Z6_PPGAHG800PKJC068U155DD3A13
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DD3AH5

Отчет за сметките на средства от ЕС

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 08.08.2022

Отчетът за сметките на средства от Европейския съюз е част от отчетът на бюджета на община Пловдив. Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в държавния бюджет, в общинските бюджети и в останалите бюджети. Чрез сметките за средства от Европейския съюз може да се извършва авансово финансиране на плащания на съответните бенефициенти - бюджетни организации, под формата на безлихвени заеми по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, включително за сметка на осигуряване на средства за такова финансиране от централния бюджет.

 

https://www.plovdiv.bg/item/budget-and-finance/