Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

Допустими за финансиране многофамилни жилищни сгради до 2015 г., бяха:

Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

При наличие на свързано строителство, а именно – няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следваше групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно по Националната програма.

По изключение, при невъзможност за участие на цялата група и по преценка на общината, от съответната група можеше да бъде допуснато да кандидатстват минимум половината от свързаните   блок-секции/сгради,   които   следваше   да   покриват   изискването   за   минимум 36 самостоятелни обекта и да са последователно разположени. Това изключение важеше за група минимум от две блок-секции или за група с повече от две свързано застроени сгради.

По изключение и по преценка на общината през 2015 г. можеше да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми.

В обхвата на Програмата от 01.01.2016 г. са допустими за финансиране:

 

 1. Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
 2. Многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа, от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
 3. Многофамилни жилищни  сгради  (масивни  сгради),  проектирани  преди 26  април  1999  г.,  на  три  или  повече  етажа  с  6  (шест)  или  повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

     Горепосочените сгради са допустими за финансиране само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по ПО 1 и ПО 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

     В   рамките   на   Националната   програма   се   финансират   през   2016   г. многофамилните  жилищни  сгради,  които  са  одобрени  по  проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна   програма   „Регионално   развитие“   2007-2013,   за   които   към 31.12.2015  г.  не  са  извършени  строителни  и  монтажни  работи.

При наличие на свързано строителство при сградите, допустими за финансиране през 2016 г., а именно няколко блок-секции, които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции да кандидатства заедно по Националната програма.

 

ВАЖНО!

Следва да се има предвид, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево  финансиране  през  2016  г.,  може  да  започне  едва  през  2017  г.,  след  като  са сключени договорите за целево финансиране и след като:

 1. Бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г., и
 1. При наличен финансов ресурс по Програмата.

 

По изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение на сграда ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от самостоятелните обекти. При това изключение общината следва да намери подходящо техническо решение, да се извършат дейностите по обновяването, включително и в съответните самостоятелни обекти при необходимост, с оглед постигане на цялостна визия на сградата и клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. При това изключение общината задължително следва да съблюдава изискванията на програмата по отношение на схемата за минимална помощ и за тези самостоятелни обекти, за които не е представена декларация-образец за достъп (приложение № 12). Ако сред тях има самостоятелни обекти, които се използват за извършване на стопанска дейност, в т.ч. и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, то към тях задължително са приложими правилата на схемата за минимална помощ.

При това изключение задължително решенията на сдружението за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти и за съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности се внасят за приемане от общото събрание на собствениците при изискванията за кворум и мнозинство съгласно ЗУЕС. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел ІІ от ЗУЕС като следва да се попълни протокол от общото събрание по образец (приложение № 17). В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.

След като бъде извършено конструктивно обследване и се установи, че сградата е конструктивно устойчива, ще бъде направен енергиен одит, на базата на който за всяка сграда ще се предпишат най-подходящите мерки за повишаване  на енергийната ефективност. Те могат да включват подмяна на дограми, ремонт на покриви и фасади, поставяне на изолация, подмяна на входни врати и връзки към инсталациите за топлоснабдяване и газоснабдяване. По Програмата ще бъдат финансирани мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите в жилищните сгради, но няма да се финансира подмяната на асансьорните съоръжения.

Всички стъпки по регистрацията на сдружението за етажна собственост, подаването на заявление за саниране, както и всички мерки за повишаване на енергийната ефективност са НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНИ  за собствениците на жилищата.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 Относно: Регистрация на Сдружение на собствениците по чл.46а от ЗУЕС

                    За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост, собствениците трябва да учредят сдружение по реда на Закона за управление на етажната собственост.

