Z6_PPGAHG8009LE206IVET14J1J75
Z7_PPGAHG8009LE206IVET14J1BC5

 АНКЕТА ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
 АНКЕТА за удовлетвореността на потребителите на услуги, предоставени от РЗИ - Русе
 АНКЕТНА КАРТА
 АНКЕТНА КАРТА за проучване мнението на потребителите относно административното обслужване
 Административно обслужване
 Анкета за отчитане нагласите на бизнеса към контролните действия на НАП
 Анкети на Областна администрация Варна
 Анкетна карта - превенция на корупцията в областта на обществените поръчки
 Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Общинска администрация Търговище
 Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Общинска администрация – Каспичан
 Анонимна анкета за проучване удовлетвореността от административното обслужване в Областна администрация Кюстендил за 2024 година
 Как оценявате нивото на Административното обслужване в район "Приморски" ?
 РАЙОН „ЗАПАДЕН“ , ОБЩИНА ПЛОВДИВ