Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFOV54
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFOV57

Стопански дейности

Дата на публикуване: 05.07.2022
Последна актуализация: 11.08.2022

Административното обслужване се осъществява в сградата на районната администрация на адрес: гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ №1А, ет. 1 /партер/, ст. 8.

За контакти и информация:

Петя Карналова, Главен инспектор „Стопански дейности“, ет. 1, ст. 8, тел.: 032/604 827; 0876144879.

Нели Паралингова, Главен инспектор „Търговия и услуги“, ет. 1, ст. 8, тел.:032/604 827; 0889194606.

За удължено работно време: Дина Профирова, Главен инспектор „Жилищна политика и стопански дейности“, ет. 1, ст. 7, тел.: 032 / 604 824.

 

1. Категоризиране на заведения за хранене и развлечения.

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 124, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Закона за туризма. Лицето, което ще извършва ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране.

Необходими документи:

1. Заявление – декларация по образец;

2. Копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

3. Копия от документите за собственост;

4. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че лицето може да извършва съответната дейност в обекта;

5. Копие документ, удостоверяващ въвеждането в експлоатация;

6. Нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от пълномощник;

7. Документ за платена такса за категоризиране;

8. Други документи, на които се позовава ползвателят.

 

Образци:

Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения. /свали от тук/

 

2. Категоризация на места за настаняване.

Правно основание за предоставянето на административната услуга: чл. 128, т. 1, чл. 129 от Закона за туризма. Процедурата включва процедиране, окомплектоване и изпращане на преписката в община Пловдив.

Лицето, което ще извършва хотелиерство в местата за настаняване, или  изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма, подава заявление-декларация по образец. Образецът се подписва от законния представител на заявителя, съгласно търговската му регистрация, или от упълномощеното лице. Заявлението-декларация и приложенията към него се подават на български език. Образецът е със съдържанието, определено като задължително в чл. 129, ал. 1 от Закона за туризма. Чрез него се декларират обстоятелства и се предоставя необходимата за правния режим информация. В тази връзка следва да са вярно попълнени всички реквизити в образеца.

Необходими документи:

1. Заявление – декларация по образец;

2. Копия от документите за собственост;

3. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че лицето може да извършва съответната дейност в обекта;

4. Копие документ, удостоверяващ въвеждането в експлоатация;

5. Нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от пълномощник;

6. Документ за платена такса за категоризиране;

7. Други документи, на които се позовава ползвателят.

 

Образци:

Заявление за категоризиране на място за настаняване. /свали от тук/

 

3. Промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър.

Правно основание за предоставянето на административната услуга: Чл. 168, ал. 2 от Закон за туризма. При промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър лицето подава заявление по образец за отразяване на промяната в съответните законови срокове от настъпването й.

Необходими документи:

1. Заявление – декларация по образец;

2. Копия от документите за собственост;

3. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че лицето може да извършва съответната дейност в обекта;

4. Нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от пълномощник;

5. Документ за платена такса за категоризиране;

6. Други документи, на които се позовава ползвателят.

 

Образци:

Заявление за  промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър. /свали от тук/

 

4. Издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обекти, осъществяващи стопанска дейност на територията на община Пловдив.

Правно основание за предоставянето на административната услуга: чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за осигуряване на обществения ред, приета от Общински съвет – Пловдив.

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Писмено становище на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/, относно спазване на граничните стойности на показателите за шум по реда на чл. 16б, ал. 2-12 от Закона за защита от шума в околната среда, издадено не по-късно от 30 календарни дни от датата на подаване на заявлението;

3. Решение на общото събрание на собствениците, по реда на чл. 17, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост, за обекти, осъществяващи стопанска дейност на територията на община Пловдив, които се намират в жилищни сгради или сгради със смесено предназначение;

4. Други документи, на които се позовава ползвателят.