                 За създаване на Сдружение на собствениците трябва:

                  1.Да се свика учредително събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сградата, в режим на етажна собственост. Всеки собственик може да поиска свикване на учредително събрание и да предложи проект на споразумение за създаване на сдружение. Учредителното събрание се свиква чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7-седем дни преди датата на събранието. В поканата задължително се посочват дневния ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му. Лицата, които свикват общото събрание трябва да съставят протокол, в който освен имената на съставителите на протокола, задължително да бъде отбелязано, на коя дата и в колко часа е поставена поканата за събранието, къде е поставена и с какво съдържание е поканата /преписва се текста  на поканата/. Собственик, които не ползва имота си по независимо каква причина или отсъства, може да бъде уведомен за свикването на учредителното събрание по телефона, да му бъде изпратена поканата на посочен от него адрес или по електронната му поща, ако е посочил такава. Когато собственик на самостоятелен обект не е посочил електронна поща или адрес, на който да се пращат покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер, същия се счита за уведомен за свикване на общото събрание, чрез поставената на видно и общодостъпно място покана до входа на сградата.

                  2.Учредителното събрание се провежда на обявеният ден и час в поканата, ако присъстват лично или чрез представител собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Собственик, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на самото заседание на събранието, като това се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма /без да е необходима нотариална заверка/. Собственикът може да упълномощи и друго лице, което да го представлява, но само с нотариална заверка на подписа. Едно лице може да представлява най-много трима собственици. Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание, като към него се прилага и копие от пълномощното. Учредителното събрание се председателства от собственик, избран с мнозинство, повече от половината от представените идеални части от общите части /минимум 33,51% от идеалните части от общите части,  в случай че присъстват собствениците само на 67% от идеалните части от общите части на сградата/. За провеждането на общото събрание се води протокол. По предложение на председателстващия събранието се избира и протоколчик с обикновено мнозинство.

                  3.Учредителното събрание:

– приема решение за учредяване на сдружението; /изисква се  пълно мнозинство/

– приема споразумение за създаване на сдружението; /изисква се пълно мнозинство/

– определя наименованието на сдружението. Наименованието на сдружението задължително съдържа името на населеното място, името на района и пълен административен адрес; /изисква се пълно мнозинство/

– избира управителен съвет за срок до 2-две години. Управителният съвет се състои от нечетен брой членове, но не по-малко от трима; / изисква се мнозинство, повече от половината от представените идеални части от общите части на сградата/

– избира контролен  съвет за срок до 2-две години. Контролният съвет се състои от нечетен брой членове, но не по-малко от трима; / изисква се мнозинство, повече от половината от представените идеални части от общите части на сградата/

– Членовете на управителния съвет избират от своя състав председател. Същото важи и за членовете на контролния съвет, които също избират председател от своя състав.

– Протоколът от учредителното събрание и приетото споразумение за създаване на сдружението се съставят в два еднообразни екземпляра и се подписват от всички членове на сдружението или от техните представители.

                  4.Регистрация на сдружението в Общинската администрация.

Председателят на управителният съвет /управителят/ в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в общинската администрация /деловодството/ на Район “Западен“ заявление за вписване на сдружението в публичен регистър. Към заявлението се прилагат:

– Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;

– Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет /управителя/;

– Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет /управителя/;

– Нотариално заверен образец от подписа на председателя на управителния съвет /управителя/;

След вписване на Сдружението в публичния  регистър,  Общинската администрация  издава удостоверение за регистрация на сдружението.  Такса за регистрация на сдружението в Общинската администрация не се дължи.

                 5.Регистрация по Булстат

Сдружението на собствениците задължително се регистрира и в регистъра на Булстат към Агенция по вписванията. Тази регистрация се осъществява лично от Председателя на управителния съвет /управителя/, който трябва да носи копие от Удостоверението за регистрация на сдружението издадено от Общинската администрация. Таксата за регистрация в регистъра на Булстат е 10-десет лева.

 

Често допускани грешки при попълването на документите.

