Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Информация за родителите, чиито деца не са класирани в детските ясли

Дата на публикуване: 10.01.2023
Последна актуализация: 10.01.2023

В изпълнение на Постановление № 231от 01.08.2022 г. на Министерски съвет и заповед № 23ОА-11/04.01.2023 г. на Кмета на община Пловдив за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.


Съобщаваме на заинтересованите родители, че


Имат право да получат средства за компенсиране на разходите им, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, ако едновременно са изпълнили следните условия:
1.    Детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира ностящият адрес на детето, по ред, определен от съответната община и същото не е прието поради липса на свободни места;
2.    Детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;
3.    Общината по настоящ адрес на детето, т.е. районната администрация по адресна регистрация за настоящ адрес на детето, не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група ва общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;
4.    Родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал.1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;
5.    За отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал.1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.
Родителите, които желаят да получат компенсиране при условията и по реда на Постановление №231/01.08.2022 г подават заявление по образец (Приложение № 1)  в районната администрация по адресна регистрация за настоящ адрес на детето. Срокът за подаване на заявлението е до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране.
Районната администрация провежда процедура по проверка за  наличие на условия за изплащане на компенсациите, като в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението уведомява родителите за становището си.
Подаването на  заявления  по образецсе извършва  в Деловодството на район „Западен” всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа
- Образец - Приложение 1
- Постановление №231/ 01.08.2022 г