Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Енергийна ефективност по НПВУ - ЕТАП II

Дата на публикуване: 02.08.2023
Последна актуализация: 03.08.2023

 

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“
ИНВЕСТИЦИЯ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДЕН ФОНД


За контакти и информация:
1. Мирослав Тенев – Старши юрисконсулт; тел: 032/ 604 814; ет. 2, стая №32;
2. Инж. Ивайло Няголов – Главен инспектор „Строителен контрол“, тел: 032/ 604 825; ет. 2, стая №31;
3. Инж. Делян Желев – Инспектор, тел: 032/ 604 811; ет. 2, стая №33.


Процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП II“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е втори етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).


Настоящият втори етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80% от допустимите разходи, като набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции ще приключи на 31.12.2023 г.

Средствата по настоящата процедура се предоставят чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 на Постановление на Министерския съвет № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост .
Оценката по настоящата процедура ще се извършва на един етап, в съответствие с чл. 17 на Постановление на Министерския съвет № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн. ДВ, бр. 43 от 10.06.2022 г.).
Кандидатстването за финансова помощ по настоящата процедура се осъществява въз основа на предложения, които се подават през общината партньор и се оценяват в съответствие с критериите, описани в Насоките за кандидатстване, утвърдени със Заповед №РД-02-14-603/01.06.2023 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, които могат да бъдат намерени на сайта на министерството на регионалното развитие, на следния адрес:
https://www.mrrb.bg/bg/nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-ii/


ВАЖНО !!!

Всеки администратор на безвъзмездна финансова помощ/водещ партньор може да подаде само едно проектно предложение (предложение за изпълнение на инвестиция) за сграда/блок-секция/група от блок-секции. Няма ограничение по отношение на броя на предложенията за изпълнение на инвестиция, които може да бъдат подадени от един водещ партньор. (водещ партньор е общината, чрез която кандидатстват сдруженията на собствениците)
В рамките на едно предложение за изпълнение на инвестиция може да се включва само ЕДНА сграда/блок-секция/група от блок-секции*.


*Блок секция е строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи (стени, покрив, вкл. деформационна фуга м/у свързано застроени блок – секции) и има самостоятелно обособен генератор на топлина (абонатна станция, отоплителен котел или друг генератор) /студ или няма генератор на топлина/студ. Блок секция е и вход/входове, които покриват изискванията по предходното изречение.

ВАЖНО !!!

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)* и са проектирани преди 26 април 1999 г.
*Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.
Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).

ВАЖНО!!!

Сдружения на собственици, подали заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, няма да ползват  предимство при кандидатстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи.

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради. Конкретни цели:

• Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
• Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;
• Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
• Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
• Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;  
• Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез обновяване и модернизиране на сградния фонд.

Във формуляра за кандидатстване кандидатите следва да заложат и предоставят информация по посочените по-долу индикатори.

1. Обновени самостоятелни обекти с жилищно предназначение – брой;
2. Обновена жилищна инфраструктура – РЗП кв.м.;
3. Процент спестяване в потреблението на първична енергия;
4. Понижаване на годишното потребление на първична енергия (kWh/год.);
5. Намаляване на емисиите на парникови газове (tCO2 /год.).

* РЗП на сградата се определя съгласно дефиницията в т. 18 на § 5. от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията. "Разгъната застроена площ" е сборът от застроените площи на всички надземни етажи на основното и допълващото застрояване. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.

ВАЖНО! Сертификатът за енергийна ефективност следва да бъде издаден или актуализиран в съответствие с актуалната към момента на кандидатстване наредба по чл. 48 от ЗЕЕ. Представеният сертификат трябва да е в съответствие с изискванията към енергийните характеристики, определени в Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за технически изисквания към енергийните характеристики на сгради (обн. ДВ, бр. 92 от 2022 г.).

Общият размер на средствата за тази процедура  (Етап II) е в размер на 282 470 400 лева с включен ДДС. В тази сума е включен и невъзстановим данък върху добавената стойност в размер на 47 078 400 лева, собствен принос за сметка на държавния бюджет на Р България.  

Одобрените сгради ще получат до 80 % безвъзмездна финансова помощ!
!!!Самоучастие на сдружението на собствениците:

Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресусрс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта, като финансира изцяло със собствени средства следните дейности:

  • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
  • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане и на технически паспорт на сградата;
  • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
  • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
  • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
  • Въвеждане на обекта в експлоатация;
  • Публичност и информация на проекта;
  • Организация и управление на проекта.