 • Документите, които собствениците подават се попълват по образци, изготвени специално за тази програма . Много често собствениците не попълват всички полета, които съдържа образеца, пропускат да отбележат датата на съставяне или подписване на съответния документ.
 • Друг пропуск, който се забелязва, е необходимата нотариална заверка на подписа на управителя в протокола от общото събрание.
 • Решението за участие по програмата трябва да бъде взето от собствениците на поне 67% от всички идеални части на цялата сграда независмо от броя на входовете , но понякога кандидатите го разбират като 67% от присъстващите на общото събрание, което не е допустимо.
 • Не на последно място един текст на Закона за управление на етажната собственост, който не винаги се разбира правилно: поканата за свикване на общо събрание се поставя на видно място в етажната собственост не по-късно от 7 дни преди датата на събранието – това означава, че трябва да имаме 7 пълни дни, или денят, в който поканата е залепена и денят, в който се  провежда събранието не се броят.
 • Нотариално завереното съгласие, с образец от подписа на Управителя на сдружението се предава в оригинал за регистрацията на сдружението и оригиналът остава в досието на сдружението в общинската администрация;
 • Наименованието на сдружението на собствениците съгласно чл. 27, ал. 4, т. 2 от ЗУЕС задължително съдържа името на населеното място, пълен административен адрес, а в градовете с районно деление наименованието на сдружението съдържа и името на района. Пример: ако живеете в етажната собственост на ул. Авлига №11, №13, №15, то наименованието на сдружението ще бъде следното: „СС ГР.ПЛОВДИВ, РАЙОН „ЗАПАДЕН”, УЛ. „АВЛИГА” №11, №13, №15”
 • Една от най-често и допусканите грешки е срокът, за който се създава сдружението на собствениците. Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗУЕС, когато сдружението има дейност по чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС (за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост), то се учредява за неопределен срок.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Действия след регистрацията на сдружението на собствениците /СС/ по БУЛСТАТ

Подаване на заявление за интерес и финансова помощ /ЗИПФ/, за кандидатстване по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.

ЗИПФ представлява декларация за заявения интерес от страна на СС от обновяване за енергийна ефективност. ЗИПФ съдържа волеизявление на СС и се подписва от представляващия сдружението. В случай че сградата се състои от няколко секции, съответно в нея е регистрирано повече от едно СС, заявлението се подписва от представителите на всички сдружения в сградата. Заявлението съдържа следните приложения:

 • „9.Справка за ССО” по образец – приложение № 6 – попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на всички СС в сградата;
 • Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала“ – за всяко СС;
 • „10.Покана за провеждане на общо събрание на СС” по образецприложение № 7 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • „11.Протокол за поставяне на поканата” по образецприложение № 8 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • „12.Протокол от общото събрание на СС” по образецприложение № 9, съдържащ решения съгласно Методическите указания – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец приложение № 15, Протокол за поставяне на поканата по образец приложение № 16 Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) – приложение № 17, съдържащ решения съгласно Методическите указания – копия, заверени „Вярно с оригинала“, ако е приложимо;
 • Друго (описва се).

ЗИФП се комплектуват и подават в общината до обявяване изчерпването на средствата за финансова помощ.

В протокола задължително се вписват датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения. Извършва се нотариална заверка на подписа на Управителя.

Протоколните решения, които се оформят в протокол от общото събрание /ОС/ на СС (приложение № 9), съдържат следните точки:

 1. Вземане на решение за кандидатстване на сградата за обновяване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Програмата);
 2. Вземане на решение за подаване на ЗИФП в общината за целите на обновяване на сградата и упълномощаване на Управителя/Председателя на УС да подаде ЗИФП;
 3. Поемане на задължение за осигуряване съгласието на всички собственици да осигурят достъп по предварително съгласуван график (между СС/ССО и ВИ) до всеки самостоятелен обект от етажната собственост. Решението се приема задължително с единодушие;
 4. Даване на съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности, съгласно правилата на Програмата, в това число всички мерки, необходими за привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност. Решението се приема задължително с единодушие;
 5. Вземане на решение за сключване на договор между СС и общината при условията на Програмата.
 6. Определяне на лице (техническо лице или представляващия сдружението), което да бъде упълномощено да представлява СС при изпълнение на следните функции: упражнява контрол при приемането на изработения технически проект, изпълнените СМР от името на СС, като подписва протокол за предаване на строителната площадка; протокол за установяване годността за ползване на обекта; както и протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително ремонтни работи и др. по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване.

Когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат декларации по образец „13. Декларация – нечлен на СС(приложение № 12) от собствениците – нечленуващи в СС за съгласие по т. 4 и т. 5 от дневния ред.

