Z6_PPGAHG800PKJC068U155DD3IO6
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DD3I42

План за финансово оздравяване на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.08.2022

Съгласно Закона за публичните финанси планът за финансово оздравяване съдържа:

1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;

2. индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности по показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и числеността на персонала, и график за изпълнението им;

3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите действия за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи;

4. оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;

5. други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.

С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.

В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана за финансово оздравяване задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината, като планът включва и:

1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;

2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;

3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане.

Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем, се съгласува предварително с министъра на финансите. Министърът на финансите може да дава допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на плана. След приемането му от общинския съвет планът се изпраща на министъра на финансите.

Кметът на общината след изтичането на всяко тримесечие в сроковете съгласно Министъра на финансите публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.

 

https://www.plovdiv.bg/item/budget-and-finance/