УТВЪРДИЛ:

ДИМИТЪР КОЛЕВ

КМЕТ НА РАЙОН „ЗАПАДЕН“

Утвърден със Заповед №РД-09-39/14.02.2022г.

                                                                          

                                                                        

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН “ЗАПАДЕН”

  

І. Общи положения

Чл.1 Настоящият правилник урежда дейността и вътрешния ред, укрепването на трудовата дисциплина, норми на поведение, гарантиращи високо качество на административните услуги

Чл.2  Настоящият правилник се издава от Кмета на Община Пловдив – Район “Западен” на основание чл.181 от КТ, като при изготвянето на същия се вземат предвид правните норми в КТ, подзаконовите нормативни актове по приложението им, както и вътрешните нормативни актове на администрацията.

II. Работно време, почивки и отпуски

Чл.3. Работното време на всички служителите в районната администрация е  регламентирано в чл.45, ал.1 от Устройствения правилник на Община Пловдив – район “Западен”, а именно  от 08,30ч. до 17,00ч. всеки работен ден. Необходимата почивка на служителите от звената се осъществява по ред, определен от прекия ръководител и съобразен с непрекъсваемия режим за административно обслужване. Всеки служител има право на 30-минутна обедна почивка от 12,00ч. до 12,30ч. или от 12,30ч. до 13,00ч. 

Чл.4 Работното време с граждани се установява за звената на администрацията както следва:

 • на звено “Стопански дейности”     –   от 8,30ч. – 17,00ч.
 • на каса –                                                    от 8,30ч. – 17,00ч.
 • на звено “ГРАО” –                                    от 8,30ч. – 17,00ч.
 • на Дирекция „УТСДОК“ –                       от 8,30ч. – 17,00ч.
 • за звено ”Екология” –                              от 8,30ч. – 17,00ч.
 • деловодство            –                                от 8,30ч. – 17,00ч.

 

Организацията и контролът по почивките се осъществява от ръководителите на съответните звена.

Чл.5.(1) Положеният извънреден труд става само с предварителна писмена заповед на Кмета на района, с която се възлага извършването на определена работа извън  установеното работно време; описват се причините за това, лицата, които ще положат този труд и начина на заплащането на положения труд, съгласно КТ, ЗДСл и подзаконовите  актове, уреждащи  заплащането на труда.

(2) Извънредно положеният труд се отчита в специална книга, която  се  води и съхранява от главен експерт ЧР. Вписванията в специалната книга се извършват по инициатива на прекия ръководител на служителя, който полага извънредния труд или по инициатива на секретаря.

(3) Изключения от работното време се установява  само за  дежурните по ПМС № 213/93г., които полагат дежурства при спазване на нормативите на Наредба  № 2/22.04.1994г., съгласно предварително изготвен месечен график, който се изработва и предлага за утвърждаване от главен специалист ОМП и се утвърждава от Секретаря на Район “Западен. За служителите от д-ст 282 „ОМП,ПЗМ” се установява сумирано отчитане на работното време за четиримесечен период от началото на всяка година.

(4) Изключения от установеното работно време се допускат и за работещите в д-ст 437 “Здравен кабинет в детски градини и училища” медицински работници в училищата и детските заведения на територията на района. Тяхното работно време е съобразено с учебния процес в съответното детско/учебно заведение и необходимостта от присъствие на медицински специалист в определени часове от деня.

(5) Транспортирането на счетоводителите от д-ст 898 ДДИ, д-ст 389 ДДО  и д-ст 431 до клона на обслужващата банка се осъществява със служебния автомобил от шофьора при нареждане от главните счетоводител и съобразено с натовареността на служебния автомобил.

Чл.6. Отсъствията от работното място през работно време извън сградата на кметството се вписват в специална книга, в която се отбелязва началният и крайният час на отсъствието, както и причините за него. За отсъствието се уведомява непосредствения ръководител и технически секретар на Кмета. Книгата се води от главен специалист “Техническо обслужване кабинет кмет”.

