Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF42C6
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF42S4

Схеми по ЗУТ

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 06.07.2023

Изискванията към устройството на териториите се определят с концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове в съответствие с действащата нормативна уредба. Територии с особена териториалноустройствена защита, включително територии със специфична характеристика, определени по реда на отделни закони, могат да придобиват специален режим на устройство и контрол. Обхватът и режимът на устройството им се определят с концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове. В територии и части от тях, определени с концепции и схеми за пространствено развитие и с устройствени планове може да се установява режим на превантивна устройствена защита, с който се запазва фактическото им ползване, без да се влошават техните качества.

 

СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ-ТТАВИЛИОН
за БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ". "ПАВИЛИОН за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ“ и “ПАВИЛИОН за КЛЮЧАРСКИ
УСЛУГИ" В VIII - 514.287. общ, обслужващи дейности, кв. 18 по плана на ЖК “ОТДИХ И КУЛТУРА'*. ПИ с   ид.
56784.514.287 по КК и КР на го, Пловдив