№ по ред   

Вид на услугата

Изискуеми документи   

образци

  

Срок за извършване на услугата

Цени в лв. на услугата
1 Кастрене,  оформяне или премахване на декоративна растителност в общински терени. 1.Заявление до районната администрация;
2.Решение на общото събрание на етажната собственост/при премахване на дърво
Заявление До 30 дни
срок за отговор
Без такса
2 Кастрене,  оформяне или премахване на декоративна растителност в общински теренивъв връзка със строителство.
/след внесена такса във фонд “Зелена система” в Община Пловдив по тарифата за оценяване на декоративна, паркова и улична растителност на територията на Община Пловдив
1. Заявление до районната администрация;
2. Строително разрешение
3. Геодезическо заснемане
  

Заявление

 

До 30 дни
срок за отговор
такса във фонд “Зелена система” в община Пловдив
3 Разрешение за кастрене,  премахване или преместване на декоративна растителност в частни терени. 1. Заявление;
2. Документ за собственост на имота – /копие/
3. Декларация на всички съсобственици
4. При строителство копие от строителното разрешение
  

Заявление

 

До 30 дни срок за отговор – оглед и санитарна експертиза – 25 лв.
-издаване на Заповед – 15 лв.
Общо – 40 лв.
4 Първоначална регистрация на куче. 

 

1.Ветеринарно медицински паспорт
2.Поставен микрочип или татуировка, които съдържат  идентификационен код.
Декларация за притежаване на куче.
Удостоверение за регистрация на домашно куче и платена такса за притежаване на куче Заявление
Срок: веднага 

 

Попълва се на място в район „Западен“

  

1/12 от размера на актуалната такса за годината
За 2016 г. –
такса 30 лв.

5 Пререгистрация на куче до 31.03. за съответната календарна година. 1.Ветеринарно медицински паспорт
2.Удостоверение за регистрация на домашно куче и платена такса за притежаване на куче – попълва се на място
Удостоверение за регистрация на домашно куче и платена такса за притежаване на куче Срок: веднага 

Попълва се на място в район „Западен“

  

30 лв.

6 Декларация за закриване на картон на куче поради:
–  Смъртен акт или декларация за смърт
–  Смяна на собственик
–  Смяна на адрес
–  Други обстоятелства
Декларация за закриване на картон на куче поради:
–  Смъртен акт или декларация за смърт;
–  Смяна на собственик;
–  Смяна на адрес;
–  Други обстоятелства.
  

Декларация – попълва се на място

  

До 14 дни

Без такса
7 Регистрация за зоодоброволци Заявление   

Заявление

Срок за отговор до 30 дни Без такса
8 Регистрация на пчелни семейства. Декларация за регистрация по образец Заявление 

 

До  15 дни Без такса
9 Обработка на декларация /подадени до 30.11.за календарната година в дирекция “Местни данъци и такси” на Община Пловдив/ за сключване на договор за определяне на такса твърди битови отпадъци според количеството на отпадъците. 1.Декларация по чл.19 от НОАМТЦУ – изпратена служебно от Дирекция Местни данъци и такси към Община Пловдив
2.Формуляр на договор по образец
  

Формуляр на договор по образец

 

  

Срок 30 дни

Такса -2,40 лв. с ДДС
10 Предоставяне на съд за твърди битови отпадъци  на  база плащане върху оценка на имота. 1.Заявление
2.Платена такса за настоящата година/предходната година
Заявление До 30 дни
срок за отговор
Без такса
11 Подмяна на съдове за битови отпадъци. 1.Заявление Заявление До 14 дни
Срок за отговор
Без такса
  

12

Удостоверение за освобождаване от такса смет за имоти извън регулация където няма организирано смет извозване. 1.Документ за собственост
2.Актуална скица на имота издадена от службата по геодезия
картография и кадастър гр. Пловдив, или Общинска служба земеделие и гори – Пловдив
Заявление До 14 дни Такса -5,00 лв. с ДДС
13 Премахване на излезли от употреба МПС на общински терени съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пловдив. 1. Декларация по образец Декларация До 30 дни срок за отговор
След 3 месеца от облепването  на излязлото от употреба МПС се вдига
Без такса
14 Поставяне на нови пейки, подмяна или ремонт на съществуващи в паркове, междублокови пространства, детски площадки и пред жилищни блокове. 1.   Заявление по образец
2. Решение на общото събрание на етажната собственост/при поставяне на пейки пред жилищните блокове/
Заявление в свободен текст До 14 дни
Срок за отговор
Без такса
15 Предоставяне на храстова и дървесна декоративна растителност на граждани след извършен оглед от служителите районната администрация относно засаждането им. 1. Заявление по образец
2.Решение на общото събрание на етажната собственост/при поставяне на пейки пред жилищните блокове/
Заявление в свободен текст До 14 дни
Срок за отговор
Без такса
16 Искане за издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина/ чл.131 б от ППЗГ/. Протокол за искане,коeто се подава устно Заявление Веднага Без такса
1. Декларация за притежаване на куче
2. Удостоверение за регистрация на домашно куче и платена “Такса за притежаване на куче”
3. Заявление за закриване картон на домашно куче
4. Приложение №1 Образец на договор