ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Предоставяне на социални услуги в общността и в домашна среда от община Пловдив – район „Западен” през 2018 г.

 

Операция „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” даде възможност за изпълнението на проект „Качествена грижа – достоен живот”  при район „Западен” – община Пловдив за почасово предоставяне  на услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи лица. Проектът стартира на 01.02.2016 г. и приключи на 31.12.2018 г.

С  чл.20 от Постановление на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г. , прието на основание парграф 14 от ПЗР от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., и с оглед обезпечаване на законосъобразното и ефективно администриране на финансов ресурс за целево осигуряване на социални услуги в домашна среда за хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване,  в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа, Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 се сключи Споразумение между Агенция за социално подпомагане и  Район „Западен” при Община Пловдив.

Горецитираното Споразумение се реализира в рамките на календарната 2018 г. от район „Западен” като:

 1. Създадена е организация за администриране на отпуснатия финансов ресурс като осигурява целево предоставянето на социални услуги в домашна среда („Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”) за лицата , включени в списъка на класираните потребители по реализирания проект „Качествена грижа – достоен живот” по операция „Независим живот”.
 2. Съставен е списък на резервните кандидат – потребители на социални услуги, класирани съобразно изготвената оценка на потребността.
 3. Допуска се прием на документи на нови кандидати, които, след изготвяне на оценка на потребността , ще бъдат класирани в списъка на резервите.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ:

 1. Заявление – по образец;
 2. Документ за самоличност ;
 3. Документ за самоличност на законния представител;
 4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
 5. Медицински протокол на ЛКК (копие);
 6. Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 7. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 8. Други документи – по преценка на кандидата

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ – ДОСТАВЧИЦИ:

 1. Заявление – по образец;
 2. Документ за самоличност (копие);
 3. Автобиография;
 4. Документи за придобита образователна степен;
 5. Служебна бележка за регистрация в Бюро по труда;
 6. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 7. Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 8. Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 9. Свидетелство за съдимост (при поискване);
 10. Медицинско свидетелство за работа (при поискване);

 

 

Документи се приемат в  сградата на община Пловдив – район „Западен”- ул. „Вечерница” 1 А, ет. 1 – Невена Воденичарова.