Чл.7.(1) Ползването на редовен платен годишен отпуск става след подаването на писмена молба до Кмета, като същата се съгласува от прекия ръководител, като в молбата се записва и подписва служителя, който ще изпълнява длъжността по заместване. Излизащият в отпуск е длъжен да уведоми  заместващия го за делата, които оставя, за важни срокове, преписки и др.

(2) При ползване на друг вид отпуск уведомяването за началото на ползването му става най-малко един работен ден преди началото му. По изключение се допуска и ползване на отпуск в деня на поискването му, само след лично уведомяване на Секретаря и/или прекия ръководител.

(3) В звената, където съществуват синдикални организации, представителите им са длъжни в началото на всяка календарна година да уведомяват кмета на района за промени в статута и броя на синдикалните членове. Присъединяването към КТД става само с писмено заявление. Уведомяването е задължително и при настъпвани на промени от синдикален характер, които имат пряко отношение към работата на администрацията. Уведомяването става писмено, до кмета на района от представителя на съответната синдикална организация в района.

(4)     При разрешаването на отпуск за временна неработоспособност на служителя, същият е длъжен да представи болничен лист до два работни дни от издаването му и своевременно да уведоми работодателя си за периода и причините за отсъствие.

 

IІІ.  Вътрешна организация

 

Чл.8. По повод извършване на административни услуги в рамките на администрацията, всички отдели, сектори, звена работят без забава, при максимална координираност, съгласуване и съдействие.

Чл.9.(1) Всички служители са длъжни да се съобразяват с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и да осигуряват информация съгласно Закона за достъп до обществената информация и действащата Инструкция за регламентиране на деловодната дейност в Община Пловдив – район “Западен” след разпореждане на представител на ръководството.

(2) Информация, станала достояние на служител или работник по повод изпълнение на служебните му задължения може да бъде използвана само и единствено за служебни цели. За неспазване на тази разпоредба може да бъде започната процедура по дисциплинарно дело по КТ или ЗДСл. Възнагражденията получени по повод трудовото изпълнение попадат в кръга на служебната тайна.

(3) Служителите нямат право да правят изявления от името на администрацията без предварително  и изрично да са упълномощени за това от Кмета на района.

Чл.10. Вътрешната организация и съдействие между структурните звена помежду им и между тях и ръководните органи се осъществяват в дух на толерантност, сътрудничество и взаимопомощ в интерес на нормалното протичане на административната дейност и работния процес в Район “Западен”.

Чл.11.  Работещите в Район “Западен” се легитимират извън работното си място със служебни карти, които се издават и преиздават от гл.експерт “ЧР” и се подписват от Кмета по устно заявление на служителя или при постъпване на работа на нов служител.

(1)Служителите от районната администрация, през работно време на територията на кметството са задължени да носят на видно място бадж, изработен по образец, с името и фамилията си и длъжността си изписани на български и английски език.

(2) Новопостъпилите служители получават бадж от гл.експерт ЧР или упълномощено от него лице.

(3) При провеждането на телефонен разговор, служителите се задължават да се представят с фамилното си име и администрацията, в която работят.

Чл.12. Работещите в администрацията са длъжни да познават инструкцията за достъп до сградата на Община Пловдив.

Чл.13. Функционалната структура на администрацията на район “Западен” е подчинена на административната структура  като служителите, заемащи длъжности в “Други дейности…” подпомагат работата на основното звено от експерти и ръководители – дейност 122 “Общинска администрация”.

Чл.14.(1) С длъжностните характеристики се уточняват основните задължения, функциите, правата и отговорностите на служителите, заемащи съответната длъжност. Всеки служител е длъжен да познава длъжностната си характеристика и да се придържа към нея. Всеки служител получава и подписва копие от длъжностната си характеристика от главен експерт  “Човешки ресурси” при постъпване на работа или при поискване.

(2) Разработването и актуализирането на длъжностните характеристики се извършва по реда на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители. Разработването или актуализирането се извършва на основание нововъзникнали обстоятелства по изпълняваната служба, както по нормативен акт, така и вътрешна необходимост. Техническото изготвяне на длъжностните характеристики е пряко задължение на главен експерт „Човешки ресурси”.

