Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.10.2022

„Доставки на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив, в 5 /пет/ обособени позиции”

“№20-ПЗОП-01/10.03.2020 г. – Процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на
чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на
детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив, в 5 /пет/
обособени позиции”

 1. Решение (публикувано на 11.03.2020г.)
 2. Обявление (публикувано на 11.03.2020г.)
 3. Документация (публикувано на 11.03.2020г.)
 4. Образци (публикувано на 11.03.2020г.)
 5. Промяна-чл.179,ал.1 от ЗОП (публикувано на 12.03.2020г.)
 6. Нови образци 3.1;3.2 и 3.3 (публикувано на 12.03.2020г.)
 7. Разяснение 1(публикувано на 16.03.2020г.)
 8. Разяснение 2 (публикувано на 23.03.2020г.)
 9. Протокол от работата на Комисията (публикувано на 18.05.2020г.)
 10. Решение за класиране (публикувано на 18.05.2020г.)
 11. Договор ОП 1 (публикувано на 28.08.2020г.)
 12. Договор ОП 2 (публикувано на 28.08.2020г.)
 13. Договор ОП 3 (публикувано на 28.08.2020г.)
 14. Анекс към Договор ОП 1 (публикувано на 09.05.2022г.)
 15. Анекс към Договор ОП 2 (публикувано на 09.05.2022г.)
 16. Анекс към Договор ОП 3 (публикувано на 09.05.2022г.)
 17. Анекс 2 към Договор ОП 2 (публикувано на 27.07.2022г.)

Обществена поръчка №20-ПЗОП-02/11.06.2020 г. – “Ремонтни дейности и ново изграждане на паважни, тротоарни, алейни и асфалтови настилки на територията на Район “Западен” – Община Пловдив.“

 1. Решение (публикувано на 11.06.2020г.)
 2. Обявление (публикувано на 11.06.2020г.)
 3. Документация (публикувано на 11.06.2020г.)
 4. Протокол от работата на Комисията (публикувано на 13.07.2020г.)
 5. Решение за класиране (публикувано на 13.07.2020г.)
 6. Договор (публикувано на 28.08.2020г.)