Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ по ОПРР 2014 – 2020

Дата на публикуване: 12.08.2022
Последна актуализация: 05.07.2023

Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

В рамките на ОПРР 2014-2020 ще се предоставя финансова помощ на общините – конкретни бенефициенти за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Сградите следва да са в рамките на строителните граници на 39-те града от 1-во до 3-то ниво, съгласно НКПР на България за периода 2013-2025 г.

Помощ и подкрепа ще получат горепосочените общини за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в съответствие с определени критерии за допустимост. СС кандидатстват пред общината, като подават заявления за кандидатстване, а критериите за подбор предвиждат сградите, които отговарят на изискванията, да получат 100% безвъзмездна финансова помощ и организационна подкрепа за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност.

Сдруженията на собствениците се създават по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС. За целите на мярката не са допустими сдружения, създадени с цел и осъществяващи друга дейност, в т.ч. и по чл. 25, ал. 2 от ЗУЕС, включително стопански дейности, като отдаване под наем на общи части. Сдруженията на собствениците:

 • подават заявления за кандидатстване в общината;
 • сключват договор със съответната община;
 • осъществяват контрол върху изпълнението на обновяването за енергийна ефективност в съответната многофамилна жилищна сграда чрез упълномощено техническо лице или представляващия сдружението.

Собствениците на многофамилни жилищни сгради, които попадат извън обхвата на Закона за управление на етажната собственост и се управляват по реда на Закона за собствеността взимат необходимите решения по реда на чл. 32 от Закона за собствеността, след което:

 • подават заявления за кандидатстване в общината;
 • сключват договор със съответната община;
 • осъществяват контрол върху изпълнението на обновяването за енергийна ефективност в съответната многофамилна жилищна сграда чрез упълномощено техническо лице или представляващия сдружението.”

Външни изпълнители избират се от общините при условията и по реда на ЗОП.

Избраните изпълнители трябва да покрият следните дейности:

 •  изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 – 5) и ал.2 от ЗУТ;
 • изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане;
 • изготвяне на технически/работни проекти и осъществяване на авторски надзор;
 • изпълнение на СМР;
 • извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, ако се изисква;
 • упражняване на строителен надзор, ако се изисква.

ДОПУСТИМИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ СА:

 • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 • многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Жилищна сграда е сграда, предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60% от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗУТ).

Многофамилна жилищна сграда е жилищна сграда, която включва минимум два самостоятелни обекта, които принадлежат на повече от един собственик.

При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно при спазване на изискванията за брой самостоятелни обекти.

Общият размер на средствата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е в съответствие с бюджета на одобреното от Междинното звено проектно предложение. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Сградите, които отговарят на условията за допустимост, следва да бъдат избрани за енергийно обновяване, ако изпълняват следните условия:

 • заявление за кандидатстване е подадено за цялата сграда;
 • регистрирано e СС за всяка блок-секция в сградата/на цялата сграда при условията и реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС и са взети всички изискуеми решения в съответствие с изискванията на закона и тези указания – вписване на сдружението в публичния регистър на съответната община (съгласно ЗУЕС), в регистър БУЛСТАТ и наличие на протокол от общото събрание;
 • сградата е допустима съгласно критериите за допустимост – т. 5.3. от настоящите указания;
 • с изпълнение на енергоспестяващите мерки сградата ще достигне най-малко клас на енергопотребление „С“;
 • има съгласие на всички ССО, които използват самостоятелните обекти или части от тях за извършване на стопанска дейност, както и за отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии за стопанска дейност, за получаване на минимална помощ съгласно механизма за минимални помощи, както и за заплащане на съответните разходи, когато това е приложимо (включително попълване на съответните декларации).
 • има съгласие на собствениците за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти – това се отразява от членовете на СС в протокола от общото събрание на СС; собствениците, които не членуват в сдружението, попълват декларации за осигуряване на достъп по образец (приложение № 12).

