EU

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0196 – “Качествена грижа – достоен живот”
По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.002 – “Независим живот”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

BG

 

 

 

На 01.02.2016 г. СТАРТИРА ПРОЕКТ

„КАЧЕСТВЕНА ГРИЖА – ДОСТОЕН ЖИВОТ“  в РАЙОН “ЗАПАДЕН”

 СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА:

Създаване на Център за почасово предоставяне на социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора над 65 години, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват в къщи, подобряване на достъпа им до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция

Период на предоставяне на услугите: 01.02.2016 г. – 31.12.2017 г.

Целеви група на проекта:

 Потребители:

 – лица с увреждания /в т.ч. и деца/ и лица над 65 години в невъзможност в самообслужването

–          част от лицата ще са от приключилата процедура “Нови алтернативи”

–          минимум 60 потребителя

Доставчици на услугите – 28 лица:

–           Социални сътрудници към Центъра – 2 бр.
–           Лични асистенти – 12 бр.
–           Социални асистенти – 5 бр.
–           Домашни помощници – 5 бр.
–           Психолог – 1 бр.
–           Медицинска сестра – 1 бр.
–           Рехабилитатор – 1 бр.
–           Шофьор – 1 бр.

Прием на документи:

  1. Кандидати за сътрудници към Центъра: 25.02.2016 г. – 04.03.2016 г. /вкл./
  2. Кандидати за доставчици на услугите: 21.03.2016 г. – 30.03.2016 г. /вкл./
  3. Кандидат – потребители: 14.03.2016 г. – 01.04.2016 г. /вкл./

Документите ще се подават в административна сграда на р-н “Западен”, ет. 1, к-т 1

Необходими документи за потребителите/ползвателите на услуги:

Заявления за потребители и служители можете да изтеглите от тук

 Необходими документи за доставчиците на услуги: