1. Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър
2. Декларация турист
3. ФОРМУЛЯР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА СРЕДСТВО ЗА ПОДСЛОН И МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
4. ФОРМУЛЯР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
5. КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ за категоризиране на средства за подслон
6. КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ за категоризиране на заведения за хранене и развлечения
7. КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ за категоризиране на места за настаняване
8. КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
9. Молба за прекратяване категорията на обект
10. СПРАВКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В СРЕДСТВО ЗА ПОДЛОН ИЛИ МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
11. СПРАВКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
12. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВО ЗА ПОДСЛОН ИЛИ МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
13. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА Промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър
14. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
15. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА премахване на гаражи
16. zajavlenie_garagi_end2.pdf
17. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА удължаване срока на валидност на Разрешение за гараж
18. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ ІІ ОТ ЗМДТ ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ
19. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ
20. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ
21. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ
22. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕf
23. ЗАЯВЛЕНИЕ за преиздаване на разрешение за удължено работно време
24. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