетажна жилищна сграда- имот пл.№ 032051, „Смирненски ІІІ етап“
 4. Удостоверение № 10/07.03.2006г – Жилищна сграда – ул.“Клокотница“ № 31
 5. Удостоверение № 26/06.06.2006г -Жилищно селище „Зорница“ ул.“Коматевско шосе“ №186А
 6. Удостоверение № 27/06.06.2006г -Жилищно селище „Зорница“ ул.“Коматевско шосе“ №186А
 7. Удостоверение № 28/06.06.2006г -Жилищно селище „Зорница“ ул.“Коматевско шосе“ №186А
 8. Удостоверение № 29/07.06.2006г- Четириетажна жилищна сграда ул.“Русе“ № 26

9.Удостоверение № 31/13.06.2006г-Средноетажна жилищна сграда ул.“Люботрън“ № 10

10.Удостоверение № 35/23.06.2006г-Жилищна сграда с кота корниз 14,50м. ул. „Серес“ № 1

11.Удостоверение № 41/15.08.2006г- Жилищна сграда на два етажа

12.Удостоверение № 41/15.08.2006г- Жилищна сграда с кота корниз 10м., ул.“Тодор Шопов“

 1. . Удостоверение № 55/24.11.2006г -Жилищно селище „Зорница“ ул.“Коматевско шосе“ №186А

14 Удостоверение № 59/01.12.2006г- Триетажна жилищна сграда ул.“Борис Петров“ № 16

 1. Удостоверение № 62/07.12.2006г- жилищна сграда ул.“Албена“ № 1
 2. Удостоверение № 63/07.12.2006г- жилищна сграда УПИ 037017-ІІ жил.застрояване землището „Пловдив-запад“
 3. Удостоверение № 64/21.12.2006г-Надстройка с един етаж на двуетажна жил. сграда ул.“Иван Ст. Гешев“ № 1

 

 

Адреси на въведени в експлоатация жилищни сгради, пристройки и надстройки след влизане в сила на НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г.  за технически паспорти, за които има регистрирани паспорти.

 

2007г.

1.Удостоверение № 1/05.01.2007г. – Жилищна сграда на един етаж имот ІІ-197 за жил.строителство, м.“Терзиите“

 1. Удостоверение № 7/08.02.2007г. – Две жилищни сгради
 2. Удостоверение № 10/22.02.2007г. – Триетажна жилищна сграда ул.“София“ №14
 3. Удостоверение № 11/22.02.2007г – Жилищна сграда ул.Борис Петров“ № 2А

5.Удостоверение № 14/12.03.2007г -Жилищно селище „Зорница“ ул.“Коматевско шосе“ №186А

5.Удостоверение № 15/12.03.2007г -Жилищно селище „Зорница“ ул.“Коматевско шосе“ №186А

6.Удостоверение № 17/23.03.2007г –Временна жилищна сграда ПИ 407 по плана на „Хр. Смирненски ІІІ етап“

 1. Удостоверение № 18/29.03.2007г – Жилищна сграда с кота корниз 14м,50 ул.“Йордан Гавазов“ № 42
 2. Удостоверение № 20/30.03.2007г – Сграда на два етажа ул.“Просвета“ № 14
 3. Удостоверение № 23/13.04.2007г – Нискоетажно жилищно застрояване ПИ 100341 дял ІІІ – жил. застр. – 427 в землище „Пловдив – запад“
 4. Удостоверение № 29/26.04.2007г – Жилищна сграда на два етажа ул.“Светилник“

11.Удостоверение № 30/26.04.2007г – Жилищна сграда на два етажа ул.“Светилник“

 1. Удостоверение № 34/14.05.2007г -Жилищно селище „Зорница“ ул.“Коматевско шосе“ №186А
 2. Удостоверение № 35/21.05.2007г – Жилищна сграда УПИ І-389, кв.5 нов кв.“Хр. Смирненски ІІІ етап
 3. Удостоверение № 36/21.05.2007г – Жилищна сграда УПИ І-389, кв.5 нов кв.“Хр. Смирненски ІІІ етап
 4. Удостоверение № 37/21.05.2007г-Едноетажна жилищна сграда УПИ-030085 „Пловдив-запад“
 5. Удостоверение № 38/13.06.2007г- Жилищна сграда ул“Белмекен“ № 16
 6. Удостоверение № 45/23.07.2007г- Жилищна сграда с Н=7,00м. УПИ V-169, кв.2 кв.“Парк отдих и култура
 7. Удостоверение № 48/26.07.2007г- Жилищна сграда с Н=15,00м. ул.“Иван Ст. Гешев“ № 30
 8. Удостоверение № 54/31.08.2007г- Пристройка към жилищна сграда ул.“Илия Енчев“ № 19а
 9. Удостоверение № 63/03.10.2007г- Жилищна сграда с Н=14,96м ул.“Йордан Гавазов“ № 54

21.Удостоверение №65/05.10.2007г–Едноетажна еднофамилна сграда ул.“Ранобудник“

22.Удостоверение № 70/03.10.2007г-Еднофамилна жилищна сграда УПИ І-197 за жил. строит. „Пловдив – запад“ м.“Терзиите“

23.Удостоверение № 74/12.11.2007г-Жилищна сграда УПИ-030044 за жил. строит. „Пловдив – запад“

 1. Удостоверение № 80/19.11.2007г-Жилищна сграда ул.“Сергей Румянцев“ №22
 2. Удостоверение № 81/23.11.2007г-Жилищна сграда УПИ V-036060 „Пловдив-запад“

26.Удостоверение №85/13.12.2007г- Еднофамилна жилищна сграда УПИ-036094 „Пловдив-запад“

 1. Удостоверение №88/20.12.2007г- Жилищна сграда ул.“Васил Бараков“ № 13
 2. Удостоверение №89/20.12.2007г- Жилищна сграда ул.“Васил Бараков“ № 11
 3. Удостоверение №91/21.12.2007г- Жилищна сграда ул.“Васил Бараков“ № 15
 4. Удостоверение №92/21.12.2007г- Жилищна сграда ул.“Йордан Гавазов“ № 4

 

 

2008г.

