EU

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0196 – “Качествена грижа – достоен живот”
По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.002 – “Независим живот”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

BG

 

Резултати от класиране на кандидати за обучители и супервайзор.
Резултати от класиране на кандидати за медицински сестри.
Резултати от класиране на кандидати за рехабилитатори.
Резултати от класиране на кандидати за психолог.
Списък на класираните кандидат-потребители и кандидат-доставчици за длъжността „Домашен помощник”.
Списък на класираните кандидат-потребители за длъжността „Личен асистент” и класираните кандидат-доставчици.
Списък на класираните кандидат-потребители и кандидат-доставчици за длъжността „Социален асистент”.


О Б Я В А

Община Пловдив – Район „Западен”, в качеството на бенефициент по проект „Качествена грижа – достоен живот” – BG05M9OP001-2.002-0196 ,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 • СЪТРУДНИК СОЦИАЛНА РАБОТА

Място на работа: Район „Западен” – Община Пловдив

Предмет на дейност: Управление и организация на дейности в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Западен”

I.Минимални изисквания за заемане на длъжностите:

Образование: средно

Друга квалификация: компютърна грамотност

Допълнителни умения: комуникативни и организационни умения; умения за работа в екип; умения за разрешаване на конфликтни и кризисни ситуации

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 2. Заявление по образец
 3. Документ за самоличност – копие
 4. Автобиография
 5. Дипломи за завършено образование
 6. Копие от трудова книжка
 7. Служебна бележка от Центъра за психично здраве, дали лицето се води на отчет
 8. Служебна бележка от Бюрото по труда, относно регистрация на лицето /ако има такава/

 

 1. Копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове по аналогични програми/проекти или декларация свободен текст с описание за завършен обучителен курс /ако са налични такива/
 2. Пълномощно – свободен текст – в случай, че заявлението не се подава лично от кандидата

Кандидатите, които отговарят на условия за заемане на длъжността ще бъдат класирани след събеседване, което ще се проведе на 20.06.2016 г. от 09:00 часа в сградата на район „Западен”.www.zapade.plovdiv.bg

III.Място за подаване на документите за конкурса:

Район „Западен – Община Пловдив, ул. „Вечерница” 1А, ет.1, к-т 1

 1. Срок за подаване на документи: от 12.06.2017 г. до 16.06. 2017 г. вкл.

Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

Информация във връзка с конкурса ще се обявява на информационното табло в сградата на район „Западен” – ул. „Вечерница” 1А, както и на интернет страницата на района: www.zapade.plovdiv.bg

Телефон за информация: 032/604-826; 0884219505


Съобщение

     През месец октомври 2016 г. в административната сграда на район „Западен” се проведе надграждащо обучение на персонала, предоставящ почасови медико-социални грижи по проект „Качествена-грижа – достоен живот”.
    Бяха обучени 41 лица, работещи като лични, социални асистента и домашни помощници по проекта. Целта на проведеното надграждащо обучение е да надгради вече придобитите знания и умения на персонала за работа с лица с увреждания и хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване.
    Обхванатите теми бяха свързани с реакция при кризисни ситуации, стрес на работното място и мотивация на екипа, както и обмен на добри практики.

Обучението завърши с връчване на сертификати.


Съобщение

     Във връзка с реализирането на проект „Качествена грижа – достоен живот” през месец юни 2016 г. бе закупено специализирано транспортно средство адаптирано  за хора с увреждания. Модерният микробус марка Voikswagen, модел Crafter е осемместен и е снабден с полуавтоматична електро-хидравлична платформа, вътрешно разположена при задните врати, която е предназначена за качване и сваляне на инвалидни колички. Превозното средство обслужва потребителите по проекта за превоз до болници, учреждения, паркове и др. обществени места от град Пловдив.


О Б Я В А

Район „Западен“ – Община Пловдив, във връзка с изпълнение на дейност 2 „Подбор на персонал” в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Западен“-община Пловдив“ по проект BG05M9OP0012.002-0196 – “Качествена грижа – достоен живот”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 – „Независим живот

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

„Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“

 

 1. Място на работа:Район „Западен“ – Община Пловдив в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Западен“-община Пловдив.

1.1. Предмет на дейността, включващ следната услуга: Управление на специализирано транспортно средство за хора с увреждания;

1.2. Заетост: непълен работен ден – 4 (четири) часа;

 1. Минимални и специфични изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:

–          Диплом за завършено образование

–          Друга квалификация: правоспособност за управление на МПС от категория „С“;

–          Професионален опит: 3 /три/ години управление на МПС от категория „С“;

 1. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление по образец, което се предоставя от район „Западен” – Община Пловдив

– Документ за самоличност –копие;

– Автобиография;

– Диплом за завършено образование –копие;

– Свидетелство за управление на МПС от категория “С“ – копие;

– Трудова книжка за доказване на професионален опит –копие;

– Служебна бележка от Центъра за психично здраве, дали лицето се води на учет;

– Служебна бележка от Бюро по труда, относно регистрацията на лицето в бюрото /когато е приложимо/;

– Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/;

– Пенсионно разпореждане /когато е приложимо/;

– Пълномощно, в случай че заявлението не се подава лично от кандидата;

 Кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността ще бъдат класирани след събеседване с комисията въз основа на индивидуални оценъчни карти.

 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

– първи етап: подбор по документи.

– втори етап: събеседване

4.1. Подбор по документи: Комисия, назначена със заповед на Кмета на район „Западен” ще разгледа постъпилите документи, след което ще обяви кои кандидати отговарят на изискванията. Обявата с допуснатите до събеседване кандидати ще се публикува на интернет страницата на район „Западен” и на табло в районната администрация в двудневен срок от изтичане на крайният срок за подаване на документи.

4.2. Събеседване: Събеседването ще се проведе на     20.06.2016    от     10    ч. в сградата на район „Западен”, ет. 2, зала 23. Комисията ще прецени качествата на кандидатите, професионалния опит и индивидуални способности въз основа на индивидуални оценъчни карти, за което ще състави писмен Протокол и ще го представи на Кмета на Района за утвърждаване.

4.3. Резултатите от подбора се обявяват на интернет-страницата на Район „Западен” – Община Пловдив и на таблото за информация в двудневен срок от утвърждаване на Протокола за класиране на кандидатите от Кмета на района.

 1. Срок и място за подаване на документи:

5.1. Заявленията се подават в периода 13.06.2016 г. до 17.06.2016 г. включително.

5.2. Кандидатите следва да подават своите документи в сградата на Район “Западен” – Община Пловдив на ул. „Вечерница” № 1А , ет. 1, кабинет 1

 1. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

6.1. В двудневен срок от провеждане на събеседването с кандидатите, Комисията изготвя Протокол за класиране на кандидатите.

6.2. Кметът на Район «Западен» – Община Пловдив, утвърждава Протокола на Комисията с приложения списък на класираните кандидати, след което сключва трудов договор с класиралия се на първо място кандидат.


О Б Я В А

                                                                                                                                                                         Във връзка с изпълнението на проект „Качествена грижа – достоен живот” – BG05M9OP001-2.002-0196 при район „Западен” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 – “Независим живот” , която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, администрацията на район „Западен – община Пловдив

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

Обучител по методика на услугите,

Обучител по здравни и домашни грижи и

Супервайзор

 

1.Условия за участие:

1.1. Кандидатите следва да бъдат български юридически или физически лица.

 1. Изисквания към кандидатите:

2.1. Да имат завършена образователна степен – магистър, една от следните специалности : психолог; педагог; социални дейности; управление на здравните грижи

 1. Документи за участие:

3.1. Заявление по образец – на сайта на район „Западен” zapaden.plovdiv.bg/ или на място в район „Западен” ет. 1, к-т 1

3.2. Документ за регистрация на юридическо лице; Документ за самоличност на физическо лице

3.3. Референции ; Автобиография;

3.4. Диплом/и, удостоверяващи една от горепосочените специалности

3.5. Копие от дипломи и/или сертификат/и за завършени квалификации и обучителни курсове;

 

3.6. Ксерокопие от трудова или служебна книжка, или други документи, доказващи професионален опит

3.7. Оферта в запечатан плик, надписан с името на кандидата, към която се прилага план-програма на въвеждащото обучение/обучения и/или супервизия, ако кандидатства за повече от една позиция.

 1. Начин на провеждане на конкурса:

4.1. Подборът на кандидатите за обучители по методика на услугите, здравни и домашни грижи и супервайзор по проекта ще се извърши от назначена със заповед на кмета на район „Западен”, посредством оценка на представените обучителни програми и доказаният опит на кандидатите.

4.2. Резултатите от подбора ще се обявятн интернет страницата на район „Западен” и на информационното табло в районната администрация.

 1. Период за подаване на документи:

5.1. Документите за кандидатстване се подават в периода: 11.04.16 г. – 14.04.16 г., всеки работен ден от: 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 часа до 16:00 ч.

