Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 17.08.2022

Политика за защита на личните данни в Община Пловдив, част от която е и район „Западен“:

Настоящата политика е изготвена в съответствие с изискванията на чл.13 от Регламент 2016/679 (GDPR).
Община Пловдив е администратор на лични данни, съгласно чл. 4, параграф 7 от  Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1.
Съгласно чл. 37, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът на лични данни Община Пловдив е определил длъжностно лице по защита на данните и гарантира, че същото участва по подходящ начин и своевременно във всички въпроси, свързани със защитата на личните данни. Длъжностното лице по защита на данните в Община Пловдив спазва секретността и поверителността на изпълняваните от него задачи и субектите на данни могат да се обръщат към него по всички въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и с упражняването на техните права съгласно Регламент 2016/679 (GDPR) на електронен адрес: pdp_plovdiv@plovdiv.bg, както и писмено на адрес: гр. Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ №1, получател: Димитрина Петкова – длъжностно лице по защита на данните в Община Пловдив.
Принципите, които Община Пловдив съблюдава при обработването на лични данни са  законосъобразност, добросъвестност и прозрачност по отношение на субектите на данните.
Събирането и обработването на лични данни е сведено до минимум и е за конкретни, изрично указани и легитимни цели, а именно:

- спазване на законови задължения от страна на администратора;
- изпълнение на договори, по които субектът на данните е страна;
- изпълнение на задачи от обществен интерес или с цел упражняване на публична власт;
- за извършване на административни услуги, по искане на субектите на данни.

При обработването на данни за архивиране в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели данните се обработват така, че да не се позволи идентифицирането на субекта.
Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните). В случай че администраторът на лични данни ще обработва лични данни за цели, различни от тези, за които са събрани, същият се ангажира да предостави на субектите на данните необходимата информация за това.
Личните данни, които се събират от Община Пловдив са: имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), адрес, данни от документ за самоличност, данни за пълномощник, данни за здравословно състояние, данни за обратна връзка със субектите на данни – адрес, електронна поща.
Повече тук:
https://www.plovdiv.bg/announcements/защита-на-личните-данни/