 

1.Удостоверение №1/02.01.2008г-Две жилищни сгради ул.“Вяра“ № 8

2.Удостоверение №2/16.01.2008г-Надстройка с два етажа и мансарден етаж ул.“Тих кът“ № 4

3.Удостоверение №4/25.01.2008г-Жилищна сграда ул.“Васил Бараков“ № 9

4.Удостоверение №8/08.01.2008г-Жилищна сграда ул.Русе“ № 22

5.Удостоверение №15/24.03.2008г-Жилищна сграда на два етажа ул.“Дъга“ № 14

6.Удостоверение №16/26.03.2008г-Пристройка на два етажа ул. .“Йордан Гавазов“ №27

 1. Удостоверение №17/27.03.2008г-Пристройка и надстройка ул.“Клокотница“ № 31
 2. Удостоверение №18/27.03.2008г-Жилищна сграда ул.“Мир“ № 38

9.Удостоверение №21/04.04.2008г-Жилищна сграда УПИ V-386, кв.2 нов кв. “Смирненски-ІІІ етап“

 1. Удостоверение №23/09.04.2008г- Жилищна сграда на два етажа УПИ VІІІ- 169, кв. 2 нов по регулационен план на „Парк Отдих и култура“

11 Удостоверение №24/09.04.2008г- Жилищна сграда на два етажа УПИ VІІІ- 169, кв. 2 нов по регулационен план на „Парк Отдих и култура“

12.Удостоверение №25/14.04.2008г- Четириетажна жилищна сграда ул.“Морава“ № 3а

 1. Удостоверение №27/21.04.2008г.- Жилищна сграда Жилищна сграда УПИ ІІ-036060 „Пловдив-запад“
 2. Удостоверение №28/25.04.2008г- Жилищна сграда на два етажа УПИ VІІІ- 167, кв. 1 нов по регулационен план на „Смирненски-Кишинев“

15 Удостоверение №42/09.06.2008г- Жилищна сграда на два етажа УПИ VІІІ-214, кв.100 по план на м.„Терзиите“

 1. Удостоверение №43/09.06.2008г- Жилищна сграда на два етажа с мансарда УПИ VІІІ-214, кв.100 по план на м.„Терзиите“
 2. Удостоверение №43/09.06.2008г- Жилищна сграда в УПИ-100341-дял І за жил. стр. – 419 по плана на „Пловдив-запад“
 3. Удостоверение №53/25.08.2008г- Жилищна сграда в УПИ-037040 землището на „Пловдив-запад“

19.Удостоверение №56/07.08.2008г- Жилищна сграда ул.“Серес“ № 2

 1. Удостоверение №58/11.08.2008г-Пристройка и надстройка ул.“Борис Петров“ № 32
 2. Удостоверение №62/20.08.2008г- Жилищна сграда УПИ VІ- 169, кв. 2 нов по регулационен план на „Парк Отдих и култура“
 3. Удостоверение №66/11.09.2008г- Жилищна сграда в УПИ ІІІ- 913, кв. 10 нов по регулационен план на „Кишинев“
 4. Удостоверение №66/11.09.2008г- Жилищна сграда ул.“Атон“

24.Удостоверение №69/25.08.2008г- Жилищна сграда в УПИ І-100078 землището на „Пловдив-запад“

 1. Удостоверение №72/06.10.2008г-Първи етап – жилищна сграда на два етажа в УПИ 100394-ІІа І за жил.стр.по плана на м.„Терзиите“

26.Удостоверение №74/17.10.2008г- Жилищна сграда в УПИ ІІІ- 193, кв. 1 нов по регулационен план на „Смирненски-Кишинев“

 1. Удостоверение №78/13.11.2008г- Жилищна сграда УПИ І – 315, кв.242 землището на „Пловдив-запад“
 2. Удостоверение №79/14.11.2008г- Жилищна сграда бул.“Пещерско шосе“ № 113А
 3. 29. Удостоверение №80/01.12.2008г- Двуетажна жилищна сграда ул.“Елена“ № 3

 

 

2009г.

 

1.Удостоверение №1/12.01.2009г.- Жилищна сграда с три и пет етажа ул.“Йордан Гавазов“ № 52

2.Удостоверение №5/19.01.2009г- Жилищна сграда на един етаж ул.“Баучер“ №4

3.Удостоверение №7/06.02.2009г-Средноетажна жилищна сграда ул“Силистра“ №25

4.Удостоверение №9/20.02.2009г- Жилищна сграда ул.“Западна“ УПИ 049016-жил. строителство кв.10 по плана на землището Пловдив – Запад

5.Удостоверение №10/27.02.2009г-Едно и пететажна жилищна сграда ул.“Баучер“ №5

6.Удостоверение №16/01.04.2009г-Ново нискоетажно жилищно застрояване в УПИ 441073-ІІ-жил.застрояване по плана на м.“Прослав“

7.Удостоверение №21/08.05.2009г-Жилищна сграда на две нива УПИ ІІ-100153 по плана на Пловдив Запад

8.Удостоверение №24/15.05.2009г- Жилищна сграда на два и три етажа ул.Морава №6а

9.Удостоверение №27/21.05.2009г- Ниско етажна жилищна сграда УПИ 028101 – жил. строителство м.“Прослав“

10.Удостоверение №28/25.05.2009г- Жилищна сграда на един етаж УПИ 037030 – – жил. строителство м.“Прослав“

11.Удостоверение №29/12.06.2009г-Средноетажна жилищна сграда ул.“Битоля“ №23

12.Удостоверение №34/30.06.2009г- Ниско етажна жилищна сграда УПИ 050012-ІІ – жил. строителство по плана на Пловдив Запад

13.Удостоверение №50/05.08.2009г.- Жилищна сграда на два етажа УПИ-100331, дял ІІ – за жил. строителство м.“Терзиите“

14.Удостоверение №51/05.08.2009г.-Надстройка на съществуваща жилищна сграда – ул.“23 септември“ № 4

15.Удостоверение №52/05.08.2009г- Жилищна сграда УПИ ІІ-123-жил.жил. застр. и общ. обсл. дейности кв. 50 по плана на Парк отдих и култура – юг“

16.Удостоверение №54/06.08.2009г.-Надстройка на четвърти и мансарден етаж на съществуваща триетажна жилищна сграда ул.“Царевец“ № 19

17.Удостоверение №56/21.08.2009г.- Жилищна сграда ул.“Царевец“ № 7

18.Удостоверение №58/04.09.2009г. – Жилищна сграда УПИ ІІІ-389, кв.5/нов/ кв. „Смирненски ІІІ етап“

19.Удостоверение №59/04.09.2009г. – Жилищна сграда УПИ ІІІ-389, кв.5/нов/ кв. „Смирненски ІІІ етап“

20.Удостоверение №69/02.11.2009г.-Ниско етажно жилищно застрояване УПИ 100341-                 ІІ жил. строителство м.“Прослав“

21.Удостоверение №70/04.11.2009г.-Надстройка на един етаж на триетажна жил. сграда ул.“Лазуна“ № 3

22.Удостоверение №71/06.11.2009г- Жилищно селище „Зорница-2“-жилищна група“В“-УПИ V-100153 жил. застр., м.“Терзиите“

23.Удостоверение №72/09.11.2009г- Четириетажна жилищна сграда ул.“Огоста“ № 1

24.Удостоверение №73/09.11.2009г-Едноетажна жилищна сграда УПИ І 242320жил. застрояване по плана на Пловдив – Запад

24.Удостоверение № 78/04.12.2009г- Жилищна сграда ул.“Лерин“ № 19

25.Удостоверение № 82/21.12.2009г- Жилищна сграда на два етажа ул. „Борис Петров“ № 2

 

2010г.