 1. Място на подаване:

6.1. Кандидатите следва да подават своите документи в районнната администрация на район „Западен” – ул. „Вечерница” 1А, ет.1, к-т 1 или в деловодството.

 1. Срок за обявяване на резултатите от конкурса:

7.1. Резултатите ще се обявят на 19.04.2016 г. на интернет страницата на район „Западен” и на информационното табло в района.

7.2. С кандидатът класиран на първо място ще се сключи договор, в съответствие с изискванията, визирани в проект „Качествена грижа – достоен живот”.

 

 

Съгласувал:

Живка Николова:

Юрист проект

 

 

Изготвил:

Гергана Мечкарова Георгиева

Координатор проект

ГРАФИК

за провеждане на събеседване на кандидатите за доставчици на социални услуги по проект „Качествена грижа – достоен живот”

 

На 18.04.2016 г. , в сградата на район „Западен”

ул. „Вечерница 1А, ет.2, зала 23 – кандидати за длъжността „личен асистент”

 

№ по ред Име, презиме и фамилия Час на събеседване
1 Радомир Тодоров Спасов 09.00 ч.
2 Виолетка Иванова Пашова 09.00 ч.
3 Петър Георгиев Кушев 09.00 ч.
4 Костадинка Николова Воденичарова 09.00 ч.
5 Кристина Альошова Пилева 10.00 ч.
6 Илияна Николова Полизова 10.00 ч.
7 Стефка Симеонова Пейчинова 10.00 ч.
8 Светла Запрянова Костадинова 10.00 ч.
9 Запринка Георгиева Перничева 11.00 ч.
10 Фети Салихов Сариев 11.00 ч.
11 Светлана Георгиева Попова 11.00 ч.
12 Надя Иванова Славкова 11.00 ч.
13 Владко Илиев Кумчев 13.00 ч.
14 Бонка Христева Николова 13.00 ч.
15 Йордан Стойчев Дешев 13.00 ч.
16 Кремена Кирилова Петева – Мавродиева 13.00 ч.
17 Ганка Тачева Рангелова 14.00 ч.
18 Румен Атанасов Рангелов 14.00 ч.
19 Анна Искарова Маджарова 14.00 ч.
20 Елена Димитрова Караколева 14.00 ч.
21 Валентин Асенов Малинов 15.00 ч.
22 Васил Иванов Спасов 15.00 ч.
23 Димитрия Стоянова Денева 15.00 ч.
24 Саша Петрова Итова 15.00 ч.
25 Валя Дамянова Умурска 16.00 ч.
26 Лазаринка Стоилова Дерменова 16.00 ч.
27 Даниела Валентинова Гълъбова – Накова 16.00 ч.
28 Елена Стоянова Иванова 16.00 ч.

 

Забележка: Графикът ще се спазва стриктно . Неявилите се кандидати ще се считат със статус „ отказал се „.

   

 

На 19.04.2016 г. , в сградата на район „Западен”

ул. „Вечерница 1А, ет.2, зала 23 – кандидати за длъжността „личен асистент”

 

№ по ред Име, презиме и фамилия Час на събеседване
  Добринка Йорданова Пенева 09.00 ч.
  Марийка Тодорова Ангелова 09.00 ч.
  Мариела Тенчева Ципова 09.00 ч.
  Никулина Илиева Кацарска 09.00 ч.
  Ангел Гришев Георгиев 10.00 ч.
  Елена Тодорова Цветанова 10.00 ч.
  Емил Николов Кацаров 10.00 ч.
  Аксения Огнянова Пирянкова 10.00 ч.
  Нина Георгиева Коруева 11.00 ч.
  Радка Йорданова Плеснева 11.00 ч.
  Албена Илиева Алексиева – Иванова 11.00 ч.
  Марияна Ефтимова Карачева 11.00 ч.
  Димитрийка Ангелова Механджийска 13.00 ч.
  Кирилка Димова Кралчева 13.00 ч.
  Бисерка Нешкова Велева 13.00 ч.
  Стоянка Георгиева Кубатова 13.00 ч.
  Тодор Иванов Иванов 14.00 ч.
  Ваня Спасова Гарова 14.00 ч.
  Боянка Цанкова Цанкова 14.00 ч.
  Красимир Григоров Шалев 14.00 ч.
  Севилджан Шабан Тодорова 15.00 ч.
  Мария Петкова Делкинова 15.00 ч.
  Лили Алберт Лоя 15.00 ч.
  Николина Димитрова Донева 15.00 ч.
  Григорий Иванов Фингаров 16.00 ч.
  Елисавета Атанасова Парушева 16.00 ч.
  Гита Атанасова Буюклиева 16.00 ч.
  Лиляна Кирилова Здравчева 16.00 ч.

