Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF40O6
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4044

Етажна собственост

Дата на публикуване: 05.07.2022
Последна актуализация: 06.04.2023

Обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях са уредени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), който е в сила от 01.05.2009 г. (Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 1 Април 2016г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г., доп. ДВ. бр.88 от 3 Ноември 2017г., доп. ДВ. бр.21 от 9 Март 2018г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г.).

ВАЖНО: Съгласно чл. 46б от ЗУЕС управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, електронната поща, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, адрес в страната и копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис "Вярно с оригинала" и приложенията към него.

 

За въпроси и допълнителна информация:

Главен инспектор „КСОДЕС“, тел.: 032 / 604 825, eт.2, ст. 31

Полезна информация относно работата на районната администрация:

1. Районната администрация няма технически възможности за установяване на източника на течове в етажната собственост. Налице са съвременни методи за установяване на източника на течове чрез термокамери и/или др. технически средства и такива услуги се предлагат от бизнеса в града на достъпни цени.


2. Районната администрация няма правомощия във връзка с установяване и събиране на задължения на собственици относно разходи за управлението и поддържането на общите части на етажната собственост. Събирането на просрочени задължения от собственици се извършва по общия гражданскоправен ред, регламентиран в Гражданскопроцесуалния кодекс – налице е възможност за издаване на изпълнителен лист и въз основа на това образуване на изпълнително дело от частен или държавен съдебен изпълнител. Съгласно чл. 38. от ЗУЕС. когато собственик, ползвател или обитател не изпълни решение в определения срок, председателят на управителния съвет (управителят) може да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението се прилага препис от решението на общото събрание.

3. Регистрация на сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС:
 

3.1. Свикване на учредително събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сградата, в режим на етажна собственост. Всеки собственик може да поиска свикване на учредително събрание и да предложи проект на споразумение за създаване на сдружение. Учредителното събрание се свиква чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7-седем дни преди датата на събранието. В поканата задължително се посочват дневния ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му. Лицата, които свикват общото събрание трябва да съставят протокол, в който освен имената на съставителите на протокола, задължително да бъде отбелязано, на коя дата и в колко часа е поставена поканата за събранието, къде е поставена и с какво съдържание е поканата /преписва се текста  на поканата/. Собственик, които не ползва имота си по независимо каква причина или отсъства, може да бъде уведомен за свикването на учредителното събрание по телефона, да му бъде изпратена поканата на посочен от него адрес или по електронната му поща, ако е посочил такава. Когато собственик на самостоятелен обект не е посочил електронна поща или адрес, на който да се пращат покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер, същия се счита за уведомен за свикване на общото събрание, чрез поставената на видно и общодостъпно място покана до входа на сградата.
 

3.2. Учредителното събрание се провежда на обявеният ден и час в поканата, ако присъстват лично или чрез представител собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Собственик, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на самото заседание на събранието, като това се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма /без да е необходима нотариална заверка/. Собственикът може да упълномощи и друго лице, което да го представлява, но само с нотариална заверка на подписа. Едно лице може да представлява най-много трима собственици. Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание, като към него се прилага и копие от пълномощното. Учредителното събрание се председателства от собственик, избран с мнозинство, повече от половината от представените идеални части от общите части /минимум 33,51% от идеалните части от общите части,  в случай че присъстват собствениците само на 67% от идеалните части от общите части на сградата/. За провеждането на общото събрание се води протокол. По предложение на председателстващия събранието се избира и протоколчик с обикновено мнозинство.
 

3.3.Учредителното събрание:

– приема решение за учредяване на сдружението; /изисква се  пълно мнозинство/
– приема споразумение за създаване на сдружението; /изисква се пълно мнозинство/
– определя наименованието на сдружението. Наименованието на сдружението задължително съдържа името на населеното място, името на района и пълен административен адрес; /изисква се пълно мнозинство/
– избира управителен съвет за срок до 2-две години. Управителният съвет се състои от нечетен брой членове, но не по-малко от трима; / изисква се мнозинство, повече от половината от представените идеални части от общите части на сградата/
– избира контролен  съвет за срок до 2-две години. Контролният съвет се състои от нечетен брой членове, но не по-малко от трима; / изисква се мнозинство, повече от половината от представените идеални части от общите части на сградата/
– Членовете на управителния съвет избират от своя състав председател. Същото важи и за членовете на контролния съвет, които също избират председател от своя състав.
– Протоколът от учредителното събрание и приетото споразумение за създаване на сдружението се съставят в два еднообразни екземпляра и се подписват от всички членове на сдружението или от техните представители.

3.4.Регистрация на сдружението в районната администрация:
Председателят на управителният съвет /управителят/ в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в общинската администрация /деловодството/ на Район “Западен“ заявление за вписване на сдружението в публичен регистър. Към заявлението се прилагат:

– Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
– Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет /управителя/;
– Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет /управителя/;
– Нотариално заверен образец от подписа на председателя на управителния съвет /управителя/;
- След вписване на Сдружението в публичния  регистър,  районната администрация  издава удостоверение за регистрация на сдружението.
- Такса за регистрация на сдружението в районната администрация не се дължи.

3.5.Регистрация по Булстат:
Сдружението на собствениците задължително се регистрира и в регистъра на Булстат към Агенция по вписванията. Тази регистрация се осъществява лично от Председателя на управителния съвет /управителя/, който трябва да носи копие от Удостоверението за регистрация на сдружението издадено от районната администрация. Таксата за регистрация в регистъра на Булстат е съгласно тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

 

4. Кметът на община Пловдив, район „Западен“ притежава ограничени правомощия във връзка с приложението на ЗУЕС, свързани с налагането на административни наказания за нарушения по ЗУЕС и някои специфични функции, свързани с неотложната нужда от ремонт в етажната собственост и осигуряването на достъп до отделни самостоятелни обекти при необходимост и несъгласие на собствениците. Всички останали спорове във връзка с управлението на етажната собственост се разрешават по общия гражданскоправен ред.

 

Образци на документи по Закона за управление на етажната собственост:

1. Примерна книга на етажната собственост./свали от тук/

2. Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост. /свали от тук/

3. Покана за общо събрание на етажната собственост. /свали от тук/

4. Протокол за поставяне на покана за свикване на ОС на ЕТС. /свали от тук/

5. Примерен протокол от общо събрание на етажната собственост. /свали от тук/

6. Примерно споразумение за създаване на сдружение на собствениците. /свали от тук/

7. Уведомление по чл. 46б от ЗУЕС. /свали от тук/

8. Уведомление за промяна в обстоятелствата. /свали от тук/

9. Заявление за регистрация на сдружение на собствениците. /свали от тук/