Абривиатури:
ОУ – Обикновена Услуга
БУ – Бърза Услуга
ЕУ – Експресна Услуга
Р.Д – Работни Дни

Бланки Образци:

 

Наименование   на услугата

Необходими документи

Нормативни   документи /основание за издаване/

Срок за   изпълнение

Такса

1 Издаване на Удостоверение за   раждане – дубликат , многоезичен Искане по образец подадено лично   (родители, законни представители) или от упълномощено лице с изрично   нотариално заверено пълномощно. Чл. 40, чл. 88а ЗГР, ЗМДТ ОУ -5 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

4.00   лв.

8.00   лв.

12.00 лв.

2

Издаване на Препис – извлечение   от акт за смърт Искане по образец подадено от   законен наследник или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно. Чл. 40, чл. 88а ЗГР, ЗМДТ ОУ -5 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

4.00   лв.

8.00   лв.

12.00 лв.

3

Издаване на Удостоверение за   липса на съставен акт за гражданско състояние Искане по образец подадено лично,   от законен наследник или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно. Чл. 38 ал. 4 ЗГР, ЗМДТ ОУ – 5 Р. Д  

БУ – 3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

2.00   лв.

4.00   лв.

6.00 лв.

4

Издаване на Удостоверение за   семейно положение Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, при   необходимост документ за семейно положение. Чл. 24 ЗГР,  

Чл. 13 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП,

ЗМДТ

ОУ – 5 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ- 1 Р. Д

4.00   лв.

8.00   лв.

12.00 лв.

5

Издаване на Удостоверение за   семейно положение, съпруг/а и деца Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, при   необходимост документ за семейно положение. Чл. 24 ЗГР ,  

Чл. 14 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП,

ЗМДТ

ОУ -7 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ- 1 Р. Д

3.00   лв.

6.00   лв.

9.00 лв.

6

Издаване на Удостоверение за   съпруг/а и родствени връзки Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, при   необходимост документ за семейно положение и др. документи. Чл. 24 ЗГР ,  

Чл. 15 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП,

ЗМДТ

ОУ-5 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

2.00   лв.

4.00   лв.

6.00 лв.

7

Издаване на Удостоверение за   идентичност на лице с различни имена Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Чл. 24 ЗГР ,  

Чл. 18 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

ОУ -5 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

2.00   лв.

4.00   лв.

6.00   лв.

8

Издаване на Удостоверение за наследници Искане по образец подадено от   законен наследник или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно, препис –извлечение от акт за смърт, при необходимост и др.   документи. Закон за наследството,  

Чл. 24 ЗГР,

Чл. 9 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

ОУ-5 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

3.00   лв.

6.00   лв.

9.00 лв.

9

Легализация на документи по   гражданско състояние за чужбина Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. ПЛЗПДДК , ЗМДТ  

5.00   лв.

 

10

Издаване на Удостоверение за   вписване в регистъра на населението Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Чл. 24 ЗГР ,  

Чл. 19 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

ОУ – 5 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

5.00   лв.

10.00   лв.

15.00 лв.

11

Издаване на Удостоверение за   настоящ адрес – при вече регистриран такъв Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Чл. 24 ЗГР,  

Чл. 23 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

ОУ -5 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

1.00   лв.

2.00   лв.

3.00 лв

12

Издаване на Удостоверение за   постоянен адрес – при вече регистриран такъв Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Чл. 24 ЗГР,  

Чл. 22 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

ОУ -5 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

2.00   лв.

4.00   лв.

6.00   лв

13 Издаване на Удостоверение за     настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване Искане по образец подадено лично   (родители, законни представители) или от упълномощено лице с изрично   нотариално заверено пълномощно. Заявление за настоящ адрес по образец. Документ за собственост/ или документ за ползване на имота за жилищни  нужди,включително договор за
предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции и други  документи, доказващи собствеността или ползването на имота/декларация по чл.92,ал.3 от ЗГР
Чл. 40, чл. 88а ЗГР, ЗМДТ ОУ -5 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

1.00   лв.

