Документи във връзка с регистрацията на сгради в режим на етажна собственост.

1. Заявление по ЗЕУС – за нерегистрирани сгради.

2. Регистрационна карта по ЗЕУС – за нерегистрирани сгради.

3. Заявление за регистрация на сдружение на собствениците.

4. Уведомление за промяна в обстоятелствата.

5. Уведомление по Чл. 46 б от ЗЕУС.

6. Удостоверение за регистрация на сдружение на собствениците.

7. Споразумение за създаване на сдружение на собствениците.

8. Регистрационна карта за сдружение на собствениците.

9. Примерен Правилник за вътрешния ред.

10. Образец на Книга за етажната собственост.