Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFOJP3
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4AP5

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.08.2022

В администрацията на община Пловдив, район „Западен“ има изнесена каса, в която гражданите могат да заплатят местните си данъци и такси.

Обръщаме внимание, че районната администрация не приема данъчни декларации!

По въпросите, свързани с метни данъци и такси, компетентна е Дирекция „Местни данъци и такси“ към община Пловдив, в която административното обслужване се извършва на адрес: гр. Пловдив, ул. „Радецки“ №18А.

 

Община Пловдив предоставя възможността за онлайн проверка за наличие или липса на задължения към общината:

Онлайн проверка за наличие или липса на финансови задължения на лица към община Пловдив.