 

1.Удостоверение № 2/15.01.2010г.“Ново нискоетажно жилищно застрояване“ УПИ 441073 І-жил. застрояване м.“Прослав“

2.Удостоверение № 3/18.01.2010г-Жилищна сграда УПИ 441079 жил. застрояване м.“Прослав“

3.Удостоверение №4/25.01.2010г-Жилищна сграда на три и четири етажа бул.“Пещерско шосе“ № 105

4.Удостоверение № 6/10.02.2010г.- Жилищна сграда на два етажа УПИ 028100 жил. строителство м.“Прослав“

5.Удостоверение №7/02.03.2010г-Надстройка на един етаж на заварена триетажна жилищна сграда І етап  ПИ с ИД 56789.511.605.1.4 ул.“Багра“ №1

 1. Удостоверение №13/01.04.2010г. Жилищно селище „Зорница-2“-жилищна група“Б“-

ул.“Коматевско шосе“ № 188

7 .Удостоверение №14/01.04.2010г- Жилищна сграда ул.“Елена“ № 36

 1. Удостоверение №16/21.04.2010г- Ново средноетажно жилищно застрояване – първи етап ул.“Елена“ №36

9.Удостоверение №17/21.04.2010г-Триетажна жилищна сграда-І – ви етап приземен и първи жилищен етаж. ул.“Пробуда“№ 3

10.Удостоверение №18/26.04.2010г-Пристройка към двуетажна жил. сграда и завишаване на височината за обособяване на жилище ул.“Христо Ясенов“ № 4

11.Удостоверение № 20/28.04.2010г –  Жилищно селище „Зорница-2“-жилищна група“А“-

ул.“Коматевско шосе“ № 188

12.Удостоверение № 21/29.04.2010г- Жилищна сграда ул.“Елена“ № 47

13.Удостоверение № 26/13.07.2010г- Двуетажна жилищна сграда ул.“Светилник“ № 1

 1. Удостоверение №. 29/18.08.2010г.-Надстрояване на едноетажна жил. сграда ул.“Димитър Страшимиров“ № 47

15.Удостоверение № 31/31.08.2010г- Жилищна сграда на един и пет етажа ул. „Баучер“ № 2,

 1. Удостоверение № 33/18.08.2010г- Жилищна сграда на два етажа УПИ ІІ жил. застрояване – 032024, землище Пловдив – запад

17.Удостоверение № 34/13.09.2010г-„Завършване на І-ви етап от средноетажна жилищна сграда  -два жил. етажа с призем ул.Борис Петров“ № 27

18.Удостоверение № 41/05.10.2010г-„Жилищна сграда“ бул.“Пещерско шосе“ № 156

 1. Удостоверение № 43/28.10.2010г-Средноетажно жил. застрояване БЛОК 4 бул.“Свобода“ № 77Г

20.Удостоверение № 44/28.10.2010г-Средноетажно жил. застрояване БЛОК 3 бул.“Свобода“ № 77В

21.Удостоверение № 45/28.10.2010г- Жилищна сграда на два етажа ул.“Столетник“ № 4

22.Удостоверение № 46/18.11.2010г- Пристройка към жилищна сграда, ул.“Китка“ № 3

23.Удостоверение № 49/26.11.2010г-Жилищна сграда с магазини І-ви етап –до втори жилищен етаж, ул.“Елин Пелин“ № 15

24.Удостоверение № 52/29.11.2010г-Средноетажна жилищна сграда ул.“Мир“ № 12

25.Удостоверение № 54/15.12.2010г-Жилищна сграда на два етажа І-ви етап – първи  жилищен етаж ПИ с ИД 56784.258.300 м.“Терзиите“

 

2011г.

 

1.Удостоверение № 9/18.02.2011г-Еднофамилна жилищна сграда УПИ 028004 за жил. застр. м.“Прослав“

2.Удостоверение № 15/04.05.2011г-Жилищна сграда ул.“Елин Пилин“ № 15

3.Удостоверение № 16/17.05.2011г- Жилищна сграда УПИ І-100343-жил. стр. Пловдив-запад

 1. Удостоверение № 17/17.05.2011г- Жилищна сграда УПИ І-100343-жил. стр. Пловдив-запад

5.Удостоверение № 21/13.06.2011г-Нискоетажна жилищна сграда в ПИ 56784.269.369 по КК

6.Удостоверение № 22/13.06.2011г-Втора жилищна сграда ул.“Вяра“ № 1

 1. Удостоверение № 23/21.06.2011г-Жилищна сграда ул. БУРЕВЕСТНИК № 6

8.Удостоверение № 25/22.06.2011г-Жилищна сграда ул. Перущица № 23-А

9.Удостоверение № 26/22.06.2011г-Жилищна сграда №1, ул. Парк-Отдих и култура № 23

10.Удостоверение № 28/06.07.2011г-Двуфамилна жилищна сграда на два етажа УПИ VІ – 100451 – жил. строителство м.“Терзиите“

11.Удостоверение № 35/29.08.2011г-Жилищна сграда ул. „Силистра“ № 23

 1. Удостоверение № 36/02.09.2011г-Жилищна сграда ул.“Земляшка“ № 2

13.Удостоверение №37/13.09.2011г-Едноетажна жилищна сграда ул.“Коматевско шосе“ № 80

 1. Удостоверение № 41/11.10.2011- Жилищна сграда на два етажа УПИ 265,379, кв.100 м.“Терзиите“

15.Удостоверение № 43/11.10.2011- Жилищна сграда УПИ 441031 – І жил. застр. м. „Прослав“

16.Удостоверение № 44/14.10.2011г- Двуфамилна жилищна сграда на два етажа УПИ VІІІ – 100453 – жил. стр. м.“Терзиите“

17.Удостоверение № 45/17.10.2011г- Жилищна сграда ул. Йордан Гавазов № 18

 1. Удостоверение № 47/19.10.2011г- Пристройка на два етажа към двуетажна жилищна сграда ул.“Ружица“ № 1

19.Удостоверение №49/24.10.2011г-Надстройка с трети етаж на жилищна сграда ул.“Огоста“ № 24

 1. Удостоверение №51/28.10.2011г- Жилищна сграда на един и два етажа ПИ с ИД 56784.537.115

21.Удостоверение №53/11.11.2011г-Средноетажна жилищна сграда ул“Димитър Страшимиров“ № 40

22.Удостоверение №57/01.12.2011г-Надстройка на трети етаж  „ Бъдеще“ № 48

23.Удостоверение №58/01.12.2011г-Нискоетажна жилищна сграда ПИ с ИД 56784.237.43.1 по КК и КР на гр.Пловдив

24.Удостоверение №61/22.12.2011г- Двуетажна жилищна сграда ул.“Елин Пелин“ № 29

 

2012г.