*За всяко предложение за изпълнение на инвестиция цялата предвидена БФП (80% от стойността на всички допустими разходи) се предоставя в етапа на строителство като част от стойността на строително-монтажните дейности.

При наличие на недопустими разходи в предложение за изпълнение на инвестиция, то те са изцяло за сметка на сдружението на
собствениците.

ВАЖНО! Минималният размер на заявените средства по всяко индивидуално предложение за  изпълнение на инвестиция е 50 000 лева. Максималният размер на заявените средства по всяко индивидуално предложение за  изпълнение на инвестиция за сграда/ блок-секция не може да надхвърля 7 500 000 лева.

МНОГО ВАЖНО!

Крайни получатели по настоящата процедура са Сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради, в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. При наличие на свързано строителство при кандидатстващи няколко блок-секции в една сграда, следва групата от блок-секции да кандидатстват с едно проектно предложение. В тази връзка е необходимо за групата от блок-секции да бъде създадено и регистрирано едно сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.

Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината или районната администрация на района, където се намира сградата. Общинската администрация/районната администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му.

ВАЖНО ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ!

Крайният получател носи пълната отговорност за качеството и пълнотата на разработената техническа документация, включително за законосъобразността при изготвянето, съгласуването и одобряването й в качеството му на Възложител по проекта
. Работният/техническият проект трябва да бъде изготвен и одобрен съгласно Закона за устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба, придружен от количествени сметки по приложимите части и количествено-стойностна сметка по видове СМР в пълно съответствие с КС на проектантите.

СОБСТВЕНО ФИНАНСИРАНЕ!

Крайният получател следва да осигури цялото необходимо собствено финансиране за изпълнение на проекта, включително непредвидени разходи за изпълнение на СМР дейностите. Собственият принос на Крайният получател за изпълнение на строително-монтажните работи, трябва да бъде предоставен по посочена от Водещия партньор сметка, преди сключването на договор с избрания изпълнител на СМР дейностите. Собственият принос необходим за финансирането на СМР дейностите следва да бъде изплатен преди подаване на искане за междинно плащане към СНД.
Крайния получател може да осигури необходимото собствено финансиране изцяло със собствени средства или чрез използването на различни финансови инструменти  разработени и предоставени от частни участници на пазара – сключване на ЕСКО договор с финансова организация, сключване на договор с електроразпределително дружество, което е разработило и предоставя инстументи за финансиране на разходи за енергийна ефективност.

ВАЖНО!!!

Крайните получатели – сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство пред общината, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават заявление за участие по образец към утвърдените Насоки за кандидатстване. За сградата/блок-секцията/групата от свързани блок-секции следва да бъде представено:
1. Заявление за участие;
2. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
3. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
4. Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на сдружение на собствениците или други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост.
5. Декларации за минимални и държавни помощи, попълнени и подписани от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата;
6. Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.

ВАЖНО!!! След преглед на посочената документация и изготвяне на обобщена количествено-стойностна сметка водещият партньор (общината) предлага на собствениците на самостоятелни обекти, представлявани от сдружението на собствениците, да сключат партньорско споразумение. В партньорското споразумение двете страни следва да се разпишат всички права и задължения на партньорите, в случай, че в посочения образец те не са изчерпателно посочени, за периода на кандидатстване и в периода на изпълнение на дейностите по обновяване на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции.  

Приложения:
1. Информация за регистрация на Сдружение на собствениците
2. Покана за свикване на учредително събрание
3. Протокол за поставяне на покана за учредително събрание
4. Протокол от учредително събрание
5. Споразумение за създаване на сдружение на собствениците
6. Заявление за вписване на сдружението в публичен регистър
7. Списък на собствениците, участващи в сдружението
8. Нотариално заверен образец от подписа на управителя на сдружението
9. Информация за действия след регистрация по БУЛСТАТ
10. Покана за провеждане на общо събрание на сдружението
11. Протокол за поставяне на покана за провеждане на общо събрание на сдружението
12. Протокол от общото събрание на сдружението
13. Декларация за даване на съгласие за достъп от нечлен на сдружението
14. Декларация за минимални и държавни помощи „de minimis“
15. Справка за собствениците на самостоятелни обекти
16. Документи при по-малко от 100 % ид. ч. участие в сдружението
17. Заявление за участие
18. Партньорско споразумение