 

Образци:

Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обекти, осъществяващи стопанска дейност на територията на община Пловдив. /свали от тук/

 

5. Издаване на разрешение за ползване на място – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – маси за открито сервиране.

Правно основание за предоставянето на административната услуга: Чл. 7 във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място – общинска собственост на територията на община Пловдив, приета от Общински съвет – Пловдив. Разрешението за ползване на място се издава въз основа на заявление подадено лично от заявителя или негов представител с нотариално заверено пълномощно.

Необходими документи:

1. Заявление за издаване на разрешение за ползване по образец;

2.Одобрена схема за поставяне на маси за открито сервиране;

3. Копие на удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма /ЗТ/(изисква се само за заведения за хранене и развлечения, подлежащи на категоризиране, съгласно ЗТ).

4. Други документи, на които се позовава ползвателят и които се изискват за извършване на съответния вид дейност.

5.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично от заявителя).

 

Образци:

1. Заявление за издаване на разрешение за ползване на място – общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 7, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място – общинска собственост на територията на община Пловдив - маси за открито сервиране. /свали от тук/

2. Декларация за уведомяване на районната администрация при промени. /свали от тук/

 

6. Издаване на разрешение за ползване на място – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – стационарни, мобилни и обекти с кампаниен характер.

Правно основание за предоставянето на административната услуга: Чл. 5 и чл. 6, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място – общинска собственост на територията на община Пловдив – стационарни, мобилни и обекти с кампаниен характер, приета от Общински съвет – Пловдив.

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Одобрена схема за разполагане  на преместваемия обект;

3. Разрешение за поставяне (когато е необходимо);

4. Други документи на които се позовава ползвателят и които се изискват за извършване на съответния вид дейност;

5. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подова лично от заявителя);

6. Други документи.

 

Образци:

1. Заявление за издаване на разрешение за ползване на място – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 5 и чл. 6 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място – общинска собственост на територията на община Пловдив – стационарни, мобилни и обекти с кампаниен характер. /свали от тук/

2. Декларация за уведомяване на районната администрация при промени. /свали от тук/

 

7. Издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект - паркомясто.

Правно основание за предоставянето на административната услуга: Чл. 8а, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив  – паркомясто, приета от Общински съвет – Пловдив.

За провеждане на процедура за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, кметът на съответния район издава заповед, с която назначава комисия за обявяване, организиране и провеждане на процедурата за определяне на ползватели. Със заповедта се определя зона от територията на района, на която се намират жилищата на имащите право на участие в определянето на ползватели, броя на местата, съобразно одобрената план-схема, началото и края за подаване на заявления за участие. За дейността си комисията съставя протокол, който представя на кмета на района за утвърждаване. За едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

При повече от един кандидат за едно място в случаите по чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии съгласно наредбата. В случай, че класираните на първо място участници са повече от един и са с еднакъв брой точки, се провежда теглене на жребий по ред, определен от кмета на района.

През периода на действие на разрешението за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, ползвателят е длъжен да полага грижата на добър стопанин за ограничителната скоба/ограничителния елемент. В случай на кражба или унищожаване на ограничителната скоба/ ограничителния елемент той е длъжен да монтира такъв от същия вид и цвят, като първоначално монтирания от съответната районна администрация.

Необходими документи:

1 .Заявление по образец до кмета на съответния район;

2. Документ за самоличност – за справка.

3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в сграда, попадаща в зоната;

4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС;

5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил;

6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично);

7. Други документи.

 

Образци:

1. Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. /свали от тук/

2. Декларация за уведомяване на районната администрация при промени. /свали от тук/

 

8. Прекратяване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

Обръщаме внимание, че всички издадени разрешения за ползване на място общинска собственост има определен срок, в който таксата за ползване ще продължи да се начислява до изтичането на срока на действие на разрешението или до момента, когато ползвателят уведоми районната администрация, че желае да преустанови ползването.

 

Образци:

Заявление за прекратяване ползването паркомясто общинска собственост. /свали от тук/