При наличие на възможност при подбора на обектите на интервенция общината следва да приоритизира жилищните сгради, с обновяването на които ще се постигнат най-големи енергийни спестявания.

По изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение на сграда, ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от самостоятелните обекти. При това изключение общината следва да намери подходящо техническо решение, да се извършат дейностите по обновяването, включително и в съответните самостоятелни обекти при необходимост, с оглед постигане на цялостна визия на сградата и най-малко клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. При това изключение общината задължително следва да съблюдава изискванията по отношение на схемата за минимална помощ и за тези самостоятелни обекти, за които не е представена декларация-образец за достъп (Приложение № 12). Ако сред тях има самостоятелни обекти, които се използват за извършване на стопанска дейност, в т.ч. и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, то към тях задължително са приложими правилата на схемата за минимална помощ и техните собственици следва да представят декларация за минимални помощи (Приложение 1 към договора между общината и ССО /Приложение 11).

При това изключение задължително решенията на сдружението за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти и за съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности се внасят за приемане от общото събрание на собствениците при изискванията за кворум и мнозинство съгласно ЗУЕС. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел ІІ от ЗУЕС, като следва да се попълни протокол от общото събрание по образец (приложение № 15). В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.

ВАЖНО!

По програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т заявление/я за обновяване на цялата сграда.

 

УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА СС В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

За целите на обновяването е необходимо да се регистрира едно СС за тази част от сградата, която представлява блок-секция, независимо от броя на входовете в нея или за цялата сграда. Избраният управителен съвет действа от името на всички собственици в блок-секцията/сградата.

При вече регистрирано сдружение за управление на някой от входовете, при наличие на повече от един вход в блок-секцията/сградата, следва да се регистрира СС по силата на ново учредително събрание. Пререгистрацията на сдружението следва да отчита всички изисквания на ЗУЕС и на тези указания.

Учредяване и регистриране на СС се извършва по реда на раздел III от ЗУЕС. В Споразумението за създаване на сдружение (приложение № 5 по образец), следва да се посочи предметът на дейност на сдружението (в конкретния случай по чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС): “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредяват сдружение.“.

В случай че сградата се състои от блок-секции, СС може да се създаде отделно за всяка блок-секция. Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67% идеални части от идеалните части на собствениците от общите части в сградата/блок-секцията. Когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части в сградата не е равен на 100, се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 5 и 6 от ЗУЕС.

По отношение на срока, за който се създава СС: следва да се обърне внимание на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗУЕС – когато сдружението има предмет на дейност по чл. 25, ал. 1, то се учредява за неопределен срок.

Сдружението, получило помощ за енергийно обновяване по проекта, може да се прекрати с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове за извършените СМР, но не по-рано от 5 години от приключването на проекта (крайното плащане към общината-конкретен бенефициент) по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020.

В Споразумението за създаване на сдружение задължително се отразяват разпоредбите на чл. 30, ал. 2: „Собственик не може да прекрати членството си в сдружението при одобрен проект на етажната собственост за усвояване на средства от Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии или собствени средства за обновяване на сградата или части от нея.” и чл. 30, ал. 3: „Членството в сдружението може да се прекрати след изтичане на гаранционните срокове за извършените строителни и монтажни по проекта по ал. 2, но не по-рано от 5 години от приключването на проекта (крайното плащане към общината-конкретен бенефициент), както и посочените като задължителни разпоредби в образеца на споразумение.

След учредяване на СС в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание, по реда, предвиден в закона, се извършва регистрацията на СС в общината. Общинските власти вписват СС в публичен регистър и издават на сдружението Удостоверение за регистрация, копие от което се прилага към заявлението за кандидатстване.

СС се вписва в регистър БУЛСТАТ (чл. 25 ал. 5 от ЗУЕС). Копие от регистрацията по БУЛСТАТ се прилага към заявлението за кандидатстване.

