Z6_PPGAHG800PKJC068U155DD3AO6
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DD3A42

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 08.08.2022

 

Съгласно Закона за публичните финанси кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет.

Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. Общинският съвет след обсъждането приема отчета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

Приетият отчет и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз се публикуват на интернет страницата на общината.

 

https://www.plovdiv.bg/item/budget-and-finance/