Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG661
Z7_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M4
Обявления за конкурси за държавни служители Ред за кандидатстване за стаж

Кариери

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2022

Районната администрация обхваща кмета на района, зам.–кметовете, секретаря на района, както и специализираните изпълнителни органи с техните началници и останалия персонал, предвиден в структурата на районната администрация. Самата структура на районната администрация се утвърждава от Общинският съвет по предложение на кмета на района.

Служителите в районната администрация, съгласно предвидените длъжности в Единния Класификатор на Длъжностите в Администрацията (ЕКДА), имат статут на държавни служители. Налице са и служители, които са със статут на служители по трудово правоотношение в държавната администрация.

Районната администрация има предназначението да осъществява изпълнителните функции на местното самоуправление, да насочва, организира, координира и контролира дейността в сферата на социалното управление и други обществени дейности от местно значение. Тя се оглавява от кмета на района, той е неин работодател, той назначава зам.-кметовете и секретаря на района.

Цялостната организация на дейността на общинската администрация се ръководи и контролира от секретаря на района. Той отговаря и за условията за работа на служителите на районната администрация, за организационно-техническото обслужване на службите, организира деловодството и общинския архив, отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административното обслужване на населението, извършва и други дейности от административен характер.

Районната администрация не само като управленска дейност, но и като структурна категория, е съсредоточена главно в специализираните органи на общината, формирани по различни сфери и отрасли на обществената дейност – финанси, общинска собственост, образование, здравеопазване, жилищно настаняване и др.

 

За контакти и повече информация:


Катя Терзиева – Главен експерт „Човешки ресурси“, ет. 1, стая 10, тел.: 032/604 855.