При необходимост и поискване от етажната собственост общината оказва подкрепа за учредяване и регистриране на сдружение и за оформяне на юридическите аспекти на взаимоотношения между собствениците.

ВАЖНО!

Споразумението за създаване на СС не поражда други права и задължения за членовете на Сдружението, освен конкретния предмет на дейност – получаване на безвъзмездна финансова помощ по проекта.

 

Консултиране, подпомагане и кандидатстване

Информационната/разяснителната кампания е платформата, която общината следва да използва за целите на идентифициране на сгради. В тази връзка тя може да организира и провежда консултации по места във формат, който съответства в най-голяма степен на нуждите на целевите групи.

СС заявяват интерес пред общината чрез заявление за кандидатстване/заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) (приложение № 6 – образец) за участие в проекта на базата на постигнато 67 % съгласие (изчислено съгласно ЗУЕС). ЗИФП се комплектуват и подават в общината.

ВАЖНО!

По проекта могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т ЗИФП за обновяване на цялата сграда.

 

Заявлението представлява декларация за заявения интерес от страна на СС от обновяване за енергийна ефективност. ЗИФП съдържа волеизявление на СС и се подписва от представляващия сдружението. В случай че сградата се състои от няколко секции, съответно в нея е регистрирано повече от едно СС, заявлението се подписва от представителите на всички сдружения в сградата. Заявлението съдържа следните приложения:

    Справка за ССО по образец – приложение № 7 – попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на всички СС в сградата;
    Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала“ – за всяко СС;
    Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец – приложение № 8 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
    Протокол за поставяне на поканата по образец – приложение № 9 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
    Протокол от общото събрание на СС по образец – приложение № 10, съдържащ решения съгласно настоящите указания – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
    Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец приложение № 13, Протокол за поставяне на поканата по образец приложение № 14, Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) – приложение № 15, съдържащ решения съгласно указанията – копие, заверено „Вярно с оригинала“, ако е приложимо;
    Друго (описва се).

В протокола задължително се вписват датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения. Извършва се нотариална заверка на подписа на Управителя.

Протоколните решения, които се оформят в протокол от ОС на СС (приложение № 10), съдържат следните точки:

    Вземане на решение за кандидатстване на сградата за обновяване по проект на община ……….. по ОПРР 2014 – 2020 г. (Проекта);
    Вземане на решение за подаване на ЗИФП в общината за целите на обновяване на сградата и упълномощаване на Управителя/Председателя на УС да подаде ЗИФП;
    Поемане на задължение за осигуряване съгласието на всички собственици да осигурят достъп по предварително съгласуван график (между СС/ССО и ВИ) до всеки самостоятелен обект от етажната собственост. Решението се приема задължително с единодушие;
    Даване на съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности, съгласно правилата на ОПРР 2014-2020 г., в това число всички мерки, необходими за привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност. Решението се приема задължително с единодушие;
    Вземане на решение за сключване на договор между СС и общината при условията на Проекта, финансиран по ОПРР 2014-2020 г.

    Определяне на лице (техническо лице или представляващия сдружението), което да бъде упълномощено да представлява СС при изпълнение на следните функции: упражнява контрол при приемането на изработения технически проект, изпълнените СМР от името на СС, като подписва протокол за предаване на строителната площадка; протокол за установяване годността за ползване на обекта; както и протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително ремонтни работи и др. по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване.

Когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат декларации по образец (приложение № 12) от собствениците – нечленуващи в СС.