 

1.Удостоверение №3/18.01.2012г.- Двуетажна жилищна сграда ул.“Елин Пелин“ № 14

2.Удостоверение №4/28.02.2012г.- Двуетажна жилищна сграда ул“Буревестник“ № 2

3.Удостоверение №8/04.06.2012г-Нискоетажна жилищна сграда с ИД 56784.537.1148.5 по КК и КР на гр.Пловдив

4.Удостоверение №16/30.07.2012г- Жилищна сграда ул“Елин Пелин“ № 44

 1. Удостоверение №18/13.09.2012г- Жилищна сграда ПИ с ИД 56784.273.154.1 по КК и КР на гр.Пловдив
 2. Удостоверение №19/14.09.2012г- Нискоетажна жилищна сграда ул“Клокотница“ №19

7.Удостоверение №22/10.10.2012г- Двуфамилна жилищна сграда на два етажа с ИД 56784.258.450.1 по КК и КР на гр.Пловдив

8.Удостоверение №24/22.10.2012г-Нискоетажна жилищна сграда с ИД 56784.258.449.1 по КК и КР на гр.Пловдив

9.Удостоверение №25/24.10.2012г-Жилищни сгради на два етажа ПИ с ИД 56784.237.50

10.Удостоверение №26/02.11.2012г-Пететажна жил. сграда –първи етап до Нсгр+10,56м ул.“Царевец“ №3

11.Удостоверение № 29/28.11.2012г. Две еднофамилни жил. сгради с ИД 56784.268.102.2 и 56784.268.102.2 по КК и КР на гр.Пловдив

 

2013г.

 

1.Удостоверение № 2/21.01.2013г- Жилищни сгради на два етажа  с ИД 56784.258.538.1

2.Удостоверение №5/31.01.2013г-Надстройка с един етаж, ул.“Ген. Колев“ № 28

3.Удостоверение №9/28.02.2013г-Жилищна сграда с Н=14,50м, ул.“Баучер“ № 7

4.Удостоверение №14/29.03.2013г-Пристройка и надстройка ул.“Заря“ № 1

5.Удостоверение №16/08.04.2013г-Средноетажна жилищна сграда ул.“Баучер“ № 6

6.Удостоверение №20/16.05.2013г- Двуфамилна жилищна сграда на два етажа с ИД 56784.258.455.1

7.Удостоверение №22/12.06.2013г- Двуетажна жилищна сграда ПИ с ИД 56784.273.139

8.Удостоверение №24/05.07.2013г-Жилищна сграда с ИД 56784.249.62.1

9.Удостоверение №27/29.07.2013г-„Жилищна сграда на три етажа, ул.“Минзухар“ № 1А

10.Удостоверение №28/29.07.2013г- Жилищна сграда ул.“Албена“ № 1Б

11.Удостоверение №29/02.08.2013г- Жилищна сграда с ИД 56784.273.136.1

12.Удостоверение №32/10.09.2013г- Двуфамилна жилищна сграда с ИД 56784.273.94.1

13.Удостоверение №34/26.09.2013г- Средноетажна жилищна сграда у.“Пепелаша“ № 5

 

 

2014г.

 

1.Удостоверение №2/20.01.2014г.Нова едноетажна жилищна сграда с ИД 56784.249.70.1

2.Удостоверение №6/21.02.2014г. Нова нискоетажна свободно застроена жилищна сграда ул.“Отдих и култура“ №26

3.Удостоверение №8/07.03.2014г.Нова двуфамилна жилищна сграда на два етажа с ИД 56784.258.454.1

4.Удостоверение №10/31.03.2014г.Ново свободно жилищно застрояване– Еднофамилна жилищна сграда 56784.237.85.1

5.Удостоверение №22/15.07.2014г Жилищна сграда ул.”Радост” № 4

6.Удостоверение №24/01.09.2014г. Ново средно свободно жилищно застрояване, ул.“Юндола“

7.Удостоверение №25/18.09.2014г. Нова еднофамилна жилищна сграда 56784.258.448.1 8.Удостоверение №26/29.09.2014г.Нискоетажна жилищна сграда, , ПИ с идентификатор 56784.273.110

9.Удостоверение № 28/06.10.2014г Жилищна сграда с идентификатор 56784.249.63

10.Удостоверение №29/14.10.2014г Жилищна сграда на два етажа, ул.“Отдих и култура“ №9,

11.Удостоверение №34/05.12.2014г. Жилищна сграда идентификатор 56784.273.137

 

2015г.

 

1.Удостоверение №1/20.01.2015г. Ново,ниско жил.застрояване-двуетажна жил.сграда“ ул.“Белмекен“ №20, ап.13

2.Удостоверение №2/26.01.2015г. Нова еднофамилна жил.сграда ул.“Рая“ №50 с идентификатор 56784.510.55

3.Удостоверение №3/05.02.2015г. Еднофамилна жил.сграда с идентификатор 56784.273.132

4.Удостоверение №7/06.04.2015г. Нова жилищна сграда на един с идентификатори 6784.273.255.1

5.Удостоверение №13/12.06.2015г. Надстройка с два етажа на двуетажна жилищна сграда до Нкорниз=12,00м ул.”23ти септември” № 16

6.Удостоверение №14/25.06.2015г. Нова едноетажна жилищна сграда ул.”Бъдеще” № 14

7.Удостоверение №19/07.08.2015г. Нова едноетажна, еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 56784.273.142.1

8.Удостоверение №33/26.11.2015г. Ново ниско свободно жилищно с идентификатор 56784.273.153

9.Удостоверение №36/14.12.2015г. Надстрояване на трети жилищен етаж на съществуваща двуетажна жилищна ул.“Космос“ № 5

10.Удостоверение №39/22.12.2015г. Жилищна сграда ул.“Димитър Страшимиров“ №11

 

2016г.

 

1.Удостоверение №1/22.01.2016г.   „„Ново средно свободно жилищно застрояване –жилищна сграда 1 ПИ с идентификатор 56784.511.761 ул.“Юндола“

2.Удостоверение №4/28.01.2016г. Едноетажна жилищна сграда с идентификатор 56784.537.64.1

3.Удостоверение №6/15.02.2016г. Едноетажна жилищна сграда с идентификатор 56784.273.131.1

7/12.03.2016г. „„Жилищна сграда и открит басейн Първи етап: “Жилищна сграда“ с идентификатор 56784.510.44.1

4.Удостоверение №8/12.03.2016г. Жилищна сграда и открит басейн Първи етап: “Жилищна сграда“ с идентификатор 56784.510.189.1

5.Удостоверение №9/04.04.2016г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, с подобекти Жилищна сграда № 1 и Жилищна сграда № 2, Първи подетап от първи етап – Жилищна сграда 1 с идентификатор 56784.273.192.1

6.Удостоверение №10/04.04.2016г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, с подобекти Жилищна сграда № 1 и Жилищна сграда № 2, Втори подетап от първи етап – Жилищна сграда 2 с идентификатор 56784.273.192

7.Удостоверение №12/28.04.2016г.Обновяване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с ИД 56784.511.392.1“ с рег. № 78-24ПМ-005004 на СФПИОЕЕ – ОП „Регионално развитие 2007 – 2013г ул. „Козница“ № 4.

.8Удостоверение №13/13.05.2016г. Жилищна група „Ривиера““ – Еднофамилна жилищна сграда ГVІІ с идентификатор 56784.510.259.10 ул.“Парк Отдих и култура““ № 21

9.Удостоверение №14/13.05.2016г.“Жилищна група „“Ривиера““ – Еднофамилна жилищна сграда А1 VІ с идентификатор 56784.510.259.9 ул.““Парк Отдих и култура““ № 21

10.Удостоверение №23/05.07.2016г. Жилищен комплекс с подобект – жилищна сграда №4″, ПИ с идентификатор 56784.273.192

11.Удостоверение №25/11.07.2016г. Нова двуфамилна жилищна сграда на два етажа

12.Удостоверение№39/11.11.2016г Жилищна кооперация „Магнолия І“, с ИД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      56784.510.197.

