Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H31
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H05

Ред за кандидатстване за стаж

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2022

Организацията и провеждането на студентските стажове в централните, областните и общинските администрации се определят с Наредбата за студентските стажове в държавната администрация, приета с Постановление на МС № 189 от 8.7.2014 г. Студентските стажове се провеждат централизирано – по инициатива на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет, или децентрализирано – по инициатива на отделна администрация.

https://staj.government.bg/