Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Енергийна ефективност по НПВУ - ЕТАП I

Дата на публикуване: 05.01.2023
Последна актуализация: 03.08.2023

 

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“
ИНВЕСТИЦИЯ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДЕН ФОНД

За контакти и информация:
1. Мирослав Тенев – Старши юрисконсулт; тел: 032/ 604 814; ет. 2, стая №32;
2. Инж. Ивайло Няголов – Главен инспектор „Строителен контрол“, тел: 032/ 604 825; ет. 2, стая №31;
3. Инж. Делян Желев – Инспектор, тел: 032/ 604 811; ет. 2, стая №33.

Процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
Настоящият първи етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи, като набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции ще приключи на 31.05.2023 г.
Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, районната администрация могже да откаже да приема заявления за участие след 10.05.2023 г.!!!  

Средствата по настоящата процедура се предоставят чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 на Постановление на Министерския съвет № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост .
Оценката по настоящата процедура ще се извършва на един етап, в съответствие с чл. 17 на Постановление на Министерския съвет № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн. ДВ, бр. 43 от 10.06.2022 г.).
Кандидатстването за финансова помощ по настоящата процедура се осъществява въз основа на предложения, които се подават през общината партньор и се оценяват в съответствие с критериите, описани в Насоките за кандидатстване, утвърдени със Заповед №РД-02-14-1246/20.12.2022 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, които могат да бъдат намерени на сайта на министерството на регионалното развитие, на следния адрес:
https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/

ВАЖНО !!!
Всеки администратор на безвъзмездна финансова помощ/водещ партньор може да подаде само едно проектно предложение (предложение за изпълнение на инвестиция) за сграда/блок-секция/група от блок-секции. Няма ограничение по отношение на броя на предложенията за изпълнение на инвестиция, които може да бъдат подадени от един водещ партньор. (водещ партньор е общината, чрез която кандидатстват сдруженията на собствениците)
В рамките на едно предложение за изпълнение на инвестиция може да се включва само ЕДНА сграда/блок-секция/група от блок-секции*.
*Блок секция е строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи (стени, покрив, вкл. деформационна фуга м/у свързано застроени блок – секции) и има самостоятелно обособен генератор на топлина (абонатна станция, отоплителен котел или друг генератор) /студ или няма генератор на топлина/студ. Блок секция е и вход/входове, които покриват изискванията по предходното изречение.
ВАЖНО !!!
Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)* и са проектирани преди 26 април 1999 г.
*Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.
Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).
ВАЖНО!!!
Сдружения на собственици, подали заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, няма да ползват  предимство при кандидатстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи.

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради. Конкретни цели:
• Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
• Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;
• Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
• Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
• Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;  
• Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез обновяване и модернизиране на сградния фонд.
Във формуляра за кандидатстване кандидатите следва да заложат и предоставят информация по посочените по-долу индикатори.
1. Завършено енергийно-ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради — обновена жилищна инфраструктура (РЗП) – РЗП кв.м. *
2. Понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия kWh/год.;
3. Намаляване на емисиите на парникови газове (tCO2 /год.);
4. Процент спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия;
5. Брой обновени самостоятелни обекти с жилищно предназначение – брой.
* РЗП на сградата се определя съгласно дефиницията в т. 18 на § 5. от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията. "Разгъната застроена площ" е сборът от застроените площи на всички надземни етажи на основното и допълващото застрояване. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.
ВАЖНО! Сертификатът за енергийна ефективност следва да бъде издаден или актуализиран в съответствие с актуалната към момента на кандидатстване наредба по чл. 48 от ЗЕЕ. Представеният сертификат трябва да е в съответствие с изискванията към енергийните характеристики, определени в Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за технически изисквания към енергийните характеристики на сгради (обн. ДВ, бр. 92 от 2022 г.).
Общият размер на средствата за тази процедура  (за Етап 1) е в размер на 1 129 881 600 лева с включен ДДС. В тази сума е включен и невъзстановим данък върху добавената стойност в размер на 188 313 600 лева.  
Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ!
ВАЖНО! Минималният размер на заявените средства по всяко индивидуално предложение за  изпълнение на инвестиция е 50 000 лева. Максималният размер на заявените средства по всяко индивидуално предложение за  изпълнение на инвестиция за сграда/ блок-секция не може да надхвърля 9 500 000 лева.

МНОГО ВАЖНО!
Крайни получатели по настоящата процедура са Сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради, в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. При наличие на свързано строителство при кандидатстващи няколко блок-секции в една сграда, следва групата от блок-секции да кандидатстват с едно проектно предложение. В тази връзка е необходимо за групата от блок-секции да бъде създадено и регистрирано едно сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината или районната администрация на района, където се намира сградата. Общинската администрация/районната администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му.