2.00   лв.

3.00   лв.

14 Издаване на Удостоверение за     постоянен адрес след подаване на заявление Искане по образец подадено лично   (родители, законни представители) или от упълномощено лице с изрично   нотариално заверено пълномощно. Заявление за постоянен адрес по образец. Документ за собственост/ или документ за ползване на имота за жилищни  нужди,включително договор за
предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции и други  документи, доказващи собствеността или ползването на имота/декларация по чл.92,ал.3 от ЗГР
Чл. 40, чл. 88а ЗГР, ЗМДТ ОУ -5 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

2.00   лв.

4.00   лв.

6.00  лв.

15

Издаване на Удостоверение за   промени на настоящ адрес Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Чл. 24 ЗГР  

Чл. 25 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП

ЗМДТ

ОУ -5 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

1.00   лв.

2.00   лв.

3.00 лв

16

Издаване на Удостоверение за   промени на постоянен адрес Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Чл. 24 ЗГР,  

Чл. 24 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП,

ЗМДТ

ОУ -7 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

2.00   лв.

4.00   лв.

6.00 лв

17

Издаване на Удостоверение за   раждане – оригинал на новородено дете Искане по образец подадено от   родител или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Чл. 43 ЗГР, ЗМДТ Веднага след съставяне на Акт за   раждане

Безплатно

18

Издаване на други удостоверения за   факти и обстоятелства по гражданско състояние Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Чл. 3 ал.2 ЗГР, ЗМДТ ОУ -5 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

5.00   лв.

10.00   лв.

15.00 лв.

19

Издаване на Удостоверение за   родените от майката деца Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Чл. 24 ЗГР ,  

Чл. 16 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

ОУ -5 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

4.00   лв.

8.00   лв.

12.00 лв.

20

Издаване на  Уведомление относно   признаване на чуждестранно съдебно решение или   административен акт по КМЧП Заявление по образец , подадено   лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно,   Оригинал и легализиран превод на съдебно решение, Нотариално заверена   декларация   по чл. 117 КМЧП. КМЧП, ЗМДТ  

10.00   лв.

 

21

Регистриране на акт за раждане на   дете родено в чужбина Заявление по образец, подадено от   родител или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно,   Оригинал и легализиран превод на акт за раждане от чужбина. Чл. 72 ЗГР, чл. 4 ал.3 Наредба №   РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. на МРРБ, ЗМДТ До 7 раб. дни

10   лв.

22

Припознаване на дете Заявление образец / Декларация с   нотариално заверен подпис подадено до длъжностното лице по гражданско   състояние Чл. 65 СК, чл.49 ЗГР 3 месеца

Безплатно

23

Издаване на Удостоверение за   правно ограничение Искане по образец подадено лично   (законен представител) или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно. Чл. 24 ЗГР ,  

Чл. 17 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

ОУ – 5 Р. Д.  

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

5.00   лв.

10.00   лв.

15.00 лв.

24

Заверено копие на страница /Актова книга, ЛРК, Семеен регистър/ Искане по образец подадено лично   (законен представител) или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно. Чл. 106 ЗГР ,  

 

ОУ-5 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

5.00   лв.

10.00   лв.

15.00 лв.

25

Издаване удостоверение за брак – дубликат /бракове сключени след 2000 година./ Искане по образец подадено лично   (законен представител) или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно. Чл. 106 ЗГР ,  

 

ОУ-5 Р. Д  

БУ -3 Р. Д

ЕУ-1 Р. Д

4.00   лв.

8.00   лв.

12.00 лв.

 
Бланки Образци:

1. Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация
2. Искане за издаване удостоверение за наследници
3. Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението
4. Бланка за заявяване на постоянен адрес
5. Бланка за заявяване на настоящ адрес

Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 в сила от 16.02.2019г.