Забележка: Графикът ще се спазва стриктно . Неявилите се кандидати ще се считат със статус „ отказал се „.

  

На 20.04.2016 г. , в сградата на район „Западен”

ул. „Вечерница 1А, ет.2, зала 23 – кандидати за длъжностите: „социален асистент”; „домашен помощник” и „личен асистент”

 

№ по ред Име, презиме и фамилия Час на събеседване
  Надежда Манева Свищовлиева 09.00 ч.
  Елена Георгиева Палавурова 09.00 ч.
  Пешка Станчева Загорчева 09.00 ч.
  Стоянка Петкова Иванова 09.00 ч.
  Радомир Александров Петров 10.00 ч.
  Нина Димитрова Тодорова 10.00 ч.
  Красимира Стоянова Кюркчиева 10.00 ч.
  Жени Иванова Атанасова 10.00 ч.
  Милка Стойнова Пътева 11.00 ч.
  Ненка Вичева Мазнева 11.00 ч.
  Катерина Костадинова Харискова 11.00 ч.
  Васил Запрянов Иванов 11.00 ч.
  Фанка Любенова Душилова 13.00 ч.
  Цвета Петрова Василева 13.00 ч.
  Жуди Самуил Бехар 13.00 ч.
  Владимир Георгиев Тимонов 13.00 ч.

Забележка: Графикът ще се спазва стриктно . Неявилите се кандидати ще се считат със статус „ отказал се „.

 

 

 

На 20.04.2016 г. , в сградата на район „Западен”

ул. „Вечерница 1А, ет.2, зала 23 – кандидати за длъжностите: „психолог”; „рехабилитатор” и „медицинска сестра”

 

№ по ред Име, презиме и фамилия Час на събеседване
  Надежда Иванова Галибарска 13.30 ч.
  Росица Веселинова Тончева 13.50 ч.
  Елена Кирова Георгиева 14.10 ч.
  Йоланта Каменова Пойдовска 14.30 ч.
  Лиляна Иванова Гълъбова 14.50 ч.
  Маргарита Иванова Христова 15.10 ч.
  Елиза Стефанова Лазарова 15.30 ч.
     

Забележка: Графикът ще се спазва стриктно . Неявилите се кандидати ще се считат със статус „ отказал се „.

 

О Б Я В А

за свободно място за длъжността: „Рехабилитатор” по проект „Качествена грижа – достоен живот” – BG05M9OP001-2.002-0196 – район „Западен”

                                                                                                                                                                         Във връзка с изпълнението на проект „Качествена грижа – достоен живот” – BG05M9OP001-2.002-0196 при район „Западен” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 – “Независим живот” , която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, администрацията на район „Западен – община Пловдив удължава срокът за прием на документи за длъжността „рехабилитатор” за периода: от 31.03.16 г. до 15.04.2016 г. – 1 свободно място

ДОКУМЕНТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ :

ОТ 31.03.2016 Г.

ДО 15.04.2016 Г.

в сградата на район „Западен”;

ул. „Вечерница” № 1А, ет. 1, к-т 1

 

Необходими документи: съгласно приложената обява за длъжността

 

О Б Я В А

Във връзка с изпълнението на проект „Качествена грижа – достоен живот” – BG05M9OP001-2.002-0196 администрацията на район „Западен – община Пловдив обявява свободни позиции за следните длъжности:

 

 1. ДЛЪЖНОСТ: РЕХАБИЛИТАТОР
 2. БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
 3. МЯСТО НА РАБОТА: ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА НА АДРЕС: УЛ. „ВЕЧЕРНИЦА” №1 А, СЧИТАНО ОТ 01.05.2016 Г.
 4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ – ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ ЛИЦА НАД 65 ГОДИНИ С НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ САМООБСЛУЖВАТ; ОБУЧАВА БЛИЗКИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДА ИЗВЪРШВАТ ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА В ДОМАШНА СРЕДА
 5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: С ПРЕДИМСТВО: БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, КОИТО НЕ СА ПРИДОБИЛИ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛНЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ
 6. ОБРАЗОВАНИЕ: ВИСШЕ – ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР; МАГИСТЪР ИЛИ СРЕДНО СПЕЦИАЛНО С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „РЕХАБИЛИТАТОР”
 7. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА Е: ФИЗИЧЕСКИ ЗДРАВ; МОТИВИРАН ЗА РАБОТА С ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ; УСТОЙЧИВ ПСИХИЧЕСКИ; КОМУНИКАТИВЕН И ОТЗИВЧИВ
 8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

