Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFOR86
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFORO4

ОП „Чистота”

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 25.08.2022


Общинско предприятие „Чистота“ се създава на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост и „Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на Общинските предприятия по гл. VI от ЗОС“, приета с Решение № 242 , взето с протокол № 13 от 25.06.2009г.  на Общински съвет -Пловдив.

Адресът на управление на Предприятието е  гр. Пловдив, ул. „Даме Груев“ № 64-А.

Тел.: 032/675-817

Е-mail: tchistota.plov@abv.bg

Повече информация тук:

https://www.plovdiv.bg/администрация/общински-предприятия/цлен/