(3) Утвърждаването на  длъжностната характеристика става чрез подписването и от Секретаря на района или упълномощен от него служител на ръководна длъжност, а за длъжностите на пряко подчинение на кмета – от кмета на района.

Чл.15. Структурата и функционалната характеристика на административните звена на Район “Западен” се определя с Решение на ОбС-Пловдив и съгласно приетия Устройствен правилник на Община Пловдив – район “Западен”. 

Чл.16 Информационно табло и интернет-сайт.

 • Съобщения на информационното табло могат да поставят само служители от администрацията, включително училища и детски градини. Служител, който е поставил на таблото съобщение с определен срок е длъжен да го премахне в деня следващ този, в който изтича срока на съобщението.
 • Съобщенията, както и други информационни материали следва да се поставят на таблото само четливи и грамотно написани съобщения, без зацапвания и неправилно подрязани краища и следи от тиксо или лепило.
 • За всяко обозначено табло прекия ръководител на звеното, което разлепва съобщения, определя отговорник, който ежедневно следи за актуалността на информацията. Името и подписа на отговорника се отбелязват в долния десен ъгъл на всяко табло.
 • На отделно табло в сградата на районната администрация са обявени Харта на клиента и Списък на административните услуги, предоставяни в районната администрация.
 • В кутия за мнения, предложения и сигнали за корупция се поставят анкетни карти за обратна връзка с потребители на услуги.
 • На електронната страница на района периодично се обявява информация от ръководителите на структурни звена чрез гл.инспектор СИД.

Чл.17 Система за финансово-управление и контрол

    В Община Пловдив – Район “Западен” функционира Система за финансово управление и контрол /СФУК/. Същата се администрира от главен експерт “Предварителен контрол”, който се назначава от кмета на Община Пловдив.

Чл.18. В сградата на район “Западен” тютюнопушенето е забранено, както и употребата на алкохол в работно време от служителите.

Чл.19. (1) Достъпът в сградата на района в рамките на работното време е свободен.

(2) Пребиваването в сградата на района се извършва при спазване на добър тон, толерантност и приличен външен вид.

(3) При нарушаване на правилата по тази глава нарушителите се отстраняват незабавно от дежурния.

(4) Не се допуска внасянето на обемисти багажи в сградата на кметството, както и нехигиенични или с неприятна миризма пакети, багажи и други.

(5) При нарушаване на режима по тази глава незабавно се сигнализира на Секретаря или друг представител на ръководството.

Чл.20. Служителите в администрацията спазват законовите разпоредби и се ръководят от Етичен кодекс за поведение на служителите. Всеки новопостъпил се запознава с документа и се подписва. Предоставянето на Кодекса и неговото съхранение е задължение на главен експерт ЧР.

Чл.21. Приемният ден на Кмета на района е регламентиран в Харта на клиевна, с предварително записване при главен специалист ТОКК.

Чл.22. Приемният ден на Главен архитект на Район „Западен“ е разписан в Харта на клиента.

Чл.23. Служебните автомобили се използват от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на района. Ключовете на автомобилите се съхраняват при главен специалист ТОКК и се ползват след неговото уведомяване.

 

Заключителни разпоредби:

 

 • 1. За неуредените в този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство и утвърдените от Кмета на района и Общински съвет-Пловдив актове.
 • 2. Правилникът подлежи на изменение по реда на утвърждаването му.
 • 3. Контролът по спазването на този правилник се осъществява от Секретаря на Район „Западен“.
 • 4. Всеки служител, както и новопостъпилите се запознава с този правилник като за това полага името, подписа си и текста “запознат съм с правилника за вътрешния трудов ред в Община Пловдив – Район “Западен” в специална декларация или формуляр, които се съхраняват при главен експерт ЧР.
 • 5. Този правилник влиза в сила от деня на утвърждаването му от Кмета на Община Пловдив – район “Западен” със Заповед № РД-09-39 от 14.02.2022г. Той отменя правилника за вътрешния трудов ред на р-н “Западен” 2017г.
 • 7 Указания по прилагането на правилника се дават от Секретаря на Община Пловдив – Район “Западен” или упълномощено от него лице.