Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF40T1
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4032
Образование Спорт и младежки дейности Култура Социални дейности Здравеопазване Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.08.2022

Община Пловдив – Район „Западен“ разполага с един служител, който има спомагателни функции по отношение на провеждането на социалната политика на Община Пловдив в съответствие с програмата на управление и приетите стратегии.

 

За контакти и информация: Гергана Мечкарова-Георгиева на длъжност Главен експерт „ЗСД“, ет. 1, ст. 1 в районната администрация, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ №1а, тел.: 032/604 826.

 

Дирекция „Социална политика” към община Пловдив: https://www.plovdiv.bg/item/social/