Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115E1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115U0
Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация Вътрешни правила по ЗДОИ Документи за достъп до обществена информация Годишен отчет по ЗДОИ Информация по ЗПКОНПИ Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество Опровержение на разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2022

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Редът за разглеждане и предоставяне на достъп до обществена информация, както и сроковете за предоставянето й са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

За контакти и допълнителна информация:

Мирослав Тенев, Старши юрисконсулт, ет.2, ст.32, тел.: 032/ 604 814

 

Полезна информация:

1. Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

2. Право на достъп до обществена информация имат:
2.1. гражданите на Република България;
2.2. чужденците и лицата без гражданство;
2.3. юридическите лица.

3. Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление по образец или устно запитване.
3.1. За писмено заявление се счита и заявлението, постъпило на електронната поща
3.2. Устните искания за достъп до обществена информация се завеждат в нарочно създаден регистър.

4. Достъп до обществена информация се предоставя и по електронен път в Платформата за достъп до обществена информация, създадена и поддържана от Администрацията на Министерския съвет на Република България съгласно чл. 15в, ал. 1 от ЗДОИ. Платформата представлява единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява електронно целия процес по подаване и разглеждане на заявление за достъп до информация, препращане по компетентност при необходимост, предоставяне на решение и публикуване на съответната информация от задължените по ЗДОИ субекти при спазване на защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни.

 

Платформа за достъп до обществена информация: https://pitay.government.bg/PDoiExt/


Образец – заявление за достъп до обществена информация свали ТУК.