13.Удостоверение №40/23.11.2016г. Жилищна сграда ул.“Радост“ №6

14.Удостоверение №41/23.11.2016г. Жилищна сграда с идентификатор 56784.510.844.2

15.Удостоверение №42/24.11.2016 „„Жилищна сграда с идентификатор 56784.268.99.1

16.Удостоверение №45/01.12.2016 Еднофамилна жилищна сграда с  идентификатор 56784.273.155.1

17.Удостоверение №46/01.12.2016 Еднофамилна жилищна сграда с  идентификатор 56784.273.321.1

18.Удостоверение №48/19.12.2016 Ново четириетажно жилищно застрояване, сключено  със застрояването в УПИ V – общински – Жилищна сграда: ул.“Васил Бараков“ № 12

19.Удостоверение №50/22.12.2016 Средно жилищно застрояване ул. „Елена” № 28

 

2017г.

 

1.Удостоверение № 5/21.03.2017г.  „„Еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 56784.251.91.1

2.Удостоверение № 6/28.03.2017г.  Жилищна кооперация „Магнолия ІІ“, с идентификатор  56784.510.886.2 

3.Удостоверение  № 8/20.04.2017   Жилищна група““Ривиера““ – Еднофамилна жилищна сграда АІІІ с РЗП=190,38кв.м. с идентификатор 56784.510.259.15 ул.““Парк Отдих и култура““ № 21

4.Удостоверение № 9/21.04.2017г.  „Жилищна сграда А с идентификатор 56784.510.844.1“

5.Удостоверение № 14/29.05.2017г„СРЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА  с идентификатор 56784.511.9592.1

6.Удостоверение № 15/22.06.2017г.Жилищна група „Ривиера“ – Еднофамилна жилищна сграда ВІІ. с идентификатор 56784.510.259.16 ул.“Отдих и култура„ №21

7.Удостоверение № 17/27.06.2017г.Ново, средно жилищно застрояване в ПИ с идентификатор 56784.514.1036 по КК и КР на гр. Пловдив:

ПОДОБЕКТ: ТЯЛО 3 (ВХОД А) – ВТОРИ СТРОИТЕЛЕН ЕТАП

8.Удостоверение №18/14.07.2017г.Ново, средно жилищно застрояване в ПИ с идентификатор 56784.514.1036 ПОДОБЕКТ: ТЯЛО 2 (ВХОД Г) – ВТОРИ СТРОИТЕЛЕН ЕТАП

6.Удостоверение № 19/14.07.2017г.Ново, средно жилищно застрояване, в  ПИ с идентификатор 56784.514.1036 ПОДОБЕКТ: ТЯЛО 1 (ВХОД Б и В) – ПЪРВИ СТРОИТЕЛЕН ЕТАПс идентификатор 56784.514.1036.3

10.Удостоверение № 21/24.07.2017г. Жилищна сграда на два етажа с ИД-56784.510.736.1

11.Удостоверение № 24/07.09.2017г. Еднофамилна жил.сграда ул.“Ранобуднек“ № 8

12.Удостоверение № 25/08.09.2017г Еднофамилна двуетажна жилищна сграда“ с ИД 56784.273.266.1

 1. Удостоверение № № 26/08.09.2017г.“Пристройка на два етажа към съществуваща 2-ет. жилищна сграда ул. „Бъдеще” № 43.

14.Удостоверение № 27/25.09.2017  Жилищна сграда с идентификатор 56784.251.101.1

 1. Удостоверение № 28/26.09.2017 Жилищна група „Ривиера“ – Еднофамилна жилищна сграда ДVІІІ с идентификатор 56784.510.259.12 ул.“Отдих и култура„ №21

16.Удостоверение № 29/03.10.2017 Жилищна група „Ривиера“ – Еднофамилна жилищна сграда А1ІV с идентификатор 56784.510.259.14 ул.“Отдих и култура„ №21

17.Удостоверение № 33/30.10.2017 Жилищна сграда“ с идентификатор 56784.237.68.1

18.Удостоверение № 34/06.11.2017 Жилищна група „Ривиера“ – „Преустройство на подпокривно пространство в жилищно помещение в еднофамилна жилищна сграда Б1 XI идентификатор 56784.510.259.5 ул.“Отдих и култура„ №21

19.Удостоверение № 35/10.11.2017 Жилищна сграда“ с идентификатор 56784.258.589.1

20.Удостоверение № 36/13.11.2017 Триетажна жилищна сграда“ с идентификатор 56784.273.147.1

21.Удостоверение № 37/20.11.2017 Пристройка, заедно с основен ремонт и реконструкция на еднофамилна жилищна сграда“ с идентификатор 56784.512.413.4 ул. „Битоля” № 42

22.Удостоверение № 45/04.12,2017 Жилищна сграда с идентификатор 56784.268.98.1

23.Удостоверение № 47/07.12.2017 Двуетажна жилищна сграда с идентификатор 56784.258.576.1

24.Удостоверение № 48/11.12.2017 Еднофамилна жилищна сграда” с идентификатор 56784.258.573.1

25.Удостоверение № 51/18.12.2017 Еднофамилна жилищна сграда” с идентификатор 56784.512.679.2 ул.“Борис Петров“ № 56

 

2018г.

 

1.Удостоверение № 5/22.01.2018г.  „ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, С ПОДОБЕКТ – ПЪРВИ ЕТАП: ЖИЛИЩНА СГРАДА №1 с идентификатор 56784.510.385.1

2.Удостоверение №6/29.01.2018г.   „ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, С ПОДОБЕКТ – ВТОРИ ЕТАП: ЖИЛИЩНА СГРАДА №2 с идентификатор 56784.510.385.2

3.Удостоверение № 13/23.02.2018г.            Жилищна сграда с идентификатор 56784.510.473.1 4.Удостоверение №15/02.03.2018г. Едноетажна жилищна сграда  с идентификатор 56784.510.639.3

5.Удостоверение №16/02.03.2018г. Жилищна сграда с идентификатор 56784.510.626.1

6.Удостоверение №17/14.03.2018г. Жилищна сграда на два етажа с идентификатор 56784.237.76.1

7.Удостоверение № 18/15.03.2018г. Жилищна сграда на два етажа с идентификатор 56784.237.75.1

8.Удостоверение № 19/15.03.2018г.Жилищна сграда на два етажа с идентификатор 56784.237.83.1

9.Удостоверение № 27/26.03.2018г.            Нова средноетажна жилищна сграда с идентификатор 56784.512.1010.2

10.Удостоверение № 28/26.03.2018г.          Двуетажна жилищна сграда с идентификатор 56784.510.50.1