–          ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: ПОЧАСОВ; ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ: ОТ 01.05.2016 Г. ДО 31.12.2017 Г., С ТРИМЕСЕЧЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК

–          РАБОТНО ВРЕМЕ: НЕПЪЛНО – ПОЧАСОВО, СЪГЛАСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗГОТВЕН ГРАФИК. УСЛУГИТЕ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПОТРЕБИТЕЛ.

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 • Заявление за заемане на длъжността – по образец
 • Документи за самоличност – за справка
 • Автобиография
 • Документи за придобита образователна степен и професионална квалификация – копие и оригинал за справка
 • Служебна бележка относно регистрация в бюро по труда /ако има такава/;
 • Служебна бележка от Центъра за психично здраве, дали се води на учет;
 • Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/;
 • Служебна бележка от учебно заведение /ако кандидатът учи/;
 • Пенсионно разпореждане /само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/;
 • Копие от сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти от ОПРЧР от 2007 г. до момента

ДОКУМЕНТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ :

ОТ 31.03.2016 Г.

ДО 15.04.2016 Г.

в сградата на район „Западен”;

ул. „Вечерница” № 1А, ет. 1, к-т 1

Забележка:

 • С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведеде събеседване, чиято дата ще бъде оповестена допълнително.
 • Свидетелство за съдимост и Карта за предварителен медицински преглед ще се представят допълнително от кандидатите, които ще бъдат назначени на съответните длъжности.

 

 

О Б Я В А

Във връзка с изпълнението на проект „Качествена грижа – достоен живот” – BG05M9OP001-2.002-0196 администрацията на район „Западен – община Пловдив обявява свободни позиции за следните длъжности:

 

 1. ДЛЪЖНОСТ: ЛИЧЕН АСИСТЕНТ
 2. БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 12
 3. МЯСТО НА РАБОТА: ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА НА АДРЕС: УЛ. „ВЕЧЕРНИЦА” №1 А, СЧИТАНО ОТ 01.05.2016 Г.
 4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИЗВЪРШВА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОКАЗВАНЕ НА ЛИЧНА ПОМОЩ: ПОМОЩ ПРИ ХРАНЕНЕ, КЪПАНЕ, ОБЛИЧАНЕ – СЪБЛИЧАНЕ; ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДОМА И ДР. НА ПОТРЕБИТЕЛИ – ЛИЦА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ САМООБСЛУЖВАТ
 5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: С ПРЕДИМСТВО: БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, КОИТО НЕ СА ПРИДОБИЛИ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛНЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ
 6. ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНО
 7. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА Е: ФИЗИЧЕСКИ ЗДРАВ; МОТИВИРАН ЗА РАБОТА С ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ; УСТОЙЧИВ ПСИХИЧЕСКИ; КОМУНИКАТИВЕН И ОТЗИВЧИВ
 8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

–          ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: ПОЧАСОВ; ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ: ОТ 01.05.2016 Г. ДО 31.12.2017 Г., С ТРИМЕСЕЧЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК

–          РАБОТНО ВРЕМЕ: НЕПЪЛНО – ПОЧАСОВО, СЪГЛАСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗГОТВЕН ГРАФИК.

–          ЗАБЕЛЕЖКА: РАБОТАТА Е СВЪРЗАНА С ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПОТРЕБИТЕЛ ДНЕВНО.

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 • Заявление за заемане на длъжността – по образец
 • Документи за самоличност – за справка
 • Автобиография
 • Документи за придобита образователна степен и професионална квалификация – копие и оригинал за справка
 • Служебна бележка относно регистрация в бюро по труда /ако има такава/;
 • Служебна бележка от Центъра за психично здраве, дали се води на учет;
 • Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/;
 • Служебна бележка от учебно заведение /ако кандидатът учи/;
 • Пенсионно разпореждане /само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/;
 • Копие от сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти от ОПРЧР от 2007 г. до момента

 

ДОКУМЕНТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ :

ОТ 21.03.2016 Г.

ДО 31.03.2016 Г.

