Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4KF6
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4KV4

Контрол по строителството

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.08.2022

За контакти и допълнителна информация:

Инж. Ивайло Няголов, Главен инспектор „Строителен контрол“, ет. 2, стая 31,

тел.: 032 / 604 825; 0877 166 894


При наличие на данни за незаконно строителство и/или застрашаващи сигурността строежи на територията на община Пловдив, район „Западен“, следва да бъдат сезирани контролните органи в администрацията на община Пловдив, район „Западен“ с подаването на жалба или сигнал. Сигналите и жалбите се подават в писмена форма, с или без приложени доказателства или документи, като същите могат да бъдат подадени и устно на място в районната администрация в изискуемата от закона форма.


Полезна информация:

1. За строежите от четвърта, пета и шеста категория кметът на общината (района) или упълномощено от него длъжностно лице:

1.1. спира незаконни строежи, части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи;

1.2. спира изпълнението на строежи, части от тях или отделни строителни и монтажни работи с нарушения и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции;

1.3. забранява достъпа до строежи и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежите;

1.4. забранява захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежи;

1.5. забранява влагането на строителни продукти, които не отговарят на изискванията на закона и извършва проверки в местата за производство на строителни продукти;

1.6. забранява ползването на строежи или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация;

1.7. забранява достъпа до строежи или до части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация, забранява захранването им с електрическа и топлинна енергия, вода и газ и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване на достъпа и недопускане на хора и други;

1.8. издава заповеди за премахване на незаконни строежи;

1.9. предписва изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии, щети и други на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството, действието на строителните книжа или е забранено ползването им;

1.10. разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други;

1.11. налага предвидените в този закон глоби и имуществени санкции.

2. За строежите от четвърта, пета и шеста категория служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община (район):

2.1. констатират незаконни строежи и строежи с нарушения;

2.2. констатират нарушения при ползването на строежи или на части от тях;

2.3. изпълняват заповедите за спиране, за забрана на ползването, за забрана на достъпа до строежи и строителни площадки и за премахване на незаконни строежи;

2.4. контролират изпълнението на мероприятията за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;

2.5. установяват други нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

2.6. създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления от кмета на общината (района) или от оправомощено от него длъжностно лице.

3. При привеждане в изпълнение на заповеди за спиране, за забрана на ползването, достъпа и за принудително премахване на незаконни строежи служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община имат право да използват на територията на строителната площадка следните специални средства:

3.1. устройства за принудително ограничаване придвижването на автомобили и строителна механизация или за преместване на такава механизация извън строителната площадка;

3.2. устройства за отваряне на прегради и помещения;

3.3. светлинни и звукови устройства;

3.4. строителни машини и строителна механизация, технически средства и способи.

4. При изпълнение на функциите им по закон служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община имат право:

4.1. на свободен достъп до строежите, както и до сградите и съоръженията по време на тяхното ползване;

4.2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от участниците в строителството, от лицата на строежа и строителната площадка, от заинтересуваните администрации, от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества;

4.3. да ползват данни от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване при условия и по ред, определени със закон.

5. При противодействие или при отказ да се изпълни разпореждане за достъп или за освобождаване на строителната площадка или в други случаи, определени със закона, разпореждането се изпълнява принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

6. При изпълнение на служебните си задължения служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община имат право на отличителни знаци, да ползват специални средства и могат да притежават оръжие при условията и по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

7. Средствата, набрани от събраните от общините приходи за общинските бюджети, представляващи такси, глоби и имуществени санкции по Закона за устройство на територията, се разходват само за финансово обезпечаване на контролните им функции по този закон и за премахване на незаконно строителство.