Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFOVM5
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFOV16

Жилищно настаняване

Дата на публикуване: 05.07.2022
Последна актуализация: 11.08.2022

Административното обслужване се осъществява в сградата на районната администрация на адрес: гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ №1А, ет. 1 /партер/, ст. 7.

За контакти и информация: Дина Профирова, Главен инспектор „Жилищна политика и стопански дейности“, ет. 1, ст. 7, тел.: 032 / 604 824.

 

1. Настанявания в общинско жилище – Фонд „Настаняване под наем“.

Нуждаещи се от жилища граждани подават в деловодството на районната администрация, заявление за картотекиране/прекартотекиране по образец и декларация по чл. 10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им /НУРУЖННОЖП/, приета от Общински съвет - Пловдив, ведно с необходимите документи към нея. Извършва се проверка на място и се изготвя доклад. Окомплектованата преписка се разглежда в тримесечен срок от Комисия, назначена от кмета на района на основание чл. 12, ал.1 от НУРУЖННОЖП. Решението се протоколира и се изпраща препис от протокола до лицето.

 

Необходими документи:

1. Заявление за картотекиране/прекартотекиране по образец. /свали от тук/

2. Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП. /свали от тук/

 

2. Настанявания в общинско жилище – Фонд „Резервен“.

Нуждаещи се от жилища от Фонд „Резервен“ с тежки социални условия граждани подават в деловодството на районната администрация заявление по образец и декларация по чл. 27, във връзка с чл. 25 и чл. 26 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея. Извършва се проверка на място и се изготвя доклад. Окомплектованата преписка се разглежда в двумесечен срок от Комисия, назначена от кмета на района на основание чл. 12, ал. 1 от НУРУЖННОЖП. Така окомплектованата преписка допълнително със становище и предложение за настаняване се изпраща за разглеждане от Комисията при Община Пловдив за окончателно решение.

 

Необходими документи:

1. Заявление за настаняване в общинско жилище от Фонд „Резервен“. /свали от тук/

2. Декларация по чл. 27, във връзка с чл. 25 и чл. 26 от НУРУЖННОЖП. /свали от тук/

 

3. Настанявания в общинско жилище – Фонд „Ведомствен“.

Настаняване във ведомствен жилищен фонд на Община Пловдив се извършва, като се подаде заявление по образец и декларация, съгласно изискванията на чл. 35 от НУРУЖННОЖП. Право да подадат документи имат служители, отговарящи на условията на чл. 34 от НУРУЖННОЖП. Извършва се проверка на място и се изготвя доклад. Окомплектованата преписка се разглежда в двумесечен срок от Комисия, назначена от кмета на района на основание чл. 12, ал. 1 от НУРУЖННОЖП. След окомплектоване, районната комисия изготвя мотивирано становище и се изпраща за разглеждане от Комисията при Община Пловдив за окончателно решение.

 

Необходими документи:

1. Заявление за настаняване в общинско жилище от Фонд „Ведомствен“. /свали от тук/

2. Декларация по чл. 35, във връзка с чл. 34 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея. /свали от тук/

 

4. Пренастаняване на наематели на общински жилища с цел разширение/стеснение.

Наемателите на общински жилища желаещи пренастаняване с цел разширение/стеснение подават в деловодството на районната администрация заявление по образец и декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея. Извършва се проверка на место и се изготвя доклад. Окомплектованата преписка се разглежда в тримесечен срок от Комисия, назначена от кмета на района на основание чл. 12, ал. 1 от НУРУЖННОЖП. Така окомплектованата преписка допълнително със становище и предложение за разширение/стеснение се изпраща за разглеждане от Комисията при Община Пловдив за окончателно решение.

 

Необходими документи:

1.Заявление за пренастаняване /стеснение, разширение/. /свали от тук/

2. Декларация по чл.10, ал.2 от НУРУЖННОЖП. /свали от тук/

 

5. Актуализиране на настанителна заповед поради настъпили промени в семейното, имотното и жилищното състояние на семейството/домакинството или промяна титуляра на настанителната заповед.

Наемателите на общински жилища желаещи актуализиране на настанителна заповед поради настъпили промени в семейството, имотно и жилищно състояние на семейството/домакинството, или промяна титуляра на настанителната заповед подават деловодството на районната администрация заявление по образец и декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея. Извършва се проверка на място и се изготвя доклад. Окомплектованата преписка се разглежда в тримесечен срок от Комисия, назначена от кмета на района на основание чл. 12, ал. 1 от НУРУЖННОЖП. Решението се протоколира и се изготвя актуална настанителна заповед.

 

Необходими документи:

1.Заявление за актуализация. /свали от тук/

2.Декларация по чл.10, ал.2 от НУРУЖННОЖП. /свали от тук/

 

6. Актуализиране на настанителна заповед, поради изтичане на срока за настаняване.

Наемателите на общински жилища желаещи актуализиране на настанителна заповед, поради изтичане срока за настаняване подават в деловодството на районната администрация заявление и декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея. Извършва се проверка на място и се изготвя доклад. Окомплектованата преписка се разглежда в тримесечен срок от Комисия, назначена от кмета на района на основание чл. 12, ал. 1 от НУРУЖННОЖП. Решението се протоколира и се изготвя актуална настанителна заповед. 

Необходими документи:

1.Заявление за актуализация поради изтекъл срок. /свали от тук/

2.Декларация по чл.10, ал.2 от НУРУЖННОЖП. /свали от тук/