в сградата на район „Западен”;

ул. „Вечерница” № 1А, ет. 1, к-т 1

 

Забележка:

 • С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведеде събеседване, чиято дата ще бъде оповестена допълнително.
 • Свидетелство за съдимост и Карта за предварителен медицински преглед ще се представят допълнително от кандидатите, които ще бъдат назначени на съответните длъжности.

 

О Б Я В А

Във връзка с изпълнението на проект „Качествена грижа – достоен живот” – BG05M9OP0012.002-0196 администрацията на район „Западен – община Пловдив обявява свободни позиции за следните длъжности:

 

 1. ДЛЪЖНОСТ: СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
 2. БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 5
 3. МЯСТО НА РАБОТА: ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА НА АДРЕС: УЛ. „ВЕЧЕРНИЦА” №1 А, СЧИТАНО ОТ 01.05.2016 Г.
 4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИЗВЪРШВА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ И ДЕЙНОСТИ ОТ ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ – ХОРА С НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ САМООБСЛУЖВАТ
 5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: С ПРЕДИМСТВО: БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, КОИТО НЕ СА ПРИДОБИЛИ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛНЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ
 6. ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНО
 7. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА Е: ФИЗИЧЕСКИ ЗДРАВ; МОТИВИРАН ЗА РАБОТА С ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ;  УСТОЙЧИВ ПСИХИЧЕСКИ;  КОМУНИКАТИВЕН И ОТЗИВЧИВ
 8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
 • ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: ПОЧАСОВ; ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ: ОТ 01.05.2016 Г. ДО 31.12.2017 Г., С ТРИМЕСЕЧЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК
 • РАБОТНО ВРЕМЕ: НЕПЪЛНО – ПОЧАСОВО, СЪГЛАСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗГОТВЕН ГРАФИК. УСЛУГИТЕ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПОТРЕБИТЕЛ.

 

 

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 • Заявление за заемане на длъжността – по образец
 • Документи за самоличност – за справка
 • Автобиография
 • Документи за придобита образователна степен и професионална квалификация – копие и оригинал за справка
 • Служебна бележка относно регистрация в бюро по труда /ако има такава/;
 • Служебна бележка от Центъра за психично здраве, дали се води на учет;
 • Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/;
 • Служебна бележка от учебно заведение /ако кандидатът учи/;
 • Пенсионно разпореждане /само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/;
 • Копие от сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти от ОПРЧР от 2007 г. до момента

 

ДОКУМЕНТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ :

ОТ 21.03.2016 Г.

ДО 31.03.2016 Г.

в сградата на район „Западен”;

ул. „Вечерница” № 1А, ет. 1, к-т 1

 

 Забележка:

 • С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведеде събеседване, чиято дата ще бъде оповестена допълнително.
 • Свидетелство за съдимост и Карта за предварителен медицински преглед ще се представят допълнително от кандидатите, които ще бъдат назначени на съответните длъжности.

 

О Б Я В А

за свободни места за длъжностите: „Домашен помощник”; „Личен асистент”; „Социален асистент”; „Психолог”; „Медицинска сестра”

; „Рехабилитатор” и „Шофьор” по проект „Качествена грижа – достоен живот” – BG05M9OP0012.002-0196 – район „Западен”

                                                                                                                                                                         Във връзка с изпълнението на проект „Качествена грижа – достоен живот” – BG05M9OP0012.002-0196 при район „Западен” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 – “Независим живот” , която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, администрацията на район „Западен – община Пловдив обявява свободни позиции за следните длъжности:

 

 • 12 свободни места за длъжността „ Личен асистент”;
 • 5 свободни места за длъжността „Социален асистент”;
 • 5 свободни места за длъжността „Домашен помощник”;
 • 1 свободно място за длъжността „Рехабилитатор”;
 • 1 свободно място за длъжността „Медицинска сестра”;
 • 1 свободно място за длъжността „Психолог”;
 • 1 свободно място за длъжността „Шофьор”

 

Документи на кандидатите ще се приемат в периода: от 21.03.2016 г. до 31.03.2016 г. в сградата на район „Западен” – ул. „Вечерница” 1А, ет. 1, к.т 1

Забележка: За длъжността „шофьор” документи ще се приемат и в периода: 06.06.2016 г. до 10.06.2016 г.