Общото събрание за вземане на решение се свиква чрез покана по образец (приложение № 8), подписана от управителя или от лицата, които свикват общото събрание (чл. 12 от ЗУЕС). Тя се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 календарни дни преди датата на събранието. Срокът от седем календарни дни започва да тече от датата, следваща датата на поставяне на поканата, и спира да тече в деня, следващ изтичането на пълни седем дни (например при покана, поставена на 1-во число, срокът започва да тече от 2-ро число и изтича на 8-мо число. В този случай събранието ще се счете за законосъобразно, ако е проведено най-рано на 9-то число). При наличие на самостоятелни обекти – общинска, държавна или друга собственост, кметът на общината или съответният орган, на когото е предоставено управлението върху имота, също следва да бъде уведомен. В поканата се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му. „Датата и часът задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол.”(чл. 13, ал. 1 от ЗУЕС). Протоколът за залепване на поканата по образец (приложение № 9) се отнася за датата и часа, на които е поставена поканата, и служи за удостоверителен документ след промените в закона и за отмяна на разписките за връчване.

В конкретния случай целта за свикване на общо събрание е вземане на решение за подаване на ЗИФП в общината за целите на обновяването и необходимите съпътстващи решения, както са описани в образеца. Решенията се оформят с протокол на ОС на СС. На събранието се избира протоколчик, който отразява дискусията и взетите решения. Решенията се вземат с мнозинство не по-малко от 67 % от представените идеални части в сдружението.

Решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел ІІ от ЗУЕС. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението. Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата, общото събрание на сдружението има и правомощията на общото събрание на собствениците.

Поканата (или нейно копие) се прилага впоследствие към ЗИФП като доказателствен материал за законосъобразността на проведеното събрание.

В случаите, когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата не е равен на 100 и се прилагат разпоредбите на ЗУЕС – чл. 17, ал. 4, 5 и 6, те се приравняват към 100: идеалните части за всеки самостоятелен обект се определят като съотношение между сбора на площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към обекта, разделен на сбора от площта на всички самостоятелни обекти и придадените складови помещения, като така полученото число се преобразува в процент.

Решение за разпределение на идеалните части от общите се взема в случаите, предвидени в ЗУЕС (чл. 17, ал. 4, 5 и 6) и се отразява в протокола по образец (приложение № 4), а именно:

– „Когато в документите за собственост на самостоятелните обекти в сгради в режим на етажна собственост не са посочени съответните идеални части от общите части на сградата;

 – когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата не е равен на 100;

 – когато управлението се осъществява във всеки отделен вход, а сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа не е равен на 100“.

Когато разпределението на идеалните части се одобрява с решение на общото събрание, то следва да е гласувано с мнозинство не по-малко от две трети от самостоятелните обекти в сградата.

Справка за ССО по образец (приложение № 7)

Справката съдържа идентификацията на самостоятелните обекти, предназначението и застроената площ на обектите, трите имена и адреса в етажната собственост на собствениците – в случаите на физически лица, а в случаите, при които собственик е юридическо лице или едноличен търговец – наименованието, БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК); идеалните части на обекта от общите части на сградата (в проценти).

Документът дава описание на всички самостоятелни обекти в цялата сграда. Попълва се от управителя/ите. От този документ се идентифицират: броят на обектите с жилищно предназначение и с друго предназначение, както и обектите, в които се развива стопанска дейност, които се отдават под наем или в които се извършва дейност от търговци и/или лица със свободни професии.

Информацията за идеалните части на обектите от общите части на сградата се попълва на база на предоставени данни от собствениците по нотариален акт или друг документ за собственост. Когато разпределението на идеалните части е извършено с решение на общото събрание, информацията в справката се попълва в съответствие с тези решения.

Информацията за идеалните части на обектите от общите части служи преди всичко за изчисляване на кворума за вземане на решения и за проверка на тяхната законосъобразност, както и за разпределяне на разходите, подлежащи на плащане от ССО, когато е приложимо, респ. за определяне на размера на инвестицията за всеки самостоятелен обект и на минималната помощ.

Оценка на ЗИФП

След получено ЗИФП общината проверява подадените документи и извършва оценка на всеки кандидат. За отстраняване на пропуски може да бъде изисквана допълнителна информация и/или документи. СС, подали ЗИФП, съдържащо пълния изискуем пакет от документи, и отговарящи на изискванията, получават положителна оценка.

