„ПОМОЩ В ДОМА”

EU

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0084
ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА

По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

„ПОМОЩ В ДОМА”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

BG

„Повишаване на ефективността и квалификацията на служителите в община Пловдив район западен”

EU
BG