 

Необходими документи: съгласно приложените обяви за съответните длъжности

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА : „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”

№ по ред ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ Бр. точки по допустимост Бр. точки след събеседване Общ брой точки
1 Мария Стоилова Запрянова 8 24 32
2 Теодора Райчева Милева 4 24 28
3 Мария Рангелова Рабохчиева 8 19 27
4 Свобода Христова Стойкова 8 19 27
5 Костадинка Михайлова Денева 4 22 26
6 Йорданка Васкова Грозданова 12 12 24
7 Петранка Григорова Христозова 8 13 21
8 Марина Вичева Мановска 4 17 21
9 Мариана Милкова Налбантова 8 9 17
10 Величка Николаева Ризова 8 8 16
11 Елисавета Иванова Караманлиева 8 8 16
12 Петя Борисова Атанасова 8 8 16
13 Ивелина Петкова Георгиева 8 8 16
14 Валентина Александрова Гайдарова 4 8 12
15 Калинка Илиева Попова 4 8 12
16 Веска Райчева Иванова не кандидатства за длъжността не кандидатства за длъжността не кандидатства за длъжността
17 Марина Димитрова Гайдева не кандидатства за длъжността не кандидатства за длъжността не кандидатства за длъжността
18 Веска Тенчева Кючукова 4 Не се явил
19 Йорданка Андреева Иванова 12 Не се явил
20 Любка Александрова Гърланова 8 Не се явил
21 Мая Стойкова Бобчева 8 Не се явил
22 Розалия Георгиева Михайлова 4 Не се явил

 

С първият класирал се кандидат ще бъде сключен трудов договор с тримесечен изпитателен срок. При неяване на кандидата или писмен отказ от негова страна, ще бъде поканен вторият класиран кандидат.

Всички останали кандидати са резерви, съгласно поредният номер на класиране.

 

Комисия,

назначена със заповед № 16-РЗ-02/22.02.2016 г.

на кмета на район „Западен” – община Пловдив :

 

Председател:………………………………./Н. Симеонова/

Членове:      1. ………………………………/ Г. Мечкарова-Георгиева/

2…………………………………/Ж. Николова/

3…………………………………../Д. Симитчиева/

 

 

 

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНА РАБОТА”

№ по ред ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ Бр. точки по допустимост Бр. точки след събеседване Общ брой точки
1 Мария Стоилова Запрянова 12 24 36
2 Теодора Райчева Милева 4 24 28
3 Мария Рангелова Рабохчиева 8 19 27
4 Свобода Христова Стойкова 8 19 27
5 Костадинка Михайлова Денева 4 22 26
6 Петранка Григорова Христозова 8 18 26
7 Йорданка Васкова Грозданова 12 10 22
8 Веска Райчева Иванова 8 13 21
9 Марина Вичева Мановска 4 16 20
10 Петя Борисова Атанасова 12 8 20
11 Мариана Милкова Налбантова 12 8 20
12 Елисавета Иванова Караманлиева 8 10 18
13 Величка Николаева Ризова 8 8 16
14 Ивелина Петкова Георгиева 8 8 16
15 Валентина Александрова Гайдарова 4 8 12
16 Калинка Илиева Попова 4 8 12
17 Марина Димитрова Гайдева 4 8 12
18 Веска Тенчева Кючукова 4 Не се явил
19 Йорданка Андреева Иванова 12 Не се явил
20 Любка Александрова Гърланова 8 Не се явил
21 Мая Стойкова Бобчева 8 Не се явил
22 Розалия Георгиева Михайлова 4 Не се явил

 

С първият класирал се кандидат ще бъде сключен трудов договор с тримесечен изпитателен срок. При неяване на кандидата или писмен отказ от негова страна, ще бъде поканен вторият класиран кандидат.

Всички останали кандидати са резерви, съгласно поредният номер на класиране.

 

 

Комисия,

назначена със заповед № 16-РЗ-02/22.02.2016 г.

на кмета на район „Западен” – община Пловдив :

 

Председател:………………………………./Н. Симеонова/

Членове:      1. ………………………………/ Г. Мечкарова-Георгиева/

2…………………………………/Ж. Николова/

3…………………………………../Д. Симитчиева/

СПИСЪК

НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ : СОЦИАЛЕН РАБОТНИК И СЪТРУДНИК СОЦИАЛНА РАБОТА, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО ВТОРИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА –(СЪБЕСЕДВАНЕ)

№ по ред ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ Вх. № на заявлението Адрес
1 Валентина Александрова Гайдарова 16-ВД-008/

25.02.16 г.

Ж.к. Тракия
2 Величка Николаева Ризова 16-ВД-005/

25.02.16 г.

Бул. „Н. Вапцаров” 11
3 Веска Райчева Иванова 16-ВД-009/

25.02.16 г.

