етаж 1, стая № 7 и 8, тел. за контакт 032 604 824, 032 604 827

№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ДОКУМЕНТИ ОБРАЗЦИ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕ
НИЕ

ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ

1  

 

 

1. Категоризиране на заведения за хранене и развлечения 1.1. Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения с опис на документите, които следва да бъдат приложени към него
1.2. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър
1.3. Формуляр по образец за определяне категорията на заведение за хранене и развлечения
1.4. Справка по образец за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения

Заявление

   

14 дни

   

Съгласно: Закон за туризма

І  

 

2. Категоризиране на средства за подслон, места за настаняване 2.1. Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване с опис на документите, които следва да бъдат приложени към него
2.2. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър
2.3. Формуляр по образец за определяне на категорията на средство за подслон и място за настаняване
2.4. Справка по образец за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в средство за подслон или място за настаняване
   

 

Заявление

 

   

14 дни

   

Съгласно: Закон за туризма

   

І

3. Промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър 3.1. Заявление по образец за промяна в обстоятелствата, вписани в националния туристически регистър – чл. 38  от НИМНЗХРРОКОПСДПК – промяна на лицето, извършващо дейност в категоризиран туристически обект, с опис на документите, които следва да бъдат приложени към него
3.2. Заявление по образец за промяна в обстоятелствата, вписани в националния туристически регистър – чл. 37  от НИМНЗХРРОКОПСДПК – промяна на собственика на туристически обект, с опис на документите, които следва да бъдат приложени към него
   

Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

 

   

14 дни

   

Съгласно: Закон за туризма

   

І

 

4. Подновяване категорията    

4.1. Декларация по образец по чл. 133, ал. 3 от закона за туризъм
4.2. Справка по образец за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения/средство за подслон или място за настаняване

Заявление-декларация за категоризиране на заведения за храна и развлечение

Заявление-декларация за категоризиране на място за настаняване

   

14 дни

 Съгласно: Закон за туризма
   

І

 5. Прекратяване на  категорията    

5.1. Заявление по образец за прекратяване на категория
5.2. Удостоверение за категоризиране на заведение за хранене и развлечения/средство за подслон или място за настаняване

 

Заявление за прекратяване на  категорията

   

14 дни

 Съгласно: Закон за туризма
   

 

ІІ

 Издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обекти, осъществяващи стопанска дейност на територията на община Пловдив    

1. Заявление по образец с опис на документите, които следва да бъдат приложени към него
2. Справка за наличие/липса на задължения към Община Пловдив (извършва се служебно от администрацията на Район „Западен” – Община Пловдив
3. Служебна справка относно месторазположението на заведения за хранене и развлечения (Дирекция УТ – ет. 2, ст. 29)

   

Разрешение за удължено работно време на търговски обекти

 

14 дни

   

300 .00лв. +
5 .00 лв.-защитен холограмен знак

   

 

ІІІ

1. Издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за разполагане на преместваем обект за местодомуване на МПС по чл. 56 от ЗУТ    

1. 1. Заявление по образец с опис на документите, които следва да бъдат приложени към него
1.2. Декларация, че не притежава друга гаражна клетка;
1.3. Справка за липса на задължения към Община Пловдив (служебно).

   

Заявление за гаражна клетка по образец

Декларация, че не притежава друга гаражна клетка

14 дни 40.00 лв. – Разрешение за ползване,
5 .00 лв.-защитен холограмен знак,
10%.00 лв. – Разрешение  за поставяне /ТСУ/
ІІІ 2. Ползване на място общинска собственост за поставяне на мобилни преместваеми обекти – стойки, колички,  маси, щендери, и др.    

2.1. Заявление по образец с опис на документите, които следва да бъдат приложени към него
2.2. Справка за липса на задължения към Община Пловдив (служебно).

   

Универсално заявление

   

14 дни

   

40.00 лв. +
5.00 лв.-защитен холограмен знак

ІІІ 3. Ползване на място общинска собственост за поставяне на – маси за открито сервиране, хладилни витрини, чадъри, тенти и др.    

3.1.Заявление по образец с опис на документите, които следва да бъдат приложени към него
3.2. Справка за липса на задължения към Община Пловдив (служебно).

   

Разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на – маси за открито сервиране

   

14 дни

   

40.00 лв. +
5.00 лв.-защитен холограмен знак

ІІІ 4. Издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на стационарни преместваеми обекти    

4.1. Заявление по образец с опис на документите, които следва да бъдат приложени към него
4.2. Справка за липса на задължения към Община Пловдив(служебно).

   

Универсално заявление

   

14 дни

   

40 лв. +
5 лв.-защитен холограмен знак

ІІІ 5. Издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти с кампаниен характер    

5.1. Заявление по образец с опис на документите, които следва да бъдат приложени към него
5.2. Справка за липса на задължения към община Пловдив /служебно/;

   

Универсално заявление

   

14 дни

   

Без такса.
5 лв.-защитен холограмен знак

ІІІ 6. Промяна в площта по издадено разрешение за ползване на място общинска собственост на основание одобрена схема    

6.1. Заявление по образец
6.2. Справка за липса на задължения към община Пловдив /служебно/;

   

Заявление свободен текст

   

14 дни

   

Без такса.
5 лв.-защитен холограмен знак

ІІІ 7. Промяна в обстоятелства по издадено разрешение за ползване на място общинска собственост    

7.1. Заявление по образец
7.2. Справка за липса на задължения към община Пловдив /служебно/;

   

Заявление свободен текст

   

14 дни

   

40 лв. +
5 лв.-защитен холограмен знак

ІІІ 8. Прекратяване на издадено разрешение за ползване на място общинска собственост    

8.1. Заявление по образец
8.2.Справка за липса на задължения към община Пловдив /служебно/;

   

Заявление свободен текст

   

14 дни

   

Без такса.

Бланки

1. Универсално заявление
2. Заявление свободен текст
3. Декларация, че не притежава друга гаражна клетка
4. Заявление за гаражна клетка по образец с опис на документите, които следва да бъдат приложени към него
5. Разрешение за удължено работно време на търговски обекти
6. Разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на – маси за открито сервиране
7. Заявление за прекратяване на  категорията
8. Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
9. Формуляр по образец за определяне категорията на заведение за хранене и развлечения
10. Справка по образец за професионалната и езикова квалификация
11. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър
12. Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
13. Формуляр по образец за определяне на категорията на средство за подслон и място за настаняване
14. Справка по образец за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в средство за подслон или място за настаняване
15. Заявление по образец за промяна в обстоятелствата по чл.37
16. Заявление по образец за промяна в обстоятелствата по чл.38
17. Декларация по образец по чл. 133, ал. 3 от закона за туризъм