11.Удостоверение № 29/27.03.2018г. Жилищна сграда с идентификатор 56784.237.101.1 12.Удостоверение №  34/23.04.2018           „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ на съществуваща многофамилна жилищна сграда  с идентификатор 56784.511.1018.1 и 56784.511.1018.2  по КК и КР на гр. Пловдив на територията  на Община Пловдив, финансирана по националната програма за енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособена  позиция № 4 – „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ ул.“Ружа“ № 15, 13.Удостоверение № 35/23.04.2018            Жилищна сграда с идентификатор 56784.528.572.1 14.Удостоверение № 36/23.04.2018            Жилищна сграда с идентификатор 56784.237.65.1 15.Удостоверение № 37/03.05.2018            „„Еднофамилна жилищна сграда /къща II/” с идентификатор 56784.237.79.1

16.Удостоверение № 38/03.05.2018 Жилищна сграда с идентификатори 56784.237.91.1

17.Удостоверение № 39/04.05.2018 Еднофамилна жилищна сграда с идентификатори 56784.237.84.1

18.Удостоверение № 40/08.5.2018  ЖИЛИЩНА СГРАДА”с идентификатори 56784.237.93.1

19.Удостоверение № 41/09.05.2018 Жилищна сграда с  идентификатор 56784.237.67.1

20.Удостоверение № 43/14.05.2018 Двуетажна жилищна сграда с идентификатор 56784.237.77.1

21.Удостоверение № 44/04.06.2018 Еднофамилна, едноетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА”с идентификатори 56784.228.140.1

22.Удостоверение № 45/07.06.2018 Двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА”с идентификатор 56784.237.73.1

23.Удостоверение № 46/07.06.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 56784.511.798.1 ул. „Васил Бараков“ № 20,

24.Удостоверение № 47/11.06.2018 Ново, ниско, жилищно застрояване–ВТОРА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”с идентификатор 56784.237.78.2

25.Удостоверение № 48/13.06.2018 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.273.322.1

26.Удостоверение № 49/15.06.2018 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.237.86.1

27.Удостоверение № 50/15.06.2018 Двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА”с идентификатор 56784.237.78.1

28.Удостоверение № 51/18.06.2018 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ на съществуваща многофамилна жилищна сграда  с идентификатор 56784.511.935.1, 56784.511.935.2 и 56784.511.935.3  по КК и КР на гр. Пловдив на територията  на Община Пловдив, финансирана по националната програма за енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради  „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ул.“Вечерница“ № 2, 4, 6,

29.Удостоверение № 52/18.06.2018 ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“  с идентификатор 56784.511.964.1, 56784.511.964.2, 56784.511.964.3 и56784.511.964.4 по КК и КР на гр. Пловдив на територията  на Община Пловдив, ул.“Солунска“ № 1, 3, 5, 7.

30.Удостоверение № 57/16.07.2018 „ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПРЕУСТРОЙСТВО НА ВЕГЕТАРИАНСКИ РЕСТОРАНТ В ЖИЛИЩЕ с идентификатор 56784.512.117.4, ул.“Просвета“ № 56       

31.Удостоверение № 59/02.08.2018г.          „„Жилищна част над І-ви етаж на сградата с Н = 7,75м. и два гаража / ІІІ-ти етап / от обект:“ ЖИЛИЩНА СГРАДА ул.“Мир“ № 9

32.Удостоверение № 60/09.08.2018г.          „ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВЕ НИВА С ДВЕ ЖИЛИЩА” с идентификатор 56784.510.415.1

33.Удостоверение № 61/13.08.2018г. КЪЩА ЗА ГОСТИ с идентификатор 56784.273.259.1

34.Удостоверение № 62/27.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА  бул. „Пещерско шосе“ № 103.

 35.Удостоверение № 65/04.09.2018г.         ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ „МАГНОЛИЯ 3” с идентификатор 56784.510.887.1

36.Удостоверение № 65А/05.09.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА  в  ПИ с идентификатор 56784.237.87

37.Удостоверение № 66/10.09.2018г.          „ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ с идентификатор 56784.273.115

38.Удостоверение № 67/10.09.2018г.          „ЖИЛИЩНА СГРАДА в  ПИ с идентификатор 56784.510.386

39.Удостоверение № 68/13.09.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.537.296.1

40.Удостоверение № 70/17.09.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в  ПИ с идентификатор 56784.237.94

41.Удостоверение № 71/17.09.2018г.          ЖИЛИЩНА СГРАДА, в  ПИ с идентификатор 56784.249.48

42.Удостоверение № 73/05.10.2018г.          „Ново, ниско и средно, свободно жилищно застрояване с идентификатор 56784.510.117.2  ул. „Перущица” № 17.

43.Удостоверение № 74/05.10.2018г.          „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията  на Община Пловдив финансирани по национална програма за енергийна ефективност на обект: „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“  с идентификатор 56784.511.978.1, 56784.511.978.2, 56784.511.978.3 ул.“Юндола“ № 2, 4, 6,

44.Удостоверение № 76/09.10.2018г.          „ЖИЛИЩНА СГРАДА  ул. „Китка” № 6.            

45.Удостоверение № 78/12.11.2018г.          ЖИЛИЩНА СГРАДА  с идентификатор 56784.273.267.1 46.Удостоверение № 79/19.11.2018г.          „ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА  с идентификатор 56784.510.23.1

47.Удостоверение № 82/27.11.2018г.          „НОВА НИСКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784. 273.145.1

 

48.Удостоверение № 83/12.12.2018г.          „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ с идентификатор 56784.511.1028.1, 56784.511.1028.2, 56784.511.1028.3 ул.“Вечерница“ № 14, 16, 18,

49.Удостоверение № 84/14.12.2018г.          „ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“ І-ви етап:“ЖИЛИЩНА СГРАДА 2“ с идентификатор 56784.511.793.3 бул. „Пещерско шосе“ № 129

 

2019г.

 

1.Удостоверение №1/17.01.2019г.   „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ с идентификатор 56784.514.924.1, 56784.514.924.2 ул.“Кръстьо Раковски“ № 19 – 21,

2.Удостоверение № 2/05.02.2019г.  „НОВА, ЕДНОЕТАЖНА, ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.273.143.1

3.Удостоверение №3/05.02.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.273.265.1

4.Удостоверение №4/21.02.2019г.   „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО за промяна предназначението на съществуващ магазин за промишлени стоки в ЖИЛИЩЕ с идентификатор 56784.512.1033.1“ ул.“Клокотница“ № 29А.    

