Z6_PPGAHG800PKJC068U155DD3SR4
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DD3S70

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2022

Съгласно Закона за публичните финанси кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства и кметовете на райони на базата на:

1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на основните бюджетни взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет, както и одобрената бюджетна прогноза по Закона за публичните финанси;

2. указанията Министъра на финансите по изпълнението на бюджетната процедура;

3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;

4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;

5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;

6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;

8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;

9. други оценки и прогнози.

Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията Министъра на финансите по изпълнението на бюджетната процедура, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите.

Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по Закона за публичните финанси в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.

В рамките на срока от 20 работни дни кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

 

https://www.plovdiv.bg/item/budget-and-finance/