Ул. „Царевец” 6
4 Веска Тенчева Кючукова 16-ВД-006/

25.02.16 г.

Ул. „Чернишевски” 31
5 Елисавета Иванова Караманлиева 16-ВД-018/

02.03.16 г.

Ул. „Борислав” 35
6 Ивелина Петкова Георгиева 16-ВД-016-а/

29.02.16 г.

Ул. „Тракия” 46
7 Йорданка Андреева Иванова 16-ВД-017/

01.03.16 г.

Гр. Садово, ул.”Марек”
8 Йорданка Васкова Грозданова 16-ВД-004/

25.02.16 г.

Ул. „Орфей” 6
9 Калинка Илиева Попова 16-ВД-012/

26.02.16 г.

Ул.” Полк. С. Муткаров”
10 Любка Александрова Гърланова 16-ВД-019/

02.03.16 г.

Ул. „Ил. Макариополски” 28
11 Мариана Милкова Налбантова 16-ВД-001/

25.02.16 г.

Ул. „Вечерница” 4
12 Марина Вичева Мановска 16-ВД-013-а/

26.02.16 г.

Ул. „Белица” 11
13 Марина Димитрова Гайдева 16-ВД-015/

29.02.16 г.

Бул. „България” 78
14 Мария Рангелова Рабохчиева 16-ВД-014/

29.02.16 г.

Ул. Ген. Колев” 17
15 Мария Стоилова Запрянова 16-ВД-013/

26.02.16 г.

Ул. „Сеновец” 5
16 Мая Стойкова Бобчева 16-ВД-010/

25.02.16 г.

Ул. „Пълдин” 11
17 Петранка Григорова Христозова 16-ВД-011/

25.02.16 г.

Ул. „Бряст” 15
18 Петя Бориславова Атанасова 16-ВД-003/

25.02.16 г.

Бул. „Източен” 38
19 Розалия Георгиева Михайлова 16-ВД-016/

29.02.16 г.

Ул. „Тракия” 5
20 Свобода Христова Стойкова 16-ВД-002/

25.02.16 г.

Бул. „Пещ. Шосе” 149
21 Теодора Райчева Милева 16-ВД-007/

25.02.16 г.

Ж.к. „Тракия”

Забележка: С допуснатите кандидати ще се проведе интервю /събеседване/ на 11.03.2016 г. от 9:00 часа в сградата на район „Западен” – ул. „Вечерница” 1А – ет.2 , к-т 23 – Заседателна зала

 

 

 

О Б Я В А

Община Пловдив – Район „Западен”, в качеството на бенефициент по проект „Качествена грижа – достоен живот” – BG05M9OP0012.002-0196  ,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 • СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
 • СЪТРУДНИК СОЦИАЛНА РАБОТА

Място на работа: Район „Западен” – Община Пловдив

Предмет на дейност: Управление и организация на дейности в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Западен”

I.Минимални изисквания за заемане на длъжностите:

Образование: средно

Друга квалификация: компютърна грамотност

Допълнителни умения: комуникативни  и организационни умения; умения за работа в екип; умения за разрешаване на конфликтни и кризисни ситуации

 

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 1. Заявление по образец
 2. Документ за самоличност – копие
 3. Автобиография
 4. Дипломи за завършено образование
 5. Копие от трудова книжка
 6. Служебна бележка от Центъра за психично здраве, дали лицето се води на отчет
 7. Служебна бележка от Бюрото по труда, относно регистрация на лицето /ако има такава/

 

 1. Копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове по аналогични програми/проекти или декларация свободен текст с описание за завършен обучителен курс /ако са налични такива/
 2. Пълномощно – свободен текст – в случай, че заявлението не се подава лично от кандидата

Кандидатите, които отговарят на условия за заемане на длъжността ще бъдат класирани след събеседване, което ще се проведе на 11.03.2016 г. от 09:00 часа в сградата на район „Западен”.www.zapade.plovdiv.bg

 

III.Място за подаване на документите за конкурса:

Район „Западен – Община Пловдив, ул. „Вечерница” 1А, ет.1, к-т 1

 

 1. IV. Срок за подаване на документи: от 25.02.2016 г. до 02.03. 2016 г. вкл.

Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

 

Информация във връзка с конкурса ще се обявява на информационното табло в сградата на район „Западен” – ул. „Вечерница” 1А, както и на интернет  страницата на района: www.zapade.plovdiv.bg

 

Телефон за информация: 032/604-826; 0884219505