Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHP0
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDBN80

Електронни Административни Услуги

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 25.01.2024

Във връзка с предприетите извънредни мерки относно CoVID-19, част от които е намаляванетo на нуждата от обслужване “на гише”, Район “Западен” умолява гражданите, които разполагат с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), да се възползват от възможността да заявят предоставянето на административни услуги по електронен път.

 

Повече информация за Единния модел за предоставяне на административни електронни услуги и примерно заявяване можете да намерите тук.

АКТУАЛНО: ДАЕУ: Гражданите могат да заявяват е-услуги през ЕПДАЕУ и да подписват безплатно документи с КЕП

ДАЕУ с разяснения за облачния и мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП) при заявяване на е-услуги

 

Какво е необходимо да притежавам, за да мога да заявя електронна административна услуга?

Необходимо е да притежавате Квалифициран Електронен Подпис (КЕП).

 

Как да заявя електронна административна услуга?

За да заявите централизирано електронна административна услуга (ЕАУ) към Район “Западен” е необходимо да изберете услугата от списъка и да следвате инструкциите от страницата, към която води съответния линк.

 

След като попълните и прикачите формуляра за заявяване на ЕАУ е необходимо да прикачите и копие от платежно нареждане (в случай, че услугата се заплаща).

Заплащане: по банов път по сметката на Район “Западен”:


ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД, IBAN: BG16IORT73753102001000, BIC: IORTBGSF

Списък с предоставяните от Район “Западен” електронни административни услуги:

 


ОУ = Обикновена услуга

БУ = Бърза услуга

ЕУ = Експресна услуга

 

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Необходими документи:

 • Искане по образец подадено лично (родители, законни представители) или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Нормативни   документи /основание за издаване/:

 • Чл. 40, чл. 88а ЗГР, ЗМДТ

Срок за изпълнение:

 • ОУ - 5 Работни дни
 • БУ - 3 Работни дни
 • ЕУ - 1 Работни дни

Такса:

 • ОУ - 4.00 лв.  
 • БУ - 8.00 лв.
 • ЕУ - 12.00 лв.

 

Заяви онлайн

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Необходими документи:

 • Искане по образец подадено от законен наследник или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно.

Нормативни   документи /основание за издаване/:

 • Чл.40, чл.88а ЗГР, ЗМДТ

Срок за изпълнение:

 • ОУ - 5 Работни дни
 • БУ - 3 Работни дни
 • ЕУ - 1 Работни дни

Такса:

 • ОУ - 4.00 лв.  
 • БУ - 8.00 лв.
 • ЕУ - 12.00 лв.

 

Заяви онлайн

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

Необходими документи:

 • Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, при   необходимост документ за семейно положение.

Нормативни   документи /основание за издаване/:

 • Чл.24 ЗГР, Чл.13 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Срок за изпълнение:

 • ОУ - 5 Работни дни
 • БУ - 3 Работни дни
 • ЕУ - 1 Работни дни

Такса:

 • ОУ - 4.00 лв.  
 • БУ - 8.00 лв.
 • ЕУ - 12.00 лв.

 

Заяви онлайн

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Необходими документи:

 • Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, при   необходимост документ за семейно положение.

Нормативни   документи /основание за издаване/:

 • Чл.24 ЗГР, Чл.14 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Срок за изпълнение:

 • ОУ - 7 Работни дни
 • БУ - 3 Работни дни
 • ЕУ - 1 Работни дни

Такса:

 • ОУ - 3.00 лв.  
 • БУ - 6.00 лв.
 • ЕУ - 9.00 лв.

 

Заяви онлайн

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Необходими документи:

 • Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, при   необходимост документ за семейно положение и др. документи.

Нормативни   документи /основание за издаване/:

 • Чл.24 ЗГР, Чл.15 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Срок за изпълнение:

 • ОУ - 5 Работни дни
 • БУ - 3 Работни дни
 • ЕУ - 1 Работни дни

Такса:

 • ОУ - 2.00 лв.  
 • БУ - 4.00 лв.
 • ЕУ - 6.00 лв.

 

Заяви онлайн

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 

Необходими документи:

 • Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Нормативни   документи /основание за издаване/:

 • Чл.24 ЗГР, Чл.18 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Срок за изпълнение:

 • ОУ - 5 Работни дни
 • БУ - 3 Работни дни
 • ЕУ - 1 Работни дни

Такса:

 • ОУ - 2.00 лв.  
 • БУ - 4.00 лв.
 • ЕУ - 6.00 лв.

 

Заяви онлайн

2016 Издаване на удостоверение за наследници

Необходими документи:

 • Искане по образец подадено от законен наследник или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно, препис – извлечение от акт за смърт, при необходимост и др. документи.

Нормативни   документи /основание за издаване/:

 • Закон за наследството, Чл.24 ЗГР, Чл.9 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Срок за изпълнение:

 • ОУ - 5 Работни дни
 • БУ - 3 Работни дни
 • ЕУ - 1 Работни дни

Такса:

 • ОУ - 3.00 лв.  
 • БУ - 6.00 лв.
 • ЕУ - 9.00 лв.

