БЪЛГАРИЯ, 4001 ПЛОВДИВ, ул. „ВЕЧЕРНИЦА“ № 1А

тел.: +359 32 604 818 факс: +359 32 642 019

Форма за изпращане на електронни съобщения

 Длъжност Име Етаж/Стая Телефон Телефон
РЪКОВОДСТВО
1 Кмет Димитър Колев  ет.2, ст. 37 604-836  
2 Зам.-кмет АПОФСДУТ Нонка Симеонова  ет.2, ст. 38 604-849  
3 Зам.-кмет ОРСЖППП    ет.2, ст. 24 604-837  
4 Зам.-кмет ЕСОЗГР Георги Георгиев  ет.2, ст. 25 604-821  
4 Секретар Живка Николова  ет.2, ст. 39 604-812  
 
5 Директор д-ия  АПИОФСДУС        
6 Гл.експерт ЧР Катя Терзиева  ет.1, ст. 10 604-855  
7 Гл.специалист ТОКК Женя Петкова  ет.2, ст. 40 604-818  
8 Гл.спец.-документооборот Мария Корметова  eт.1, ст. 9 604-810  
9 Гл.специалист ЖПД Елена Никодимова  eт.1, ст. 9 604-810  
10 Гл.специалист ОМП Димитър Вангелов   604-840  
11 Гл.счетоводител Данаил Димитров  eт.1, ст. 3 604-828  
12 Гл.експерт „Бюджет“ Таня Лазарова-Спасова  eт.1, ст. 4 604-850  
13 Гл.специалист „счетоводство“ Костадинка Гавраилова  eт.1, ст. 5 604-829  
14 Гл.специалист „счетоводство и ТРЗ“ Зарухи Карагьозян  eт.1, ст. 5 604-829  
15 Мл.счетоводител Катя Букова  eт.1, ст. 2 604-830  
16 Мл.счетоводител Василена Петкова  eт.1, ст. 2 604-830  
17 Гл.инспектор СД Евгения Пилярска  eт.1, ст. 8 604-827  
18 Ст.инспектор ТУ Нели Паралингова  eт.1, ст. 7 604-824  
19 Гл.инспектор ЖПСД Дина Профирова  eт.1, ст. 7 604-824  
20 Гл.инспектор СИД Карло Джантов  eт.1, ст. 6 604-852  
21 Ст.юрисконсулт Мирослав Тенев  eт.2, ст. 32 604-814  
Дирекция „Устройство на територията“
22 Директор дирекция УТ и гл.архитект арх.Стелла Петрова  ет.2, ст. 30 604-819  
23 Ст.специалист УТ л.арх. Елица Янева ет.2, ст. 26 604-822  
24 Гл.инженер инж.Велина Запрянова  ет.2, ст. 33 604-811  
25 Гл.експерт „Електрификация“ инж.Нели Велчева  ет.2, ст. 28 604-848  
26 Гл.експерт КР инж.Генчо Енчев  ет.2, ст. 29 604-823  
27 Гл.експерт АГ арх.Христо Петков  ет.2, ст. 27 604-842  
28 Гл.експерт ССС инж.Мая Златева  ет.2, ст. 28 604-848  
29 Гл.инспектор СК инж.Ивайло Няголов  ет.2, ст. 31 604-825  
30 Гл.спец. УП-ПУП Марияна Кемилева  ет.2, ст. 26 604-822  
31 Ст.инспектор ПИБ инж.Радка Караиванова  ет.2, ст. 33  604-811  
32 Инспектор инж.Даниела Бакърджиева-Керашка  ет.2, ст. 33 604-811  
33 Гл.специалист КР Георги Петков  ет.2, ст. 29 604-823  
34 Гл.специалист СК Винелина Станкова  ет.2, ст. 26 604-822  
35 Гл.специалист КСОДЕС Петър Аджеларов  eт.2, ст. 31 604-825  
Отдел“Образователна среда, здравеопазване, социални дейности и гражданска регистрация“
36 Н-к отдел ОСЗСДГР Веселина Балджиева   eт.1, ст. 16 604-833  
37 Гл.експерт ЗСД Гергана Мечкарова  eт.1, ст. 1 604-826  
38 Гл.счетоводител ДДО Албена Шкодрова  eт.1, ст. 14 604-831  
39 Счетоводител ДДО Магдалена Янкова  eт.1, ст. 15 604-832  
40 Счетоводител ДДО Зоя Камбурова  eт.1, ст. 15 604-832  
41 Счетоводител ДДО Йорданка Чеканарова  eт.1, ст. 15 604-832  
42 Счетоводител ДДО    eт.1, ст. 14 604-832  
43 Гл.спец.-счетоводител „Здравеопазване“ Цветанка Благова  eт.1, ст.13 604-843  
44 Мл.счетоводител „Здравеопазване“ Веска Угренова  eт.1, ст. 13 604-843  
45 Гл.експерт ГРАО Таня Ламбрева-Ковачева  eт.1, ст. 11 604-816/839  
46 Ст.експерт ГРАО Стоянка Гушлекова  eт.1, ст. 11 604-816/839  
47 Ст.експерт ГРАО Светлана Петрова  eт.1, ст. 11 604-816/839  
48 Ст.експерт ГРАО Мирослава Петкова  eт.1, ст. 11 604-816/839  
49 Гл.специалист ГРАО Гергана Дървинкова  eт.1, ст. 11 604-816/839  
50 Ст.специалист ГРАО Аделина Петрова  eт.1, ст. 11 604-816/839  
Звено „Екология“
51 Гл.инспектор Екология Пламен Христозов  eт.1, ст. 20 604-854  
52 Ст.инспектор Озеленяване Васил Христов  eт.1, ст. 20 604-820  
52 Мл.инспектор Екология    eт.1, ст. 20 604-820  
Други
53 Финансов контрол Антоанета Тоскова  eт.2, ст. 34 604-817  
54 Секретар  на МКБППМН Кремена Миткова  eт.1, ст. 12 604-841  
55 Военен отдел    eт.1, ст. 19 604-853  
56 Охрана     604-835 032/642-209
57 Домакин Атанас Илиев  eт.1, ст. 21 604-834