5.Удостоверение №5/25.022019г.    „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ,ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА  И ПРИСТРОЙКА КЪМ НЕЯ с идентификатор 56784.512. 67.7 ул.“Христо Ясенов“ № 17        “

6.Удостоверение №6/05.03.2019г.   „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ с идентификатор 56784.511.905.1, 56784.511.905.2 и 56784.511.905.3 ул.“Иван Гешев“ № 2 – 6,

7.Удостоверение №8/12.03.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.258.614.1

8.Удостоверение №10/22.03.2019г. „„ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ „А” с идентификатор 56784.511.140.1 по КК и КР на гр. Пловдив, СЕКЦИЯ „Б” с идентификатор 56784.511.140.2 9.Удостоверение №11/28.03.2019г. „Жилищна група „Ривиера“ – Еднофамилна жилищна сграда АV с идентификатор 56784.510.259.8 ул.“Парк Отдих и култура“ № 21         № 10.Удостоверение № 12/09.04.2019 г.         „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ ул.“Ген.Колев“ №№ 11, 11а, 13, 13а, 15

10.Удостоверение № 23/31.05.2019 г.         „„ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.512.9.2  ул. „Елин Пелин“ № 4

11.Удостоверение № 24/10.06.2019 г.         „ЕДНОФАМИЛНА- ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа с идентификатор 56784.265.648.1

12.Удостоверение № 25/18.06.2019г.          „ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.511.43.5

13.Удостоверение № 29/03.07.2019г.          „ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа с идентификатор 56784.265.235.1 –  първи етап – югоизточната секция на жилищната сграда, втори етап – северозападната секция на жилищната сграда в ПИ с идентификатор 56784.265.235

14.Удостоверение № 31/18.07.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.273.141.1

15.Удостоверение № 38/25.07.2019г.          ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.511.197.4 ул.“Лерин“ № 16а.

16.Удостоверение № 41/28.08.2019г.          „Жилищна сграда на два етажа с идентификатор 56784.265.234.2 

17.Удостоверение № 44/07.10.2019г.          „„Жилищна сграда на два етажа с идентификатор 56784.512.982. ул.“Елин Пелин“ № 67А.

18.Удостоверение № 45/10.10.2019г.          „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ с идентификатор 56784.511.1085.1 ул.“Ружа“ № 13 19.Удостоверение № 46/29.10.2019г.     „Ново ниско свободно жилищно застрояване – ЖИЛИЩНА СГРАДА – 2, СЕКЦИЯ „А” И СЕКЦИЯ „Б” с идентификатор 56784.511.761.3 и 56784.511.761.4  20.Удостоверение № 47/04.11.2019г.     „Рекунструкция и пристройка на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 56784.512.547.6  ул.“Бъдеще“ № 36.

21.Удостоверение № 52/15.11.2019г.          „Жилищна сграда и допълващо застрояване-гараж – Първи етап: Жилищна сграда с  идентификатор 56784.273.114.1

22.Удостоверение № 56/22.11.2019г.          „Жилищна сграда и външно кабелно ел. захранване от електромерно табло ТЕПО – 1 до ел. табло ГРТ“ с идентификатор 56784.510.359.1  

23.Удостоверение № 58/02.12.2019г.          „Пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуваща жилищна с идентификатор 56784.512.447.2 ул.“23 септември“ №7

24.Удостоверение № 59/02.12.2019г.          „„„ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“– ІІ-ри етап:“ЖИЛИЩНА СГРАДА 1“

25.Удостоверение № 62/05.12.2019г.          „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТНА „МНОГОФАМИЛНАЖИЛИЩНА СГРАДА ул.“Гергана“ №1, 3, 5

26.Удостоверение № 63/10.12.2019г.          „ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС С ПОДОБЕКТ“– Първи етап:“ЖИЛИЩНА СГРАДА 1“ с 56784.273.330.1

27.Удостоверение № 64/10.12.2019г.          „ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС С ПОДОБЕКТ“ – Първи етап:“ЖИЛИЩНА СГРАДА 2“  с идентификатор 56784.273.330.2

28.Удостоверение № 65/12.12.2019г.          ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.273.92.1

29.Удостоверение № 67/16.12.2019г.          „НОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.510.9539.1

 

2020г.

 

1.Удостоверение №1/06.01.2020г. Eднофамилна жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.258.587, район „Западен“ гр. Пловдив

2.Удостоверение №2/10.01.2020г. Двуетажна еднофамилна жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.511.1061

3.Удостоверение №4/17.01.2020г. Двуетажна жилищна сграда в ПИ с ИД 56784. 510.733

4.Удостоверение № 11/19.02.2020г. Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 56784.265.645

5.Удостоверение № 12/19.02.2020г. ЗАТВОРЕН ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС в ПИ с идентификатор 56784.513.173

6.Удостоверение № 22/31.03 2020г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС С ПОДОБЕКТ“ – Втори етап:“ЖИЛИЩНА СГРАДА 3“ с идентификатор 56784.273.330.3

7.Удостоверение №  24/09.04.2020г ЖИЛИЩНА СГРАДА – НОВО ЧЕТИРИ И ПЕТ ЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ с идентификатор 56784. 511.100.3

8.Удостоверение № 25/21.04.2020г. Жилищна сграда на два етажа с идентификатор 56784.510.1095.1

9.Удостоверение № 27/22.04.2020г. Жилищна сграда на два етажа  с идентификатор 56784.512.811.1

10.Удостоверение № 28/28.04.2020г. Еднофамилна жилищна сграда с идентификатор  56784.237.79.2

11.Удостоверение № 29/29.04.2020г.Еднофамилна жилищна сграда /къща 1/

 с идентификатор 56784.237.80.2

12.Удостоверение № 30/29.04.2020г.          „„Ново,средно,жилищно,свързано застрояване”, 

с идентификатор 56784.511.744.1

13.Удостоверение № 32/05.05.2020г.          Еднофамилна жилищна сграда /къща 1/ с идентификатор 56784.237.80.1

14.Удостоверение № 33/07.05.2020г.          „„Жилищна сграда на един етаж с идентификатор 56784.510.371.1

15.Удостоверение № 34/11.05.2020г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784. 258.610.1

15.Удостоверение № 39/02.06.2020г. „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ ул.“Авлига“ № 1, 3, 5, 7, 9, с 56784.511.941.1, 56784.511.941.2, 56784.511.941.3, 56784.511.941.4, 56784.511.941.5

16.Удостоверение № 54/24.06.2020г.          ЖИЛИЩНА СГРАДА ул.“Рая“ № 26 с идентификатор 56784.510.436.1

17.Удостоверение № 56/03.07.2020г.          „ЖИЛИЩНА СГРАДА 2 с идентификатор 56784.511.140.3

18.Удостоверение № 61/20.07.2020г.          ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.273.16.1

19.Удостоверение № 65/06.08.2020г.          ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ПЪРВИ ЕТАП „Жилищна сграда“Б“с ИД 56784.510.940.2

20.Удостоверение № 67/14.08.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА  с идентификатор 56784. 273.211.1

ул.“Вегетарианска“ № 35.

21.Удостоверение № 68/14.08.2020г.          ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.510.977.1

22.Удостоверение № 69/18.08.2020г.          „„ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС С ПОДОБЕКТ –Трети етап: „ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 56784.273.330.4

23.Удостоверение № 74/03.09.2020г.          Втора еднофамилна жил. сграда“ с ИД 56784.237.73.2

 

24.Удостоверение № 75/03.09.2020г.          Еднофамилна жил. сграда“ с ИД 56784.237.72.1

25.Удостоверение № 76/08.09.2020г.          „„ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ с идентификатор  56784.511.979.1, 56784.511.979.2, 56784.511.979.3, 56784.511.979.4, 56784.511.979.5, 56784.511.979.6, 56784.511.979.7, 56784.511.979.8, 56784.511.979.9, 56784.511.979.10, ул.“Момина сълза“ №№ 9-27.

26.Удостоверение № 77/08.09.2020г.          „„Две нискоетажни свободно застроени жилищни сгради – сграда „А“ на два етажа и сграда „Б“  Втори етап – СГРАДА „Б“ с идентификатор 56784.258.152.2

27.Удостоверение № 78/10.09.2020г.          „„ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС С ПОДОБЕКТ“ – Първи етап:“ЖИЛИЩНА СГРАДА № 2“, с идентификатор  56784.273.257.1

28.Удостоверение № 80/11.09.2020г.          „„Нова жилищна сграда с идентификатор  56784.265.681.1

29.Удостоверение № 83/18.09.2020г.          Укрепване, реконструкция на жилищна сграда(с ИД 56784.512.994.2 по КК и КР на гр. Пловдив) и преустройство на таванско помещение“

ул.“Вяра“ № 1-А.

30.Удостоверение № 85/23.09.2020г.          „Ново едно, три и пететажно застрояване ., с идентификатор  56784.511.597.4 ул.“София“ № 8

31.Удостоверение № 87/01.10.2020г.          „„Две нискоетажни, свободно застроени жилищни сгради – сграда „А“ и сграда „Б““ – І ви етап жилищна сграда „А“, с 56784.258.152.1

32.Удостоверение № 88/02.10.2020г.          „„Ново нискоетажни жилищно застрояване – ЖИЛИЩЩНА СГРАДА И СКЛАД ЗА ИНВЕНТАР и ново допълващо застрояване – НАВЕС.“ – І ви етап жилищна сграда и навес“, с идентификатор 56784.249.79.1

33.Удостоверение № 98/02.11.2020г.„ЖИЛИЩЩНА СГРАДА“,с идентификатор 56784.512.820.1

ул.“Земляшка“.

34.Удостоверение № 100/04.11.2020г. „ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС С ПОДОБЕКТ: Втори етап – ЖИЛИЩНА СГРАДА 3 с идентификатор 56784.273.257.3

35.Удостоверение № 102/09.11.2020г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.510.655.1, ул.“Рая“ № 38.

35.Удостоверение № 104/19.11.2020г. СРЕДНО ЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ул. „Русе“ № 30, с идентификатор на 56784.511.568.3

36.Удостоверение № 105/24.11.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА“  с идентификатор 56784.512.836.1

37.Удостоверение № 106/24.11.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА  с идентификатор 56784.273.225.1

38.Удостоверение № 108/26.11.2020г. ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784. 512.937.2, 56784.512.937.3, 56784. 512.937.4

39.Удостоверение № 109/01.12.2020г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.228.113.1 

40.Удостоверение № 110/01.12.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 56784.510.782.1  № 41.Удостоверение № 111/17.12.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА  ПИ с идентификатор 56784.273.228

42.Удостоверение № 112/17.12.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА  с идентификатор56784. 273.229.1, 

43.Удостоверение№ 115/23.12.2020г. „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ с идентификатор 56784.510.994

 

2021г.

 

1.Удостоверение № 2/12.01.2021г. Жилищна сграда на два етажа, с идентификатор 56784.258.642.1

2Удостоверение № 3/15.01.2021г. НОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ – І ЕТАП: „ТЯЛО 1, вх.„А“, ІІ ЕТАП: „ТЯЛО 2, вх.„Б“ и „В“ с идентификатор 56784.510.1030.1, 56784.510.1030.2

3.Удостоверение № 5/22.01.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.512.1125.1

4.Удостоверение № 7/22.01.2021г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „МАГНОЛИЯ РЕЗИДЕНС” – ТРЕТИ ЕТАП: ЖИЛИЩНИ СЕКЦИИ „Д” и „Е“, с идентификатор 56784.513.303.4, 56784.513.303.5 

5.Удостоверение № 8/22.01.2021г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „МАГНОЛИЯ РЕЗИДЕНС” – ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: ЖИЛИЩНИ СЕКЦИИ „Ж” и „З“, с идентификатор 56784.513.303.6 

6.Удостоверение № 9/22.01.2021г.“„ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „МАГНОЛИЯ РЕЗИДЕНС” – ПЪРВИ ЕТАП: ЖИЛИЩНИ СЕКЦИИ „А” „Б”  „B“  с идентификатор 56784.513.303.1,  56784.513.303.2

7.Удостоверение № 10/22.01.2021г.            ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „МАГНОЛИЯ РЕЗИДЕНС” – ВТОРИ ЕТАП: ЖИЛИЩНА СЕКЦИЯ „Г”, с идентификатор 56784.513.303.3

8.Удостоверение № 11/26.01.2021г.            ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.510.56.1  ул.“Рая“ № 48.

9.Удостоверение № 12/01.02.2021г. ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 56784.510.640.1

10.Удостоверение № 13/01.02.2021г.          „ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.510.641.1

11.Удостоверение № 14/01.02.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.537.331.1

 1. Удостоверение № 17/18.02.2021г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.273.212.1

13.Удостоверение № 19/19.02.2021г.„НОВО НИСКО ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с идентификатор 56784. 228.110.1 

14.Удостоверение № 21/23.02.2021г. ЖИЛИЩНА с идентификатор 56784.112.1000.8

15.Удостоверение№ 22/23.02.2021г „ЖИЛИЩНО СЕЛИЩЕ „ЗОРНИЦА 3”“,  I ЕТАП – Двуфамилни къщи: „А3А4”, „А5А6”, „А7А8”, и Еднофамилни къщи: „Б1”, „Б2” , „Б3” IIЕТАП-Двуфамилна къща „А1А2” с идентификатор 56784.258.638.7.1,  56784.258.638.7.2, 56784.258.638.4.1, 56784.258.638.4.2, 56784.258.638.3.1, 56784.258.638.3.2, 56784.258.638.8.1, 56784.258.638.8.2, 56784.258.638.6.1, 56784.258.638.5.1, 56784.258.638.1.1, 56784.258.638.2.1

16.Удостоверение № 23/26.02.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784. 510.661.1

17.Удостоверение № 27/11.03.2021г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56784.512.1016.2

18.Удостоверение № № 28/12.03.2021г. Пет етажна жилищна сграда с магазини за промишлени стоки до Нсгр. + 14,50м.” – етапно строителство – ІІ етап – ІV, V и мансарден етаж с идентификатор на самостоятелни обекти на кадастъра 56784.511.137.6.7, 56784.511.137.6.8 и 56784.511.137.6.9 ул.“Царевец“ № 3

19.Удостоверение № 29/15.03.2021г. „ЖИЛИЩНА КОМПЛЕКС С ПОДОБЕКТ – Трети етап – ЖИЛИЩНА СГРАДА № 1  с идентификатор 56784.276.257.4

20.Удостоверение № 31/17.03.2021г. Жилищна сграда на един етаж с идентификатор 56784.537.208.1

21.Удостоверение № 34/22.03.2021г. ЕДНОЕТАЖНА КЪЩА с идентификатор 56784.273.222.1

22.Удостоверение № 35/25.03.2021г. ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА  с идентификатор на обекта на кадастъра 56784.512.1126.1