Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTUBOA7
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCV6GF6

Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 01.07.2022
Последна актуализация: 25.08.2022

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


Редът за разглеждане и предоставяне на достъп до обществена информация, както и сроковете за предоставянето й са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).


За контакти и допълнителна информация:

Мирослав Тенев, Старши юрисконсулт, ет. 2, ст. 32, тел.: 032 / 604 814


Полезна информация:


1. Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.


2. Право на достъп до обществена информация имат:

2.1. гражданите на Република България;

2.2. чужденците и лицата без гражданство;

2.3. юридическите лица.


3. Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление по образец или устно запитване.

3.1. За писмено заявление се счита и заявлението, постъпило на електронната поща

3.2. Устните искания за достъп до обществена информация се завеждат в нарочно създаден регистър.


4. Достъп до обществена информация се предоставя и по електронен път в Платформата за достъп до обществена информация, създадена и поддържана от Администрацията на Министерския съвет на Република България съгласно чл. 15в, ал. 1 от ЗДОИ. Платформата представлява единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява електронно целия процес по подаване и разглеждане на заявление за достъп до информация, препращане по компетентност при необходимост, предоставяне на решение и публикуване на съответната информация от задължените по ЗДОИ субекти при спазване на защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни.


Платформа за достъп до обществена информация: https://pitay.government.bg/PDoiExt/

 

 

 

Бланка заявление ДОИ
Дата на публикуване: 04.07.2022