Общото събрание за вземане на решение се свиква чрез покана по образец (приложение № 7), подписана от управителя или от лицата, които свикват общото събрание (чл. 12 от ЗУЕС). Тя се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 календарни дни преди датата на събранието. Срокът от седем календарни дни започва да тече от датата, следваща датата на поставяне на поканата, и спира да тече в деня, следващ изтичането на пълни седем дни (например при покана, поставена на 1-во число, срокът започва да тече от 2-ро число и изтича на 8-мо число. В този случай събранието ще се счете за законосъобразно, ако е проведено най-рано на 9-то число). При наличие на самостоятелни обекти – общинска, държавна или друга собственост, кметът на общината или съответният орган, на когото е предоставено управлението върху имота, също следва да бъде уведомен. В поканата се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му. „Датата и часът задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол.”(чл. 13, ал. 1 от ЗУЕС). Протоколът за залепване на поканата по образец (приложение № 8) се отнася за датата и часа, на които е поставена поканата, и служи за удостоверителен документ след промените в закона и за отмяна на разписките за връчване.

В конкретния случай целта за свикване на общо събрание е вземане на решение за подаване на ЗИФП в общината за целите на обновяването и необходимите съпътстващи решения, както са описани в образеца. Решенията се оформят с протокол на ОС на СС. На събранието се избира протоколчик, който отразява дискусията и взетите решения. Решенията се вземат с мнозинство не по-малко от 100 % от представените идеални части в сдружението. Решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел ІІ от ЗУЕС. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението. Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата, общото събрание на сдружението има и правомощията на общото събрание на собствениците.

Поканата се прилага впоследствие към ЗИФП като доказателствен материал за законосъобразността на проведеното събрание.

„9.Справка за ССО” по образец (приложение № 6)

Справката съдържа идентификацията на самостоятелните обекти, предназначението и застроената площ на обектите, трите имена и адреса в етажната собственост на собствениците – в случаите на физически лица, а в случаите, при които собственик е юридическо лице или едноличен търговец – наименованието, БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК); идеалните части на обекта от общите части на сградата (в проценти).

Документът дава описание на всички самостоятелни обекти в цялата сграда. Попълва се от управителя/ите. От този документ се идентифицират: броят на обектите с жилищно предназначение и с друго предназначение, както и обектите, в които се развива стопанска дейност, които се отдават под наем или в които се извършва дейност от търговци и/или лица със свободни професии.

Информацията за идеалните части на обектите от общите части на сградата се попълва на база на предоставени данни от собствениците по нотариален акт или друг документ за собственост.

Информацията за идеалните части на обектите от общите части служи преди всичко за изчисляване на кворума за вземане на решения и за проверка на тяхната законосъобразност, както и за определяне на размера на инвестицията за всеки самостоятелен обект и на минималната помощ.

Заявлението, ведно с всички приложения към него се подава в деловодството на Община Пловдив – Район „Западен”, след което представителя на сдружението ще бъде уведомен за одобрение на кандидатурата или евентуално връщане, при констатирани нередовности по заявлението.

 

За контакти и информация:

1.Нонка Симеонова – Зам.-кмет; тел: 032/ 604 818; ет. 2, стая № 38;
2.Петър Аджеларов – Гл.специалист УЕС; тел: 032/ 604 825; ет. 2, стая № 31;
3.Мирослав Тенев – Юрисконсулт; тел: 032/ 604 814; ет. 2, стая № 32;

 

Документи

Методически указания

1. ПОКАНА – Приложение №1

2. ПРОТОКОЛ – Приложение №2

3. Протокол ОС на СС – Приложение №3

4. Споразумение – Приложение №4

5.Съгласие-подпис-управител на СС

6. Заявление за регистрация на СС

7. Списък на собствениците в СС

8. ЗИФП – Приложение №5

9. Справка за ССО – Приложение №6

10. Покана ОС на СС – Приложение №7

11. Протокол покана – Приложение №8

12. Протокол от ОС на СС – Приложение №9

13. Декларация нечлен – Приложение №12

14. КЛ областен управител – Приложение №13

15. Схема за минимални помощи – Приложение №14

16. Договор СС-община – Приложение №10

17. Договор за целево финансиране – Приложение №11
18. Покана ОС на собствениците (ЕС) – Приложение №15
19. Протокол покана за ОС – Приложение №16
20. Протокол ОС на собствениците (ЕС) – Приложение №17