БЪЛГАРИЯ, 4001 ПЛОВДИВ, ул. „ВЕЧЕРНИЦА“ № 1А

тел.: +359 32 604 818 факс: +359 32 642 019

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД, IBAN: BG16IORT73753102001000, BIC: IORTBGSF

Форма за изпращане на електронни съобщения

 Длъжност Име Етаж/Стая Телефон Телефон
РЪКОВОДСТВО
1 Кмет Димитър Колев  ет.2, ст. 37 604-836  
2 Зам.-кмет АПОФСДУТ Димитър Караилиев  ет.2, ст. 38 604-849  
3 Зам.-кмет ОРСЖППП    ет.2, ст. 24 604-837  
4 Зам.-кмет ЕСОЗГР Георги Георгиев  ет.2, ст. 25 604-821  
4 Секретар Живка Дошева  ет.2, ст. 39 604-812  
 
5 Директор д-ия  АПИОФСДУС        
6 Гл. експерт ЧР Катя Терзиева  ет.1, ст. 10 604-855  
7 Гл. специалист ТОКК Женя Петкова  ет.2, ст. 40 604-818  
8 Гл. спец.-документооборот Мария Корметова  eт.1, ст. 9 604-810  
9 Гл. специалист ЖПД Елена Никодимова  eт.1, ст. 9 604-810  
10 Гл. специалист ОМП Димитър Вангелов   604-840  
11 Началник отдел „ФСДЖП“ Данаил Димитров  eт.1, ст. 3 604-828  
12 Гл. експерт „Бюджет“ Таня Лазарова-Спасова  eт.1, ст. 4 604-850  
13 Гл. специалист „счетоводство“ Костадинка Гавраилова  eт.1, ст. 5 604-829  
14 Гл. специалист „счетоводство и ТРЗ“ Зарухи Карагьозян  eт.1, ст. 5 604-829  
15 Мл. счетоводител Катя Букова  eт.1, ст. 2 604-830  
16 Мл. счетоводител Василена Петкова  eт.1, ст. 2 604-830  
17 Гл. инспектор СД Петя Карналова  eт.1, ст. 8 604-827  
18 Ст. инспектор ТУ Нели Паралингова  eт.1, ст. 7 604-824  
19 Гл. инспектор ЖПСД Дина Профирова  eт.1, ст. 7 604-824  
20 Гл. инспектор СИД Карло Джантов  eт.1, ст. 6 604-852  
21 Ст. юрисконсулт Мирослав Тенев  eт.2, ст. 32 604-814  
Дирекция „Устройство на територията“
22 Директор дирекция УТ арх.Стелла Петрова  ет.2, ст. 30 604-819  
23 Ст. специалист УТ   ет.2, ст. 26 604-822  
24 Гл. инженер инж. Велина Запрянова  ет.2, ст. 33 604-811  
25 Гл. експерт „Електрификация“ инж. Нели Велчева  ет.2, ст. 28 604-848  
26 Гл. експерт КР инж. Генчо Енчев  ет.2, ст. 29 604-823  
27 Гл. експерт АГ арх. Христо Петков  ет.2, ст. 27 604-842  
28 Гл. експерт ССС инж. Мая Златева  ет.2, ст. 28 604-848  
29 Гл. инспектор СК инж.Ивайло Няголов  ет.2, ст. 31 604-825  
30 Гл. спец. УП-ПУП Марияна Кемилева  ет.2, ст. 26 604-822  
31 Ст. инспектор ПИБ инж.Радка Караиванова  ет.2, ст. 33  604-811  
32 Инспектор        
33 Гл. специалист КР Георги Петков  ет.2, ст. 29 604-823  
34 Гл. специалист СК Винелина Станкова  ет.2, ст. 26 604-822  
35 Гл. инспектор КСОДЕС Петър Аджеларов  eт.2, ст. 31 604-825  
Отдел“Образователна среда, здравеопазване, социални дейности и гражданска регистрация“
36 Гл. експерт ОК Веселина Балджиева   eт.1, ст. 16 604-833  
37 Гл. експерт ЗСД Гергана Мечкарова  eт.1, ст. 1 604-826  
38 Гл. счетоводител ДДО Албена Шкодрова  eт.1, ст. 14 604-831  
39 Счетоводител ДДО Магдалена Янкова  eт.1, ст. 15 604-832  
40 Счетоводител ДДО Зоя Камбурова  eт.1, ст. 15 604-832  
41 Счетоводител ДДО Йорданка Чеканарова  eт.1, ст. 15 604-832  
42 Счетоводител ДДО Иванка
Коловска
 eт.1, ст. 15 604-832  
43 Гл. спец.-счетоводител „Здравеопазване“ Цветанка Благова  eт.1, ст.13 604-843  
44 Мл. счетоводител „Здравеопазване“ Веска Угренова  eт.1, ст. 13 604-843  
45 Гл. експерт ГРАО Таня Ламбрева-Ковачева  eт.1, ст. 11 604-816/839  
46 Ст. експерт ГРАО Гергана Дървинкова  eт.1, ст. 11 604-816/839  
47 Ст. експерт ГРАО Светлана Петрова  eт.1, ст. 11 604-816/839  
48 Ст. експерт ГРАО Мирослава Петкова  eт.1, ст. 11 604-816/839  
49 Гл. специалист ГРАО Аделина Петрова  eт.1, ст. 11 604-816/839  
50 Ст. специалист ГРАО Петя Христозова  eт.1, ст. 11 604-816/839  
Звено „Екология“
51 Гл. инспектор Екология Пламен Христозов  eт.1, ст. 20 604-854  
52 Ст. инспектор Озеленяване Васил Христов  eт.1, ст. 20 604-820  
52 Мл. инспектор Екология Теодора Милева  eт.1, ст. 20 604-820  
Други
53 Финансов контрол Антоанета Тоскова  eт.2, ст. 34 604-817  
54 Секретар  на МКБППМН Кремена Миткова  eт.1, ст. 12 604-841  
55 Военен отдел    eт.1, ст. 19 604-853  
56 Охрана     604-835 032/642-209
57 Домакин Атанас Илиев  eт.1, ст. 21 604-834