Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4K60
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4K63

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.03.2023

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Дейността по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и по осигуряването на нормалното развитие и възпитание на извършителите им на територията на община Пловдив, район „Западен“ се осъществява от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/, която е оглавявана от кмета на района.

 

За контакти и информация:

Секретар на МКБППМН в община Пловдив, район „Западен“ - Красимира Горанова

ет. 1, стая 12, тел.: 032 / 604 841