 

Заяви онлайн

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Необходими документи:

 • Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Нормативни   документи /основание за издаване/:

 • Чл.24 ЗГР, Чл.23 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Срок за изпълнение:

 • ОУ - 5 Работни дни
 • БУ - 3 Работни дни
 • ЕУ - 1 Работни дни

Такса:

 • ОУ - 1.00 лв.  
 • БУ - 2.00 лв.
 • ЕУ - 3.00 лв.

 

Заяви онлайн

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 

Необходими документи:

 • Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Нормативни   документи /основание за издаване/:

 • Чл.24 ЗГР, Чл.22 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Срок за изпълнение:

 • ОУ - 5 Работни дни
 • БУ - 3 Работни дни
 • ЕУ - 1 Работни дни

Такса:

 • ОУ - 2.00 лв.  
 • БУ - 4.00 лв.
 • ЕУ - 6.00 лв.

 

Заяви онлайн

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Необходими документи:

 • Искане по образец подадено лично (родители, законни представители) или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
 • Заявление за настоящ адрес по образец.
 • Документ за собственост/ или документ за ползване на имота за жилищни  нужди,включително договор за
  предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции и други  документи, доказващи собствеността или ползването на имота/декларация по чл.92,ал.3 от ЗГР

Нормативни   документи /основание за издаване/:

 • Чл. 40, Чл.88а ЗГР, ЗМДТ

Срок за изпълнение:

 • ОУ - 5 Работни дни
 • БУ - 3 Работни дни
 • ЕУ - 1 Работни дни

Такса:

 • ОУ - 1.00 лв.  
 • БУ - 2.00 лв.
 • ЕУ - 3.00 лв.

 

Заяви онлайн

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Необходими документи:

 • Искане по образец подадено лично (родители, законни представители) или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
 • Заявление за постоянен адрес по образец.
 • Документ за собственост/ или документ за ползване на имота за жилищни нужди,включително договор за
  предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции и други  документи, доказващи собствеността или ползването на имота/декларация по чл.92,ал.3 от ЗГР

Нормативни   документи /основание за издаване/:

 • Чл.40, Чл.88а ЗГР, ЗМДТ

Срок за изпълнение:

 • ОУ - 5 Работни дни
 • БУ - 3 Работни дни
 • ЕУ - 1 Работни дни

Такса:

 • ОУ - 2.00 лв.  
 • БУ - 4.00 лв.
 • ЕУ - 6.00 лв.

 

Заяви онлайн

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Необходими документи:

 • Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Нормативни   документи /основание за издаване/:

 • Чл.24 ЗГР, Чл.16 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Срок за изпълнение:

 • ОУ - 5 Работни дни
 • БУ - 3 Работни дни
 • ЕУ - 1 Работни дни

Такса:

 • ОУ - 4.00 лв.  
 • БУ - 8.00 лв.
 • ЕУ - 12.00 лв.

 

Заяви онлайн

2053 Припознаване на дете

Необходими документи:

 • Заявление образец/ Декларация с нотариално заверен подпис подадено до длъжностното лице по гражданско състояние

Нормативни   документи /основание за издаване/:

 • Чл.65 СК, Чл.49 ЗГР

Срок за изпълнение:

 • 3 месеца

Такса:

 • Безплатно

 

Заяви онлайн

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение 

Необходими документи:

 • Искане по образец подадено лично (законен представител) или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно.

Нормативни   документи /основание за издаване/:

 • Чл.24 ЗГР, Чл.17 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Срок за изпълнение:

 • ОУ - 5 Работни дни
 • БУ - 3 Работни дни
 • ЕУ - 1 Работни дни

Такса:

 • ОУ - 5.00 лв.  
 • БУ - 10.00 лв.
 • ЕУ - 15.00 лв.

 

Заяви онлайн

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Необходими документи:

 • Искане по образец подадено лично (законен представител) или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно.

Нормативни документи /основание за издаване/:

 • Чл.106 ЗГР

Срок за изпълнение:

 • ОУ - 5 Работни дни
 • БУ - 3 Работни дни
 • ЕУ - 1 Работни дни

Такса:

 • ОУ - 4.00 лв.  
 • БУ - 8.00 лв.
 • ЕУ - 12.00 лв.

 

Заяви онлайн

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Необходими документи:

 • Искане по образец подадено лично (законен представител) или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно.

Нормативни документи /основание за издаване/:

 • Чл.106 ЗГР

Срок за изпълнение:

 • ОУ - 5 Работни дни
 • БУ - 3 Работни дни
 • ЕУ - 1 Работни дни

Такса:

 • ОУ - 4.00 лв.  
 • БУ - 8.00 лв.
 • ЕУ - 12.00 лв.

 

Заяви онлайн