Тел.:032 604 819 – Гл.архитект

032 604 822 – техническа служба

  1. Услуги
  2. Бланки
  • Цените указани в таблицата могат да варират според спецификата на услугата. За допълнителна информация моля свържете се с отдел “Техническа Служба”

№ по ред

ВИД  НА  УСЛУГАТА

ИЗИСКУЕМИ  ДОКУМЕНТИ

Срок за извършване

Цена в лв.
с/без ДДС

1. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проектис или без издаване на Разрешение за строеж 1.Скица виза/(Писмо за преустройство- ако е приложимо);
2.Актуална скица/схема от АГКК;
3.Актуален документ за собственост; 4.Удостоверение за наследници (при необходимост)- може да се предостави служебно
5.Доклад от лицензиран консултант (когато е приложимо)
5.1) Лиценз
5.2) Списък на лицата извършващи оценката
5.3) Договор
6.Инвестиционен проект(идеен/технически/работен) по части, съгласно чл.139, ал.2 от ЗУТ
7.Становище съгл. чл.143, ал.1, т.2 от ЗУТ
8.Други документи и/или съгласувания, съгласно специални закони
14 дни с оценка или 30 дни с РЕСУТ 1. Цени на база  РЗП 1,00-1,50 лв./м2; (Мин 100/150лв., Макс. 7500/10000лв.)
2.За преустройство и реконструкция без смяна на констр. система – 75%  от цените на база РЗП
3. Разрешение за строеж – 20%  от цените на база РЗП, мин. 100 лв.
2. Издаване на виза за проучване и проектиране по чл. 140 ал.2 и ал.3  от ЗУТ 1. Актуален документ за собственост; 2.Удостоверение за наследници (при необходимост)- може да се предостави служебно;
3.Актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице- може да се предостави служебно;
4. Скица от СГКК – Пловдив,актуална;
5. Скица – предложение, изработена от проектант с пълна проектантска правоспособност, върху актуална кадастрална основа и ситуационен план – при необходимост;
6 .Други документи свързани със заявлението.
14 дни 150лв
3. Съставяне на конст. акт за установяване на съответствие на строеж с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването 1.Проектна документация с оригинална скица (виза) – може да се предостави служебно ако е одобрена от районната администрация;
2.Копие от разрешение за строеж и заверена Заповедна книга – може да се предостави служебно ако е в районната администрация;
3. Протокол  Обр.2 със заверено ниво изкоп;
4. Констативен акт Обр.3 – 3бр.
3 дни Няма
4. Издаване на разрешение за строеж – при наличие на одобрен проект 1.Актуален документ за собственост; 2.Удостоверение за наследници (при необходимост)- може да се предостави служебно
3. Актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице- може да се предостави служебно;
4. Проектна документация с оригинална скица (виза) – може да се предостави служебно.
7 дни след подаване на заявление 20%  от цените на база РЗП, мин. 100 лв.
5. Издаване на акт за узаконяване 1.Актуален документ за собственост; 2.Удостоверение за наследници (при необходимост)- може да се предостави служебно
3. Актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице- може да се предостави служебно;
4. Инвестиционен проектпо части, съгласно чл.139, ал.2 от ЗУТ
5. Констативен акт за незаконно строителство(може да се представислужебно, ако е съставен от районната администрация) и  ако е приложимо наказателно постановление(може да се представислужебно, ако е съставен от районната администрация) с платенаглоба;
6. Скица от СГКК – Пловдив, актуална;
7. Геодезическо заснемане;
8.Други документи и/или съгласувания, съгласно специални закони.
14 дни с оценка или 30 дни с РЕСУТ
7 дни след подаване на на заявление при наличие на съгласуван проект
1. Мин 300лв
(Троен размер на стойността на разрешението за строеж);
2. Такси за одобряване/съгласуване, съгласно № 1
6. Одобряване схеми за поставяне на преместваеми съоръжения и РИЕ 1. Актуален документ за собственост, договор за наем или договор за учредено право на ползване (копие);
2.Удостоверение за наследници (при необходимост)- може да се предостави служебно
3.Актуална скица/схема от АГКК;
4. Схема, изработена от проектант с пълна проектантска правоспособност, върху актуална кадастрална основа и ситуационен план;
14 дни 40лв.
7. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и РИЕ по чл.56 и чл.57 от ЗУТ 1. Актуален документ за собственост, договор за наем или договор за учредено право на ползване;
2.Удостоверение за наследници (при необходимост)- може да се предостави служебно
3. Схема, одобрена от гл. архитект на района
4. Проектна документация или снимков материал, изясняващ в достатъчна степен вида на обекта;
5. Други документи и/или съгласувания, съгласно специални закони.
30дни 1. 50лв. на бройка
2. Одобряване на проект по чл.56 и чл.57 от ЗУТ (когато е приложимо)–100лв.
8. Разрешение за вътрешно преустройство, смяна на предназначение 1.Актуален документ за собственост; 2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – може да се предостави служебно
3. Актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице- може да се предостави служебно;
4. Актуална скица/схема от АГКК
5. Извадка от действащия план на застрояване- може да се предостави служебно;                                                             6. Удостоверение за въвеждане в експлоатация, ако е издадено от районната администрация- може да се предостави служебно.
14 дни; 5дни 100лв. – обикновена; 200лв.- бърза
9. Издаване на разрешение за строеж, за разкопаване по чл.72 от ЗУТ 1. Копие на Разрешение за строеж;
2. Съгласуван проект (трасе);
3. Надлъжен профил на трасето;
4. Детайл за възстановяване на настилката;
5. Чертеж – план за организация на движението, съгласуван с Пътна полиция – КАТ;
6. Други  документи, при необходимост.
30 дни изчислява се според класа на пътя, вида на настилката,  дълбочина и широчина на изкопа
10. Издаване на разрешение за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности 1.Актуален документ за собственост;
2. Схема с указани размери и квадратура на заетата площ;
3. Копие на Разрешение за строеж при необходимост- може да се предостави служебно;
4. Скица – виза за имота, при необходимост;
5. Одобрена схема по част по ПБЗ, при необходимост
6. Ситуационен план, предоставен от районната администрация при необходимост
7 дни 3,00лв./м2/месец с включено ДДС
11. Откриване на стр.площадка, определяне на стр. линия и ниво 1. Актуален документ за собственост; 2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – може да се предостави служебно;
3. Копие на Разрешение за строеж – може да се предостави служебно;
4. Договор за изпълнение на строежа, съгласно чл.157 ал.2 от ЗУТ
5. Протокол Обр.2 (Наредба №3 от 31.07.2003г.) – 3бр.