Получилите положителна оценка следва да бъдат уведомени от общината за това писмено. СС, чиито заявления не получат положителна оценка, също следва да бъдат уведомени писмено за причините. По преценка на общината е допустимо повторно подаване на заявление от една и съща сграда.

Общината следва да създаде на своята територия процедура за извършване на оценка на подадените заявления и сроковете, в които тя ще се извършва. Процедурата следва задължително да предвижда поддържане и съхранение на база данни за всяко индивидуално заявление, включително документиране на оценката и резултатите от нея, кореспонденция с кандидата и т.н.

Сключване на договор и финансиране на дейностите

СС, чиито заявления са одобрени, следва да бъдат поканени от общината да сключат договор по образец (приложение №11). В случаите на повече от едно сдружение в сградата договорът се подписва от представителите на всички сдружения.

С договора СС дава мандат на общината в лицето на кмета да извърши действия по осигуряването на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването. С договора се цели правно да се ангажира СС предвид разходването на публичен ресурс, от една страна, а от друга – да се урегулират отношенията. Договорът съдържа условията за предоставяне на услуги за енергийно обновяване и определя права и задължения на страните.

След сключването на договори между СС и общината последната следва да стартира изготвянето на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ, и обследвания за енергийна ефективност на допустимите сгради. Техническите и енергийните обследвания на конкретните сгради се представят към проектното предложение, с което общината ще кандидатства за енергийно обновяване по Приоритетна ос 1 на ОПРР. Резултатите от обследванията ще послужат за изготвяне на инвестиционни проекти и определяне на конкретния размер на необходимите инвестиции за всяка сграда.

 

За контакти и информация:

1.Нонка Симеонова – Зам.-кмет; тел: 032/ 604 818; ет. 2, стая № 38;
2.Петър Аджеларов – Гл.специалист УЕС; тел: 032/ 604 825; ет. 2, стая № 31;
3.Мирослав Тенев – Юрисконсулт; тел: 032/ 604 814; ет. 2, стая № 32;

 
Документи

Документи за многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост:

Указания за изпълнение ОПРР 2014-2020

    Условия за предоставяне на минимални помощи – Приложение №1

1.1. Условия – Приложение №1.1.

1.2. Декларация – Приложение №1.2.

1.3. Изчисляване на разходите – Приложение №1.3.

    Покана ОС – Приложение №2
    Протокол – Приложение №3
    Протокол ОС – Приложение №4
    Споразумение СС – Приложение №5
    Съгласие-Подпис-Управител
    Заявление за регистрация на СС
    ЗИФП – Приложение №6
    Справка ССО – Приложение №7
    Покана ОС на СС – Приложение №8
    Протокол покана – Приложение №9
    Протокол ОС на СС – Приложение №10
    Договор СС – Община – Приложение №11
    Декларация нечлен – Приложение №12
    Покана за ОС на собствениците – Приложение №13
    Протокол покана – Приложение №14
    Протокол ОС на собствениците – Приложение №15

 
Документи
Документи за многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за собствеността:

Указания за изпълнение ОПРР 2014-2020
1.0. Условия за предоставяне на минимални помощи – Приложение №1
1.1. Условия – Приложение №1.1.
1.2. Декларация – Приложение №1.2.
1.3. Изчисляване на разходите – Приложение №1.3.

    ЗИФП – Приложение №6
    Справка ССО – Приложение №7
    Покана ОС на СС – Приложение №8
    Протокол покана – Приложение №9
    Протокол ОС на СС – Приложение №10
    Договор СС – Община – Приложение №11

 

Процедура за подбор и класиране на подадените заявления за интерес и финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020:

 

Процедура за подбор на жилищни сгради по ОПРР0530

Регистър на ЗИФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 получили положителна оценка

Регистър на ЗИФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 получили отрицателна оценка

Съобщение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020