ВАЖНО! Допустимите дейности за финансиране са:
• Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
¤ По външните сградни ограждащи елементи:
- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
¤ По системите за поддържане на микроклимата:
- ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;
- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;
- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
• Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване;
• Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;
• Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития,  хидроизолация, обшивки,  водоотвеждаща система – допустимо само при предписана в енергийното обследване  енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;
• СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
¤ СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават пряка опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
¤ СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.
ВАЖНО! Няма да се финансират:
• Подмяна или монтиране на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
• Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
• Ремонт в самостоятелните обекти извън дейностите по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма;
• Изпълнение на мерки по асансьорите и/или подмяна и/или монтиране на асансьори с нови или втора употреба;
• Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;
• Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

ВАЖНО! Изисквания за постигнати енергийни параметри от приложените мерки:
• След изпълнение на енергоспестяващи мерки сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок.
• Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия. В случай, че след изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция не се постигне минимум 30 % спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В” съгласно действащата към датата на изготвяне на инвестиционния проект нормативна уредба, всички получени средства подлежат на възстановяване.
• Приоритет ще се дава на предложения за изпълнение на инвестицията за енергийна ефективност в съчетание с мерки, които допълват архитектурния облик на града.
• В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, допустими са само такива за обезпечаването на енергийното потребление на сградата. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от възобновяеми източници е допустимо, само ако съоръжението за производство на енергия от възобновяеми източници ще бъде собственост на крайния получател и произведената енергия ще се използва за нуждите му. При изграждане на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници допустими за финансиране със средства по процедурата са частите и елементите на системата, които са общи части на сградата по смисъла на чл. 38 от Закона за собствеността. Тези части/елементи на системата, които не са общи части, следва да бъдат финансирани от собствениците на самостоятелни обекти. При изготвяне на инвестиционния проект за обновяване на сградата, подобна система следва да бъде разработена в цялост, а не само за общите части на сградата.
• Мерки за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, определени в приложимата подзаконова нормативна уредба (Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ). Наличието на енергийно и техническо обследване (включително сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и технически паспорт) е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура.
• Мерките за повишаване на енергийна ефективност, които се препоръчват при всяка реконструкция, основно обновяване, основен ремонт на сграда или на части от сграда в експлоатация, следва да се оценяват по отношение на техническата и икономическата целесъобразност за използване на алтернативни инсталации и системи по чл. 31, ал. 2. от Закона за енергийна ефективност.
• Проекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност, ще се финансират само след извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

ВАЖНО!!!
Крайните получатели – сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство пред общината, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават заявление за участие по образец към утвърдените Насоки за кандидатстване. За сградата/блок-секцията/групата от свързани блок-секции следва да бъде представено:
1. Заявление за участие;
2. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
3. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
4. Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на сдружение на собствениците или други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост.
5. Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти от страна на собствениците, които не участват в сдружението на собствениците;
6. Декларации за минимални и държавни помощи, попълнени и подписани от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата;
7. Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.
ВАЖНО!!! След преглед на посочената документация и изготвяне на обобщена количествено-стойностна сметка водещият партньор (общината) предлага на собствениците на самостоятелни обекти, представлявани от сдружението на собствениците, да сключат партньорско споразумение. В партньорското споразумение двете страни следва да се разпишат всички права и задължения на партньорите, в случай, че в посочения образец те не са изчерпателно посочени, за периода на кандидатстване и в периода на изпълнение на дейностите по обновяване на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции.  

МНОГО ВАЖНО!!!
!!!Разходите за обследвания ще бъдат възстановявани на база одобрена „Методология на опростена процедура за определяне и използване на еднократни суми за допустими разходи за извършване на технически и енергийни обследвания на жилищни сгради“ след представяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики на сгради и технически паспорт!!!
!!!Определената стойност за възстановяване на разходите е 6,28 лв. на кв. м./РЗП от обследваната сграда по РЗП на сградата съгласно дефиницията за РЗП в Допълнителните разпоредби на ЗУТ!!!
!!!За възстановяване на посочените разходи не се изисква представяне на разходооправдателни документи, а разходите се възстановяват след представяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики на сгради и технически паспорт!!!

Приложения:
1. Информация за регистрация на Сдружение на собствениците
1.1. Информация за действия след регистрация по БУЛСТАТ
2. Покана за свикване на учредително събрание
3. Протокол за поставяне на покана за учредително събрание
4. Протокол от учредително събрание
5. Споразумение за създаване на сдружение на собствениците
6. Заявление за вписване на сдружението в публичен регистър
7. Списък на собствениците, участващи в сдружението
8. Нотариално заверен образец от подписа на управителя на сдружението
9. Покана за провеждане на общо събрание на сдружението
10. Протокол за поставяне на покана за провеждане на общо събрание на сдружението
11. Протокол от общото събрание на сдружението
12. Декларация за даване на съгласие за достъп от нечлен на сдружението
13. Декларация за минимални и държавни помощи „de minimis“
14. Справка за собствениците на самостоятелни обекти
15. Заявление за участие
16. Партньорско споразумение
17. Покана за свикване на ОС при сдружение под 100 % ид.ч.
18. Протокол за поставяне на поканата при сдружение под 100 % ид.ч.
19. Протокол от ОС на собствениците при сдружение под 100 % ид.ч.