14 дни

10лв.
12. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория, съгласно чл.137, ал.1, т. 4 и т. 5 от ЗУТ 1.Актуален документ за собственост; 2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – може да се предостави служебно
3. Актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице- може да се предостави служебно;
4.Окончателен доклад;
5.Копие на Разрешение за строеж;
6.Протокол за строителна линия;
7.Заверена заповедна книга;
8.Договори за присъединяване;
9.Екзекутивни чертежи при необходимост;
10.Актове обр.3, обр.14 и обр. 15;
11.Документ от АГКК, удостоверяващ че строежът е нанесен;
12.Документ за съответствието на вложените строителни материали;
13. Други документи.Забележка: Преди въвеждането в експлоатация се вписва в регистъра техническият паспорт на строежа, енергиен паспорт или сертификат.
7 дни 150-750 лв
13. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж 1.Актуален документ за собственост; 2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – може да се предостави служебно;
3.Актуална скица/схема от АГКК;
4.Доказателства за годината на изграждане на строежа с всички доказателствени средства, допустими по ГПК (може да бъдат представени нот. заверени декларации от трима свидетели);
5. Документация, въз основа на която може да се установи, че строежите са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно ЗУТ
14 дни 0,40 лв./м2застр. площ
14. Издаване на удостоверение за заварени строежи 1.Актуален документ за собственост; 2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – може да се предостави служебно;
3.Актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице- може да се предостави служебно;
4.Актуална скица/схема от АГКК;
5. Доказателства за законността на строежа (строително разрешение, протокол за откриване на линия, одобрен проект), за уточняване датата на изграждането му, включително и нот. заверени декларации.
14 дни 0,80 лв./м2застр. площ
15. Издаване на удостоверения за степен на завършеност на строеж и съставяне на констативен протокол 1. Копие на Разрешение за строеж- може да се предостави служебно;
2.Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролираните нива;
3.Констативен акт обр.3 за съответствие на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването – може да се предостави служебно;
4.Акт обр.14 за приемане на конструкцията – при завършен груб строеж;
5.Акт обр.7 за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция;
6. Други документи, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г.
14 дни 0,25 лв./м2застр. площ и 20 лв.- констативен протокол
16.

Издаване на удостоверения по обстоятелства и факти по ТСУ

1.Актуален документ за собственост; 2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – може да се предостави служебно
3. Актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице- може да се предостави служебно;
4.Други документи свързани със заявлението (копие от скица, ПУП и др.)
14 дни 30 лв.
17. Удостоверения за идентичност на УПИ 1.Актуален документ за собственост; 2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – може да се предостави служебно
3. Актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице- може да се предостави служебно;
4. Други документи свързани със заявлението.
14 дни 10лв.
18. Освидетелстване на строеж по чл. 195 от ЗУТ 1.Актуален документ за собственост;
2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – може да се предостави служебно
3. Актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице- може да се предостави служебно;
4. Други документи свързани със заявлението.
14 дни Няма
19. Издаване на удостоверение, че обособ. дялове отговарят на одобрени за това инвест. проекти за извършване на доброволна делба При съдебно поискване

20. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвест. проекти по чл.147 от ЗУТ 1.Актуален документ за собственост; 2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – може да се предостави служебно;
3. Актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице- може да се предостави служебно;
4.Актуална скица/схема от АГКК;
5. Проектна документация, съгласно изискванията на чл.147  ал.2 и чл.153 ал.1
30 дни 100 лв.
21. Презаверяванена разрешение за строеж по чл.153 ал.3 от ЗУТ 1.Разрешение за строеж– оригинал;
2.Актуален документ за собственост; 3.Удостоверение за наследници (при необходимост) – може да се предостави служебно;
4. Актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице- може да се предостави служебно;
5. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (ако строежът е започнал) – може да се предостави служебно.
30дни 50 % от предвидената такса по общия ред;
Мин 100лв;
22. Допълване на издадено разрешение за строеж по чл.154 ал.5 от ЗУТ Разрешение за строеж– оригинал;Актуален документ за собственост;Удостоверение за наследници (при необходимост) – може да се предостави служебно; Актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице- може да се предостави служебно;Инвестиционен проект -3бр.; Други документи и/или съгласувания, съгласно специални закони. 30 дни; 14 дни с оценка 1,00-1,50 лв./м2 РЗП;
200 лв.- за етапност по чл. 152 ал.2 от ЗУТ
23. Приемане и заверяване на екзекутивна документация 1. Копие на Разрешение за строеж- може да се предостави служебно;
2. Две копия от съгласувания инвестиционен проект, с нанесени промени от проектанта, заверен от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част “Конструктивна”, и от лицето, извършило строителния надзор – съгласно чл.175 ал.1 и ал.2 от ЗУТ
30 дни;
14 дни;
7 дни
10%  от цените на база РЗП;
Мин 100 лв. за 30 дни;
Мин 200 лв. за 14 дни;
Мин 300 лв. за 7 дни.
24. Регистриране на технически  паспорт на строеж 1.Технически паспорт – 2 бр. на хартиен носител, включително енергиен паспорт или сертификат;
2.Технически паспорт – 1 бр. на магнитен носител;
3. Документ от АГКК, удостоверяващ че строежът е нанесен;
3 дни от Наредба на ОбС-Пловдив 10 лв.
25. Заверка на копие от документ, налични в  техническия архив 1.Актуален документ за собственост; 2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – може да се предостави служебно;
3. Актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице- може да се предостави служебно;
4.Други документи свързани със заявлението.
14 дни В зависимост от заявеното искане.
26. Удостоверения за административен адрес на урегулирани поземлени имоти 1.Актуален документ за собственост; 2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – може да се предостави служебно;
3. Актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице- може да се предостави служебно;

27. Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства 1.Протокол от общото събрание на етажната собственост с присъствен списък. 14 дни

28. Издаване на ситуационен план 1.Актуален документ за собственост;
2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – може да се предостави служебно;
3. Актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице- може да се предостави служебно;
4.Скица от СГКК – Пловдив,актуална;
14 дни

15 лв.

29. Презаверяванена ситуационен план 1. Ситуационен план – оригинал. 14 дни

10 лв.

30. Издаване на скица с указан начин на застрояване 1. Актуален документ за собственост; 2.Удостоверение за наследници (при необходимост)- може да се предостави служебно;
3.Актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице- може да се предостави служебно;
4. Скица от СГКК – Пловдив,актуална;
5.Извадка от действащия план на застрояване  – може да се предостави служебно;
6.Други документи свързани със заявлението.
14 дни

30 лв.

31. Издаване на копия от планове, архивна документация – заверени и без заверка 1. Актуален документ за собственост; 2.Удостоверение за наследници (при необходимост)- може да се предостави служебно;
3.Актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице- може да се предостави служебно;
14 дни 3 лв./ на страница –  за незаверени копия
10 лв./ на страница- за заверени копия
32. Служебна заверка на Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижим имот 1. Актуален документ за собственост;
2. Попълнена Декларация по чл.14 от ЗМДТ
 

 

Бланки

6. Издаване на административен адрес
8. Писмо за преустройства и промяна на предназначение
9. Одобрявана на инвестационен проект
13. Разрешение за строеж по чл. 147 от ЗУТ
14. Заявление за издаване на разрешение за строеж
15. Заявление за издаване на разрешение за строеж на ограда
16. Заявление за издаване на разрешение за строеж по чл. 72 от ЗУТ/свързано с разкопаване на улични и тротоарни настилки и терени – общинска собственост/
17. РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА на сграда/вход в режим на етажна собственост,
18. Заявление за регистриране на строеж от пета категория
19. Заявление за регистриране на строеж от четвърта категория
20. Заявление за издаване на ситуационен план – ксерокопие от действащия ПУП
21. Заявление за издаване на скица – ксерокопие от действащия ПУП /съгласно чл. 135 от ЗУТ/
22. Заявление за издаване на скица – виза за проучване и проектиране за УПИ по чл.140 от ЗУТ
23. Заявление за откриване на строителна площадка по чл. 157, ал.2 от ЗУТ
24. Заявление за смяна на титуляра в издадено разрешение за строеж
25. Заявление за съставяне на констативен протокол и издаване на удостоверение за степен на зъвършеност на строеж
26. Искане за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ
27. Искане за издаване на удостоверение за идентичност на имот
28. Искане за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес
29. Искане за издаване на удостоверение за търпим строеж
30. Заявление за издаване на удостоверение за заварен строеж
31. за издаване на разрешение за ползване на общински терен за строителна площадка по чл. 157, ал.5 от ЗУТ
32. Заявление за регистриране на етажна собственост
33. Уведомление за заверка на заповедна книга